เมื่อยึดชุดแฟลชที่รองรับการผนวกการควบคุมแฟลช (SB-5000, SB-500, SB-400 หรือ SB-300) ไว้บนกล้อง จะสามารถปรับโหมดควบคุมแฟลช, ระดับแฟลช และการตั้งค่าแฟลชอื่นๆ ได้โดยใช้รายการ การควบคุมแฟลช > โหมดควบคุมแฟลช ในเมนูถ่ายภาพ (ในกรณีของ SB-5000 จะสามารถปรับการตั้งค่าเหล่านี้ได้เช่นกันโดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลช) ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปตามแฟลชที่ใช้ ขณะที่ตัวเลือกที่แสดงใน โหมดควบคุมแฟลช จะแตกต่างกันไปตามโหมดที่เลือก ท่านสามารถปรับการตั้งค่าสำหรับชุดแฟลชอื่นๆ ได้โดยใช้ปุ่มควบคุมบนชุดแฟลชเท่านั้น

  • TTL: โหมด i-TTL โหมด i-TTL ในกรณีของ SB-500, SB-400 และ SB-300 ท่านสามารถปรับการชดเชยแสงแฟลชได้โดยใช้รายการ ชดเชยแสงแฟลช ในเมนูถ่ายภาพ
  • แฟลชภายนอกอัตโนมัติ: ในโหมดนี้ กล้องจะปรับกำลังแฟลชโดยอัตโนมัติตามจำนวนของแสงที่สะท้อนกับวัตถุ และสามารถใช้การชดเชยแสงได้เช่นกัน แฟลชภายนอกอัตโนมัติจะรองรับโหมด “ปรับรูรับแสงอัตโนมัติ” (qA) และ “อัตโนมัติที่ไม่ใช่ TTL” (A) โปรดดูรายละเอียดในคู่มือของชุดแฟลช
  • ควบคุมแฟลชเองโดยกำหนดระยะทาง: เลือกระยะทางถึงวัตถุ; กำลังแฟลชจะถูกปรับอัตโนมัติ และยังสามารถใช้การชดเชยแสงแฟลชได้
  • ปรับเอง: เลือกระดับแฟลชด้วยตนเอง
  • การยิงแฟลชซ้ำ: แฟลชจะยิงซ้ำขณะที่ชัตเตอร์เปิดออก ทำให้เกิดเอ็ฟเฟ็กต์การถ่ายภาพซ้อน เลือกระดับแฟลช (กำลังแฟลช), จำนวนครั้งสูงสุดที่ยิงจากชุดแฟลช (จำนวนครั้ง) และจำนวนครั้งที่ยิงแฟลชต่อวินาที (ความถี่ จะวัดเป็นหน่วยเฮิร์ต) ตัวเลือกที่ใช้ได้สำหรับ จำนวนครั้ง จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือกไว้สำหรับ กำลังแฟลช และ ความถี่; โปรดดูรายละเอียดในเอกสารที่ให้มาพร้อมกับชุดแฟลช

ผนวกการควบคุมแฟลช

การผนวกการควบคุมแฟลชจะทำให้กล้องและชุดแฟลชใช้การตั้งค่าร่วมกันได้ หากยึดชุดแฟลชที่รองรับการผนวกการควบคุมแฟลชบนกล้องแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่กระทำต่อการตั้งค่าแฟลช ไม่ว่าจะกระทำในกล้องหรือในชุดแฟลช จะส่งผลในอุปกรณ์ของทั้งสองเครื่อง เช่นเดียวกับความเปลี่ยนแปลงที่กระทำโดยการใช้ซอฟต์แวร์เสริม Camera Control Pro 2

การควบคุมแฟลช i-TTL

เมื่อตั้งค่าชุดแฟลชที่รองรับระบบ CLS เป็น TTL กล้องจะเลือกรูปแบบการควบคุมแฟลชต่อไปนี้หนึ่งแบบ:

  • แฟลชลบเงาเพื่อความสมดุลแบบ i-TTL: ชุดแฟลชจะปล่อยแสงแฟลชนำซึ่งเกือบจะมองไม่เห็น (ควบคุมแฟลชนำ) ทันทีก่อนที่จะปล่อยแสงแฟลชหลัก กล้องจะวิเคราะห์แฟลชนำที่สะท้อนจากวัตถุในบริเวณทั้งหมดของกรอบภาพและปรับกำลังแฟลชให้สมดุลระหว่างวัตถุหลักและแสงพื้นหลังโดยรอบ
  • แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐาน: กล้องจะปรับกำลังแฟลชเพื่อปรับแสงของเฟรมให้อยู่ในระดับมาตรฐานโดยไม่คำนึงถึงความสว่างพื้นหลัง แนะนำสำหรับการถ่ายภาพที่เน้นวัตถุหลักในรายละเอียดของพื้นหลังหรือเมื่อใช้การชดเชยแสง แฟลชลบเงา i-TTL มาตรฐานจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเลือกระบบวัดแสงเฉพาะจุด