Σήμανση συμμόρφωσης

  1. Κουμπί G
  2. B μενού ρυθμίσεων

Δείτε ορισμένες από τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται η κάμερα.

B Το μενού ρυθμίσεων: Ρύθμιση κάμερας