Επιλέξτε τις επιλογές επεξεργασίας εικόνας ("Έλεγχος εικόνας") για νέες φωτογραφίες ανάλογα με τη σκηνή ή τη δημιουργική σας πρόθεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Επεξεργασία εικόνας (Στοιχεία ελέγχου εικόνας)» ( Επεξεργασία εικόνας (Στοιχεία ελέγχου εικόνας) ).