Επιλέξτε τον ρόλο που παίζει η κάρτα στην υποδοχή 2 όταν εισάγονται δύο κάρτες μνήμης στην κάμερα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Χρήση δύο καρτών μνήμης» ( Χρήση δύο καρτών μνήμης ).