Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google преводач

ТАЗИ УСЛУГА МОЖЕ ДА СЪДЪРЖА ПРЕВОДИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ GOOGLE. GOOGLE ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕВОДА, ПРЕКИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ЗА ТОЧНОСТ, НАДЕЖДНОСТ И ВСЯКАКВИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ.

Справочните ръководства на Nikon Corporation (по-долу, „Nikon“) са преведени за ваше удобство чрез използване на софтуер за превод, предоставен от Google преводач. Направени са значителни усилия за предоставяне на точен превод, но никой автоматичен превод не е съвършен, нито е предназначен да замени преводите, извършени от човек. Преводите се предоставят като услуга за потребителите на справочните ръководства на Nikon и се предоставят „както са“. Не се осигурява никаква гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се, по отношение на точността, надеждността или корекцията на преводи, направени от английски на друг език. Част от съдържанието (като изображения, видеоклипове, Flash и т.н.) може да не бъде точно преведено поради ограниченията на софтуера за превод.

Официалният текст е версията на английски език на справочните ръководства. Всички несъответствия и разлики, създадени в превода, не са обвързващи и нямат правно действие за целите на спазването или изпълнението. Ако възникнат въпроси, свързани с точността на информацията, съдържаща се в преведените справочни ръководства, направете справка с версията на английски език на ръководствата, която е официалната версия.

Търговски марки и лицензи

 • CFexpress е търговска марка на CompactFlash Association в Съединените щати и други страни.
 • NVM Express е търговска марка на NVM Express Inc. в Съединените щати и други страни.
 • XQD е търговска марка на Sony Corporation.
 • Логото SD, SDHC и SDXC са търговски марки на SD‑3C, LLC.
 • Windows е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни.
 • Apple ® , App Store ® , логата Apple , iPhone ® , iPad ® , Mac и macOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и/или други страни.
 • Android , Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Роботът Android е възпроизведен или модифициран от работа, създадена и споделена от Google и използвана съгласно условията, описани в лиценза Creative Commons 3.0 Attribution.
 • IOS е търговска марка или регистрирана търговска марка на Cisco Systems, Inc. в Съединените щати и/или други страни и се използва с лиценз.
 • HDMI , логото HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing, LLC.

 • Словната марка и логото Bluetooth ® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Nikon е по лиценз.
 • Wi-Fi и логото Wi-Fi са търговски марки или регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
 • Всички други търговски наименования, споменати в това ръководство или другата документация, предоставена с вашия продукт Nikon , са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели.

Използването на значката Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран да се свързва конкретно с продуктите Apple , посочени в значката, и е сертифициран от разработчика, за да отговаря на стандартите за производителност Apple . Apple не носи отговорност за работата на това устройство или за съответствието му със стандартите за безопасност и регулаторните стандарти. Моля, обърнете внимание, че използването на този аксесоар с продукт Apple може да повлияе на безжичната работа.

Лиценз FreeType ( FreeType2 )

Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Всички права запазени.

Лиценз MIT ( HarfBuzz )

Части от този софтуер са защитени с авторски права © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/ HarfBuzz ). Всички права запазени.

Unicode® Character Database License ( База данни за знаци Unicode )

Софтуерът за този продукт използва софтуера с отворен код Unicode® Character Database License . Условията на софтуерния лиценз са както следва:

СЪОБЩЕНИЕ ЗА АВТОРСКИ ПРАВА И РАЗРЕШЕНИЕ

Авторско право © 1991-2020 Unicode , Inc. Всички права запазени.

Разпространява се съгласно Условията за ползване в
https://www.unicode.org/copyright.html .

С настоящото се предоставя безплатно разрешение на всяко лице, което получава копие от файловете с данни Unicode и всяка свързана документация („Файловете с данни“) или софтуера Unicode и всяка свързана документация („Софтуерът“), за да работи с файловете с данни или Софтуер без ограничение, включително без ограничение правата за използване, копиране, модифициране, сливане, публикуване, разпространение и/или продажба на копия на Файловете с данни или Софтуера и да разрешават на лицата, на които са предоставени Файловете с данни или Софтуера, да правят така че, при условие че или

 1. това известие за авторски права и разрешение се появява с всички копия на файловете с данни или софтуера, или
 2. това известие за авторски права и разрешение се появява в свързаната документация.

ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ И СОФТУЕРЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ „КАКТО СА“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ИЗРИЧНА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ ОГРАНИЧЕНО ДО ГАРАНЦИИТЕ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ АВТОРСКИ ПРАВА ПРИТЪЖДАТЕЛЯТ ИЛИ ДЪРЖАТЕЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТОВА ИЗВЕСТИЕ, НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ ИСК ИЛИ ВСЯКАКВИ СПЕЦИАЛНИ НЕПРЯКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ЩЕТИ, КАКВИТО И ДА Е РЕЗУЛТАТ ОТ ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО РАЗУМНО ДЕЙСТВИЕ, ПРОИЗТИЧАЩО НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ФАЙЛОВЕТЕ С ДАННИ ИЛИ СОФТУЕРА.

Освен както е посочено в това известие, името на притежателя на авторските права няма да се използва в реклами или по друг начин за насърчаване на продажбата, използването или други сделки с тези файлове с данни или софтуер без предварително писмено разрешение от притежателя на авторските права.

AVC Patent Portfolio License

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА ЗА ПАТЕНТНО ПОРТФОЛИО на AVC ЗА ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕО В СЪОТВЕТСТВИЕ С AVC СТАНДАРТА („AVC ВИДЕО“) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА AVC ВИДЕО, КОЕТО Е БИЛО КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, АНГАЖИРАН С ЛИЧНА И НЕТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И/ИЛИ Е ПОЛУЧЕНО ОТ ДОСТАВЧИК НА ВИДЕО, ЛИЦЕНЗИРАН ДА ПРЕДОСТАВЯ AVC ВИДЕО. НИКАКЪВ ЛИЦЕНЗ НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ И НЕ СЕ ПОДРАЗБЕЖДАВА ЗА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, LLC SEE

https://www.mpegla.com

BSD лиценз ( NVM Express драйвер)

Лицензът за софтуера с отворен код, включен в NVM Express драйвера на камерата, е както следва:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf