Σχόλιο εικόνας

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Προσθέστε ένα σχόλιο στις νέες φωτογραφίες καθώς λαμβάνονται. Τα σχόλια μπορούν να προβληθούν στην καρτέλα [ Πληροφορίες ] του NX Studio.

Εισαγωγή σχολίου

Εισαγάγετε ένα σχόλιο έως και 36 χαρακτήρων. Επισημάνετε [ Εισαγωγή σχολίου ] και πατήστε 2 για να εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου εισαγωγής κειμένου. Για πληροφορίες σχετικά με την εισαγωγή κειμένου, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου" ( Εισαγωγή κειμένου ).

Επισυνάψτε σχόλιο

Για να επισυνάψετε το σχόλιο σε επόμενες φωτογραφίες, επισημάνετε [ Επισύναψη σχολίου ], πατήστε 2 και επιβεβαιώστε ότι εμφανίζεται ένα σημάδι ( M ) στο διπλανό πλαίσιο ελέγχου. Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να βγείτε. το σχόλιο θα επισυναφθεί σε όλες τις επόμενες φωτογραφίες.

Πληροφορίες φωτογραφίας

Τα σχόλια μπορούν να προβληθούν στη σελίδα δεδομένων λήψης στην οθόνη πληροφοριών φωτογραφίας.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας