Pritisnite gumb O, da izbrišete trenutno sliko ali uporabite možnost Delete (Brisanje) v meniju za predvajanje, da izbrišete več izbranih slik, vse slike, posnete na izbrani datum, ali vse slike v trenutni mapi za predvajanje (zaščitenih slik ni mogoče izbrisati). Bodite previdni, ko slike izbrišete, jih ni več mogoče obnoviti.

Med predvajanjem

Če želite trenutno fotografijo izbrisati, pritisnite gumb O.

 1. Pritisnite gumb O.

  Prikazalo se bo potrditveno pogovorno okno.

 2. Ponovno pritisnite gumb O.

  Za izbris slike ponovno pritisnite gumb O. Če želite zapustiti okno, ne da bi izbrisali sliko, pritisnite K.

Meni za predvajanje

Element Delete (Brisanje) v meniju za predvajanje vsebuje naslednje možnosti. Upoštevajte, da lahko brisanje glede na število slik traja nekaj časa.

Možnost Opis
Q Selected (Izbrane) Izbriše izbrane slike.
i Select date (Izbira datuma) Izbriše vse slike v mapi, posnete na izbrani datum (0 Izbira datuma: brisanje fotografij, posnetih na izbrane datume).
R All (Vse) Izbriše vse slike v mapi, ki je trenutno izbrana za predvajanje (0 Playback Folder (Mapa za predvajanje)).

Izbrane: brisanje izbranih fotografij

Za brisanje več izbranih slik izberite Selected (Izbrane) in sledite spodnjim korakom.

 1. Izberite slike.

  Z večnamenskim izbirnikom osvetlite slike in pritisnite gumb W (Q), da izberete oziroma prekličete izbor. Izbrane slike so označene z ikono O (za celozaslonski ogled osvetljene slike pritisnite in držite gumb X). Po želji ponovite, da izberete dodatne slike.

 2. Izbrišite izbrane slike.

  Pritisnite J. Prikaže se potrditveno pogovorno okno. Osvetlite Yes (Da) ter pritisnite J.

Izbira datuma: brisanje fotografij, posnetih na izbrane datume

Za izbris nezaščitenih slik, posnetih na izbrane datume, izberite Delete (Brisanje) > Select date (Izbira datuma) v meniju za predvajanje in sledite spodnjim korakom.

 1. Izberite datume.

  Osvetlite datum in pritisnite 2, da izberete vse slike, posnete na osvetljeni datum. Izbrani datumi so označeni z ikono M. Po želji ponovite, da izberete še dodatne datume. Izbiro datuma prekličete, tako da ga osvetlite in pritisnete 2.

 2. Izbrišite slike, posnete na izbrane datume.

  Pritisnite J. Prikaže se potrditveno pogovorno okno. Osvetlite Yes (Da) ter pritisnite J.