Λειτουργία περιοχής AF

  1. Κουμπί G
  2. C μενού λήψης φωτογραφιών

Επιλέξτε πώς η κάμερα επιλέγει το σημείο εστίασης για αυτόματη εστίαση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Λειτουργία περιοχής AF" στην ενότητα "Εστίαση" των "Βασικές ρυθμίσεις" (Λειτουργία περιοχής AF ).