หากต้องการดูตัวเลือกการแสดงภาพ ให้เลือกแท็บ D ในเมนูกล้อง

ตัวเลือก

โปรดอ่าน

สำหรับค่าเริ่มต้นของเมนู โปรดดู “ค่าเริ่มต้นของเมนูแสดงภาพ” (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูแสดงภาพ)