ตารางต่อไปนี้จะแสดงจำนวนภาพโดยประมาณที่สามารถจัดเก็บไว้ใน 64 GB Sony G-series QD-G64E XQD card ที่การตั้งค่าคุณภาพของภาพและขนาดภาพแตกต่างกันเมื่อเลือก FX (36 × 24) สำหรับ เลือกพื้นที่ภาพ (ในเดือนกรกฎาคม 2018)

Z 7:

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล์ 1 จำนวนภาพ 1 ความจุของหน่วยความจำบัฟเฟอร์ 2
NEF (RAW) บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ 12 บิท ใหญ่ 44.7 MB 748 23
กลาง 31.5 MB 1000 19
เล็ก 24.5 MB 1400 19
14 บิท ใหญ่ 55.8 MB 654 19
บีบอัด 12 บิท 40.7 MB 1000 23
14 บิท 49.4 MB 845 19
ไม่บีบอัด 12 บิท 74.1 MB 748 23
14 บิท 85.1 MB 654 18
TIFF (RGB) ใหญ่ 134.6 MB 412 21
กลาง 76.5 MB 723 22
เล็ก 34.8 MB 1500 25
JPEG 3 Fine ใหญ่ 17.2 MB 1900 25
กลาง 11.7 MB 3200 25
เล็ก 6.8 MB 6500 25
Normal ใหญ่ 11.8 MB 3700 25
กลาง 7.0 MB 6400 25
เล็ก 3.5 MB 12700 25
Basic ใหญ่ 3.8 MB 7500 25
กลาง 2.6 MB 12300 25
เล็ก 1.6 MB 24100 25

ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ขนาดไฟล์ และความจุของหน่วยความจำบัฟเฟอร์และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ จะแตกต่างกันไปตามฉากที่บันทึก

จำนวนภาพสูงสุดที่สามารถจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำบัฟเฟอร์ที่ ISO 100 อาจลดลงในบางกรณี เช่น ที่คุณภาพของภาพที่มีเครื่องหมายดาว (“m”) กำกับไว้หรือเมื่อเปิดการควบคุมความผิดเพี้ยน

ตัวเลขถือเป็นการบีบอัดภาพ JPEG เน้นขนาด การเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีเครื่องหมายดาว (“m”; การบีบอัดคุณภาพ) กำกับไว้จะเพิ่มขนาดไฟล์ของภาพ JPEG; จำนวนภาพและความจุบัฟเฟอร์จะลดลง

Z 6:

คุณภาพของภาพ ขนาดภาพ ขนาดไฟล์ 1 จำนวนภาพ 1 ความจุของหน่วยความจำบัฟเฟอร์ 2
NEF (RAW) บีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ 12 บิท ใหญ่ 22.5 MB 1300 35
กลาง 16.1 MB 1900 26
เล็ก 12.7 MB 2500 26
14 บิท ใหญ่ 28.2 MB 1100 43
บีบอัด 12 บิท 20.4 MB 1800 37
14 บิท 24.8 MB 1500 43
ไม่บีบอัด 12 บิท 38.5 MB 1300 33
14 บิท 44.1 MB 1100 34
TIFF (RGB) ใหญ่ 69.3 MB 759 27
กลาง 39.5 MB 1300 31
เล็ก 18.4 MB 2800 35
JPEG 3 Fine ใหญ่ 9.4 MB 3400 44
กลาง 6.6 MB 5600 50
เล็ก 4.0 MB 10400 51
Normal ใหญ่ 6.4 MB 6700 44
กลาง 3.9 MB 10900 50
เล็ก 2.1 MB 19900 51
Basic ใหญ่ 2.3 MB 13000 46
กลาง 1.7 MB 20800 50
เล็ก 1.2 MB 35200 50

ตัวเลขทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ขนาดไฟล์ และความจุของหน่วยความจำบัฟเฟอร์และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ จะแตกต่างกันไปตามฉากที่บันทึก

จำนวนภาพสูงสุดที่สามารถจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำบัฟเฟอร์ที่ ISO 100 อาจลดลงในบางกรณี เช่น ที่คุณภาพของภาพที่มีเครื่องหมายดาว (“m”) กำกับไว้หรือเมื่อเปิดการควบคุมความผิดเพี้ยน

ตัวเลขถือเป็นการบีบอัดภาพ JPEG เน้นขนาด การเลือกตัวเลือกคุณภาพของภาพที่มีเครื่องหมายดาว (“m”; การบีบอัดคุณภาพ) กำกับไว้จะเพิ่มขนาดไฟล์ของภาพ JPEG; จำนวนภาพและความจุบัฟเฟอร์จะลดลง