บทนี้อธิบายเกี่ยวกับปุ่มควบคุมที่ใช้ได้ระหว่างถ่ายภาพ