Αντιστάθμιση περίθλασης

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλέξτε [ On ] για να μειώσετε την περίθλαση σε μικρά διαφράγματα (υψηλοί αριθμοί f/-).