Μείωση θορύβου ανέμου

  1. Κουμπί G
  2. 1 μενού εγγραφής βίντεο

Επιλέξτε εάν θα χρησιμοποιείτε μείωση θορύβου ανέμου κατά την εγγραφή βίντεο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μείωση θορύβου ανέμου, ανατρέξτε στην ενότητα «Μείωση θορύβου ανέμου» στο «Μενού i » (Μείωση θορύβου ανέμου ).