Talememoer på opptil 60 sekunder kan legges til fotografier.

 1. Velg fotografiet.

  Bare ett talememo kan tas opp per bilde; flere talememoer kan ikke tas opp for bilder som allerede er merket med et h ikon. Det eksisterende talenotatet må slettes før et annet kan tas opp ( Slette talememoer).

 2. Hold inne b -knappen.
  • Lyd tas opp mens knappen trykkes ned.

  • Under opptak viser kameraet et b -ikon og en nedtelling av gjenværende opptakstid, i sekunder.

 3. Slipp b -knappen.

  • Opptaket avsluttes.

  • Bilder med talememoer er indikert med h -ikoner.

Opptak ikke tilgjengelig

Talememoer kan ikke legges til videoer eller Image Dust Off-referansedata.

Innspillingsbegrensninger

Talememoer kan ikke tas opp hvis:

 • foto-/videovelgeren dreies til 1 eller

 • en flereksponering pågår.

Forsiktig: Ta opp talememoer

Berøringskontrollene er deaktivert og andre bilder kan ikke vises mens opptaket pågår.

Avbryter opptak

Hvis du trykker på utløserknappen eller bruker andre kamerakontroller, kan opptaket avsluttes. Under fotografering med intervalltimer avsluttes opptaket omtrent to sekunder før neste bilde tas; Opptaket avsluttes også når kameraet slås av.

Lagringssted

Talememoer for bilder tatt med to minnekort satt inn og [ Backup ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ] eller [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] valgt for [ Rolle spilt av kort i spor 2 ] i fotoopptaket menyen er registrert med kopiene på begge kortene.

Filnavn på talememo

Filnavn på talememo har formen "DSC_nnnn.WAV". Talememoet har samme filnummer ("nnnn") som bildet det er knyttet til. For eksempel vil talememoet for bildet "DSC_0002.JPG" ha filnavnet "DSC_0002.WAV". Filnavn på talememo kan vises på en datamaskin.

 • Talememoer for bilder tatt opp med [ Adobe RGB ] valgt for [ Color space ] i fotoopptaksmenyen har navn på formen "_DSCnnnn.WAV".

 • Talememoer for bilder tatt opp med et annet prefiks enn “DSC” valgt for [ Filnavn ] i fotoopptaksmenyen, vil bli tatt opp med det valgte prefikset i stedet for “DSC”.

i -menyen

Opptak kan også startes ved å markere [ Spill inn talememo ] i avspillingsmenyen i avspilling og trykke på J . For å avslutte opptaket, trykk J en gang til.