Επιλέξτε τις επιλογές επεξεργασίας εικόνας (" Picture Control ") για νέες φωτογραφίες ανάλογα με τη σκηνή ή τη δημιουργική σας πρόθεση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επεξεργασία εικόνας (Στοιχεία ελέγχου εικόνας)" ( Επεξεργασία εικόνας (Στοιχεία ελέγχου εικόνας) ).