AWL แบบออพติคอลและแบบใช้คลื่นวิทยุสามารถใช้ร่วมกันได้ WR-R10 ที่เชื่อมต่อกับกล้องจะควบคุมแฟลชแบบใช้คลื่นวิทยุ, ตัวสั่งงานแฟลชแบบไร้สาย SU-800 หรือชุดแฟลช SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 หรือ SB-500 ที่ติดตั้งเข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้องจะควบคุมแฟลชแบบออพติคอล ก่อนดำเนินการ โปรดติดตั้งการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างชุดแฟลชแบบใช้คลื่นวิทยุและ WR-R10 (0 AWL แบบใช้คลื่นวิทยุ) หากติดตั้ง SB-500 เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของกล้อง ให้เลือก AWL แบบออพติคอล/ใช้คลื่นวิทยุ สำหรับ การควบคุมแฟลช > ตัวเลือกการใช้แฟลชไร้สาย ในเมนูการถ่ายภาพ; แต่หากใช้ชุดแฟลชอื่นหรือ SU-800 กล้องจะเลือกตัวเลือกนี้โดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกเดียวที่เลือกใช้ได้สำหรับ การควบคุมแฟลชรีโมต คือ กลุ่มชุดแฟลช เลือกกลุ่ม (A–F) สำหรับชุดแฟลชรีโมตแต่ละตัว กำหนดให้ชุดแฟลชที่ควบคุมแบบออพติคอลอยู่ในกลุ่ม A ถึง C และให้ชุดแฟลชที่ควบคุมแบบใช้คลื่นวิทยุอยู่ในกลุ่ม D ถึง F (ในการแสดงตัวเลือกของกลุ่ม D ถึง F ให้กด 1 หรือ 3 ในการแสดงผลตัวเลือกกลุ่มชุดแฟลช)