ในบทนี้จะกล่าวถึงการตั้งค่าการถ่ายภาพขั้นพื้นฐานและการแสดงภาพ