ในการอัปโหลดภาพไปยังคอมพิวเตอร์ ให้เชื่อมต่อกล้องผ่านเครือข่ายไร้สายหรือใช้สาย USB ที่ให้มา

การเชื่อมต่อผ่าน USB

หากใช้สาย USB ที่ให้มาในการเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ที่เปิด ViewNX-i ท่านสามารถคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งก็จะสามารถดู ตัดต่อ และจัดระเบียบภาพได้

การติดตั้ง ViewNX-i

ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง ViewNX-i จากเว็บไซต์ต่อไปนี้และทำตามขั้นตอนคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ (ผู้ใช้ที่มีซอฟต์แวร์อยู่แล้วควรดาวน์โหลดรุ่นล่าสุดมาติดตั้ง เนื่องจากรุ่นก่อนๆ อาจไม่รองรับกล้อง) โดยต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สำหรับความต้องการของระบบและข้อมูลอื่นๆ โปรดดูเว็บไซต์ Nikon ในส่วนภูมิภาคของท่าน

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Capture NX-D

ใช้ซอฟต์แวร์ Capture NX-D ของ Nikon เพื่อปรับภาพอย่างละเอียดหรือเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับภาพ NEF (RAW) แล้วบันทึกลงในรูปแบบอื่น ดาวน์โหลด Capture NX-D ได้จาก:

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

การคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูวิธีใช้ออนไลน์ของ ViewNX-i

 1. เชื่อมต่อสาย USB

  หลังจากปิดกล้องและตรวจสอบว่าใส่การ์ดหน่วยความจำแล้ว ให้เชื่อมต่อสาย USB ที่ให้มากับกล้องตามภาพประกอบ

  USB Hubs

  เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยตรง อย่าเชื่อมต่อผ่าน USB hub หรือแป้นพิมพ์

  ใช้แหล่งพลังงานที่มีไฟพอเพียง

  เพื่อป้องกันไม่ให้การถ่ายโอนข้อมูลหยุดชะงักกลางคัน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จแบตเตอรี่ของกล้องจนเต็มแล้ว

  การเชื่อมต่อสายสัญญาณ

  ตรวจดูว่าได้ปิดกล้องแล้วก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือถอดสายเชื่อมต่อ อย่าเสียบขั้วแรงๆ หรือเสียบขั้วโดยเอียงเข้าไป

 2. เปิดกล้อง

  คอมโพเนนต์ Nikon Transfer 2 ของ ViewNX-i จะเริ่มต้นขึ้น (หากมีข้อความเตือนให้ท่านเลือกโปรแกรม ให้เลือก Nikon Transfer 2) หาก Nikon Transfer 2 ไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ให้เปิดใช้ ViewNX-i แล้วคลิกสัญลักษณ์ “Import (นำเข้า)”

  Windows 7

  ถ้าปรากฏข้อความต่อไปนี้ขึ้นมา ให้เลือก Nikon Transfer 2 ดังที่อธิบายต่อไปนี้

  1. จาก Import pictures and videos (นำเข้าภาพนิ่งและวิดีโอ) คลิก Change program (เปลี่ยนโปรแกรม) หน้าจอการเลือกโปรแกรมจะปรากฏขึ้น; ให้เลือก Nikon Transfer 2 แล้วคลิก OK (ตกลง)

  2. ดับเบิลคลิก

  Windows 10 และ Windows 8.1

  Windows 10 และ Windows 8.1 อาจแสดง AutoPlay ทันทีเมื่อเชื่อมต่อกล้อง แตะหรือคลิกข้อความ จากนั้นแตะหรือคลิก Nikon Transfer 2 เพื่อเลือก Nikon Transfer 2

  macOS/OS X

  หาก Nikon Transfer 2 ไม่เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ให้ยืนยันว่าเชื่อมต่อกล้องแล้ว จากนั้นให้เปิดใช้ Image Capture (แอพพลิเคชั่นที่มาพร้อมกับ macOS หรือ OS X) แล้วเลือก Nikon Transfer 2 เป็นแอพพลิเคชั่นที่เปิดเมื่อตรวจพบกล้อง

 3. คลิก Start Transfer (เริ่มโอนย้าย)

  ภาพในการ์ดหน่วยความจำจะถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์

  คลิก Start Transfer (เริ่มโอนย้าย)

  การโอนย้ายภาพยนตร์

  อย่าพยายามโอนย้ายภาพยนตร์จากการ์ดหน่วยความจำในขณะที่เสียบการ์ดไว้ในกล้องตัวอื่น การกระทำเช่นนั้นจะส่งผลให้ภาพยนตร์ถูกลบโดยที่ยังไม่ได้โอนย้าย

  ขณะโอนย้ายข้อมูล

  อย่าปิดกล้องหรือถอดสาย USB ออกขณะโอนย้ายข้อมูล

 4. ปิดกล้อง

  ปิดกล้องและถอดสาย USB เมื่อการโอนย้ายเสร็จสิ้น

เครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)

ขั้นตอนต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อไปยังคอมพิวเตอร์ผ่าน Wi-Fi ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู คู่มือการใช้เครือข่าย

Wi-Fi ในตัวกล้อง

ใช้ตัวเลือก เชื่อมต่อกับ PC ในเมนูตั้งค่ากล้องเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบโดยตรงหรือผ่านเราเตอร์ไร้สาย

การเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ไร้สาย

การเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยตรง

ตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย WT-7

เมื่อเชื่อมต่อกล้องเข้ากับตัวส่งข้อมูลแบบไร้สาย WT-7 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ตัวเลือก Wireless transmitter (WT-7) ในเมนูตั้งค่าจะสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ ftp ได้

ใช้ WT-7 สำหรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอีเทอร์เน็ตและสำหรับการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้กับเครือข่ายไร้สาย เมื่อใช้ Camera Control Pro 2 (แยกจำหน่ายต่างหาก) จะสามารถควบคุมกล้องได้จากระยะไกลและสามารถบันทึกภาพได้โดยตรงไปยังคอมพิวเตอร์ได้ในทันทีที่ถ่าย