Επιλέξτε [ On ] για να μειώσετε την περίθλαση σε μικρά ανοίγματα (υψηλοί f/-numbers).

  • Για να εφαρμόσετε αντιστάθμιση περίθλασης σε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με φακούς εκτός CPU, εισαγάγετε τα δεδομένα φακού χρησιμοποιώντας το στοιχείο [ Δεδομένα φακού χωρίς CPU ] στο μενού ρυθμίσεων.