Wybierz folder, w którym będą przechowywane kolejne zdjęcia.

1

Teczka

2

Numer folderu

3

Nazwa folderu

„Folder przechowywania”

Zmiany w [ Folder przechowywania ] wprowadzone w menu wykonywania zdjęć mają zastosowanie w menu nagrywania wideo i na odwrót .

Zmiana nazw folderów

Domyślna nazwa folderu, która pojawia się po numerze folderu, to „NCZ_9”. Aby wybrać inną pięcioznakową nazwę folderu dla nowych folderów, wybierz [ Zmień nazwę ].

 • Nie można zmienić nazw istniejących folderów.

 • W razie potrzeby domyślną nazwę można przywrócić dla kolejnych folderów, naciskając i przytrzymując przycisk O ( Q ), gdy wyświetlana jest klawiatura.

Wybierz folder według numeru

Folder, w którym będą przechowywane kolejne zdjęcia, można wybrać według numeru. Jeśli folder o podanym numerze jeszcze nie istnieje, zostanie utworzony nowy folder.

 1. Wybierz [ Wybierz folder według numeru ].
  • Wyróżnij [ Wybierz folder według numeru ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe [ Wybierz folder według numeru ].

  • Karta, na której zostanie utworzony nowy folder, jest podkreślona w obszarze wyświetlania gniazda karty w prawym górnym rogu okna dialogowego [ Wybierz folder według numeru ]. Karta używana do nowych folderów zależy od aktualnie wybranej opcji [ Rola odgrywana przez kartę w gnieździe 2 ] w menu fotografowania.

 2. Wybierz numer folderu.

  • Naciskaj 4 lub 2 , aby wyróżnić cyfry.

  • Aby zmienić podświetloną cyfrę, naciśnij 1 lub 3 .

 3. Zapisz zmiany i wyjdź.

  • Jeśli folder o wybranym numerze już istnieje, ikona W , X lub Y zostanie wyświetlona po lewej stronie numeru folderu. Naciśnij J , aby zakończyć operację i powrócić do menu głównego; jeśli wybierzesz folder oznaczony W lub X , zostanie on wybrany jako folder dla nowych zdjęć.

  • Jeśli wybierzesz numer folderu, który jeszcze nie istnieje, po naciśnięciu J zostanie utworzony nowy folder o tym numerze.

  • W obu przypadkach kolejne zdjęcia będą przechowywane w wybranym folderze.

  • Aby wyjść bez zmiany folderu przechowywania, naciśnij przycisk G

Ikony folderów

Foldery w oknie dialogowym [ Wybierz folder według numeru ] są oznaczone W , jeśli są puste, Y , jeśli są pełne (zawierające 5000 zdjęć lub zdjęcie o numerze 9999) lub X , jeśli są częściowo zapełnione. Ikona Y oznacza, że w folderze nie można zapisać dalszych zdjęć.

Wybierz folder z listy

Aby wybrać z listy istniejących folderów:

 1. Wybierz [ Wybierz folder z listy ].

  Wyróżnij [ Wybierz folder z listy ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe [ Wybierz folder z listy ].

 2. Zaznacz folder.

  Naciskaj 1 lub 3 , aby wyróżnić folder.

 3. Wybierz podświetlony folder.

  • Naciśnij J , aby wybrać wyróżniony folder i powrócić do menu głównego.

  • Kolejne zdjęcia będą zapisywane w wybranym folderze.

Przestrogi: Numery folderów i plików
 • Gdy bieżący numer folderu osiągnie 999, aparat nie będzie już mógł tworzyć nowych folderów, a spust migawki zostanie wyłączony, jeśli:

  • aktualny folder zawiera 5000 zdjęć (dodatkowo nagrywanie wideo zostanie wyłączone, jeśli aparat obliczy, że liczba plików potrzebnych do nagrania wideo o maksymalnej długości spowoduje, że folder będzie zawierał ponad 5000 plików), lub

  • bieżący folder zawiera zdjęcie o numerze 9999 (dodatkowo nagrywanie wideo zostanie wyłączone, jeśli aparat obliczy, że liczba plików potrzebnych do nagrania wideo o maksymalnej długości dałaby plik o numerze przekraczającym 9999).

 • Jeśli na karcie pamięci jest wolne miejsce, nadal będzie można kontynuować fotografowanie, wykonując:

  • utworzenie folderu o numerze mniejszym niż 999 i wybranie go jako folderu przechowywania lub

  • zmiana opcji wybranych dla [ Rozmiar klatki/liczba klatek ] lub [ Typ pliku wideo ] przed nagraniem wideo.

Czas uruchomienia

Uruchomienie aparatu może wymagać dodatkowego czasu, jeśli karta pamięci zawiera bardzo dużą liczbę plików lub folderów.