Изберете ролята, която играе картата в слот 2, когато в камерата са поставени две карти с памет. За повече информация вижте „Използване на две карти с памет“ ( Използване на две карти с памет ).