ดูการฉายสไลด์ของภาพในโฟลเดอร์แสดงภาพปัจจุบัน (0 โฟลเดอร์แสดงภาพ)

ตัวเลือก คำอธิบาย
เริ่ม เริ่มฉายสไลด์
ประเภทของภาพ เลือกประเภทของภาพที่แสดงจาก ภาพนิ่งและภาพยนตร์, เฉพาะภาพนิ่ง และ เฉพาะภาพยนตร์ หรือเลือก ตามคะแนน เพื่อดูเฉพาะภาพที่เลือกการให้คะแนนไว้ (ไฮไลท์การให้คะแนนแล้วกดปุ่ม 2 เพื่อเลือกหรือไม่เลือก)
ช่วงเวลาระหว่างภาพ เลือกระยะเวลาในการแสดงภาพแต่ละภาพ

ในการเริ่มฉายสไลด์ ให้ไฮไลท์ เริ่ม แล้วกดปุ่ม J สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ในขณะแสดงภาพ:

  • ข้ามไปข้างหลัง/ข้ามไปข้างหน้า: กดปุ่ม 4 เพื่อกลับไปยังเฟรมก่อนหน้านี้ 2 เพื่อกระโดดข้ามไปยังเฟรมข้างหน้า
  • ดูข้อมูลภาพถ่ายเพิ่มเติม: กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อเปลี่ยนหรือซ่อนข้อมูลภาพถ่ายที่แสดงบนหน้าจอ (เฉพาะภาพนิ่ง)
  • หยุดชั่วคราว: กดปุ่ม J เพื่อหยุดการฉายสไลด์ชั่วคราว หากต้องการเริ่มใหม่ ให้ไฮไลท์ เริ่มใหม่ แล้วกดปุ่ม J
  • ปรับความดัง: แตะปุ่ม X ขณะเล่นภาพยนตร์เพื่อเพิ่มเสียง ให้กดปุ่ม W เพื่อเบาเสียง
  • ออกไปยังเมนูแสดงภาพ: กดปุ่ม G เพื่อสิ้นสุดการฉายสไลด์และกลับไปที่เมนูแสดงภาพ
  • ออกไปยังโหมดแสดงภาพ: กดปุ่ม K เพื่อสิ้นสุดการฉายสไลด์แล้วออกไปที่โหมดแสดงภาพ
  • ออกไปยังโหมดถ่ายภาพ: กดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อกลับไปที่โหมดถ่ายภาพ

ข้อความจะแสดงเมื่อฉายสไลด์เสร็จสิ้น เลือก เริ่มใหม่ เพื่อเริ่มต้นใหม่หรือ ออก เพื่อกลับไปยังเมนูแสดงภาพ