ตามค่าตั้งจากโรงงาน รายการเหล่านี้จะ ปรากฏในเมนู i สำหรับโหมดภาพยนตร์

“เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย”

หากเลือก เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย ไว้สำหรับ ตั้งค่า Picture Control, ไวต์บาลานซ์, Active D-Lighting หรือ ระบบลดภาพสั่นไหว ในเมนูการถ่ายภาพยนตร์ สัญลักษณ์ h จะปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายบนของเมนู i เพื่อแสดงว่าตัวเลือกที่เลือกไว้ในการตั้งค่าโหมดถ่ายภาพจะถูกนำมาใช้ในโหมดภาพยนตร์และใช้ในทางกลับกันได้

ตั้งค่า Picture Control

เลือก Picture Control สำหรับบันทึกภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ตั้งค่า Picture Control” (0 ตั้งค่า Picture Control)

ไวต์บาลานซ์

ปรับแต่งค่าไวต์บาลานซ์สำหรับบันทึกภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ไวต์บาลานซ์” (0 ไวต์บาลานซ์, ไวต์บาลานซ์)

ขนาดเฟรม อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร์

เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร์ (ในหน่วยพิกเซล) และอัตราเฟรม ท่านยังสามารถเลือกตัวเลือก คุณภาพภาพยนตร์ ได้สองตัวเลือก: คุณภาพสูง (มีสัญลักษณ์ “m”กำกับขนาดเฟรม/อัตราเฟรม) และ ปกติ ตัวเลือกเหล่านี้จะกำหนดอัตราบิทสูงสุด ดังที่แสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม 1 อัตราบิทสูงสุด (Mbps) เวลาในการบันทึกสูงสุด
คุณภาพสูง ปกติ
r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 144  2 29 นาที 59 วินาที 4
s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p
t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p
w 1920 × 1080; 120p 3
x 1920 × 1080; 100p 3
y/y 1920 × 1080; 60p 56 28
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p 28 14
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
A 1920 × 1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน) 3 36  2 3 นาที
B 1920 × 1080; 25p ×4 (สโลว์โมชัน) 3
C 1920 × 1080; 24p ×5 (สโลว์โมชัน) 3 29

อัตราเฟรมตามจริงสำหรับค่าที่ระบุว่าเท่ากับ 120p, 60p, 30p และ 24p คือ 119.88, 59.94, 29.97 และ 23.976 ภาพต่อวินาทีตามลำดับ

คุณภาพภาพยนตร์ จะถูกกำหนดไว้ที่ คุณภาพสูง

พื้นที่ภาพจะถูกกำหนดไว้ที่ DX (Z 7) หรือ FX (Z 6); การตรวจจับใบหน้าจะไม่ทำงานใน AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติโหมดพื้นที่ AF

ภาพยนตร์แต่ละเรื่องอาจบันทึกได้สูงสุด 8 ไฟล์ ขนาดสูงสุด 4 GB จำนวนไฟล์และความยาวของแต่ละไฟล์จะแตกต่างกันไปตามตัวเลือกที่เลือกสำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และ คุณภาพภาพยนตร์ ภาพยนตร์ที่บันทึกไปยังการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตในกล้องจะถูกบันทึกเป็นไฟล์เดียวโดยไม่คำนึงถึงขนาดหากการ์ดนั้นมีความจุมากกว่า 32 GB

ตัวเลือกที่เลือกไว้ในปัจจุบันจะแสดงอยู่บนหน้าจอในขณะที่ถ่ายภาพ

ภาพยนตร์สโลว์โมชัน

หากต้องการบันทึกภาพยนตร์สโลว์โมชัน ให้เลือกตัวเลือก “สโลว์โมชัน” สำหรับ ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ภาพยนตร์สโลว์โมชันจะบันทึกที่อัตราความเร็วคูณ 4 หรือ 5 และแสดงในอัตราความเร็วปกติ ภาพยนตร์ที่ถ่ายด้วย 1920 × 1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน) จะบันทึกที่อัตราเฟรมประมาณ 120 ภาพต่อวินาทีและเล่นภาพที่ประมาณ 30 ภาพต่อวินาที หมายความว่าภาพยนตร์ที่มีความยาว 40 วินาทีจะต้องใช้เวลาถ่ายจริงทั้งหมด 10 วินาที

  ประมาณ 10 วินาที
การบันทึก
แสดงภาพ
  ประมาณ 40 วินาที

ความเร็วในการบันทึกและการเล่นจะแสดงอยู่ด้านล่าง

ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม ความเร็วในการบันทึก ปกติ
A 1920 × 1080; 30p ×4 (สโลว์โมชัน) 120p (119.88 ภาพต่อวินาที) 30p (29.97 ภาพต่อวินาที)
B 1920 × 1080; 25p ×4 (สโลว์โมชัน) 100p (100 ภาพต่อวินาที) 25p (25 ภาพต่อวินาที)
C 1920 × 1080; 24p ×5 (สโลว์โมชัน) 120p (119.88 ภาพต่อวินาที) 24p (23.976 ภาพต่อวินาที)

ภาพยนตร์สโลว์โมชัน

คุณสมบัติต่างๆ เช่น การลดการกะพริบถี่ ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ และเอาท์พุตไทม์โค้ดจะใช้ไม่ได้เมื่อเลือกตัวเลือก “สโลว์โมชัน”

ความไวของไมโครโฟน

เปิดหรือปิดไมโครโฟนในตัวกล้องหรือไมโครโฟนภายนอก หรือปรับความไวของไมโครโฟน เลือก bA เพื่อปรับความไวโดยอัตโนมัติ หรือเลือก ปิดไมโครโฟน เพื่อปิดการบันทึกเสียง หรือปรับความไวของไมโครโฟนด้วยตนเองโดยเลือกค่าระหว่าง b1 ถึง b20 (ค่ายิ่งสูง ความไวก็ยิ่งสูง)

ในการตั้งค่าอื่นนอกเหนือจาก bA ตัวเลือกที่เลือกไว้จะมีสัญลักษณ์กำกับอยู่บนหน้าจอ

ถ้าระดับเสียงที่แสดงเป็นสีแดง แสดงว่าระดับเสียงสูงเกินไป ให้ลดความไวของไมโครโฟนลง

สัญลักษณ์ 2

ภาพยนตร์ที่บันทึกขณะปิดไมโครโฟนจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 2 ในการฉายภาพยนตร์กลับมาดูและแบบเต็มจอ

เลือกพื้นที่ภาพ

เลือกขนาดของพื้นที่บนเซ็นเซอร์ภาพที่ใช้ในการบันทึกภาพยนตร์ เลือก FX เพื่อถ่ายภาพยนตร์ในรูปแบบที่เรียกว่า “รูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ FX” และเลือก DX เพื่อถ่ายใน “รูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ DX” ความแตกต่างระหว่างสองรูปแบบนี้แสดงในภาพประกอบด้านล่าง

FX   DX

ขนาดของพื้นที่ที่ถูกบันทึกจะแตกต่างไปตามขนาดเฟรม:

ฟอร์แมต ขนาดเฟรม พื้นที่ที่ถูกบันทึก (ประมาณ)
Z 7 Z 6
รูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ FX 3840 × 2160 35.9 × 20.2 มม.
1920 × 1080 35.8 × 20.1 มม. 35.9 × 20.1 มม.
รูปแบบภาพยนตร์ยึดตามเลนส์ DX 3840 × 2160 23.5 × 13.2 มม. 23.4 × 13.2 มม.
1920 × 1080 23.4 × 13.1 มม.

ตัวเลือกที่เลือกไว้ในปัจจุบันจะแสดงอยู่บนหน้าจอในขณะที่ถ่ายภาพ

ระบบวัดแสง

เลือกวิธีตั้งค่าแสงของกล้องในโหมดภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ระบบวัดแสง” (0 ระบบวัดแสง) แต่โปรดทราบว่าระบบวัดแสงเฉพาะจุดจะใช้ไม่ได้

การเชื่อมต่อ Wi-Fi

เปิดหรือปิด Wi-Fi สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อ Wi-Fi” (0 การเชื่อมต่อ Wi-Fi)

Active D-Lighting

เลือกตัวเลือก Active D-Lighting สำหรับโหมดภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “Active D-Lighting” (0 Active D-Lighting) โปรดทราบว่าหากเลือก เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย ไว้สำหรับ Active D-Lighting ในเมนูภาพยนตร์ และเลือก อัตโนมัติ ในเมนูถ่ายภาพ กล้องจะถ่ายภาพยนตร์ที่การตั้งค่าเทียบเท่ากับ ปกติ

VR แบบอิเล็กทรอนิกส์

เลือก เปิด เพื่อเปิดใช้ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ในโหมดภาพยนตร์ ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์จะใช้ไม่ได้กับขนาดเฟรม 1920×1080; 120p, 1920×1080; 100p หรือ 1920×1080 (สโลว์โมชัน) โปรดทราบว่าเมื่อใช้ระบบลดภาพสั่นไหวแบบอิเล็กทรอนิกส์ มุมมองของภาพจะลดลง ทางยาวโฟกัสที่ปรากฏจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และความไวแสงสูงสุดสำหรับการบันทึกภาพยนตร์จะอยู่ที่ ISO 25600 (Z 7) หรือ 51200 (Z 6)

สัญลักษณ์จะ ปรากฏบนหน้าจอเมื่อเลือก เปิด

ระบบลดภาพสั่นไหว

เลือกตัวเลือกระบบลดภาพสั่นไหวสำหรับโหมดภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “ระบบลดภาพสั่นไหว” (0 ระบบลดภาพสั่นไหว)

โหมดพื้นที่ AF

เลือกวิธีที่กล้องจะเลือกจุดโฟกัสเมื่อใช้โฟกัสอัตโนมัติสำหรับโหมดถ่ายภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “โหมดพื้นที่ AF” (0 โหมดพื้นที่ AF)

ตัวเลือก
d AF จุดเดียว
f AF พื้นที่กว้าง (เล็ก)
g AF พื้นที่กว้าง (ใหญ่)
h AF แบบเลือกพื้นที่โฟกัสอัตโนมัติ

โหมดโฟกัส

เลือกวิธีที่กล้องจะโฟกัสภาพในโหมดภาพยนตร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเลือกโหมดโฟกัส” (0 การเลือกโหมดโฟกัส)

ตัวเลือก
AF-S AF ครั้งเดียว
AF-C AF ต่อเนื่อง
AF-F AF ตลอดเวลา
MF แมนวลโฟกัส