Επιλέξτε On για να μειώσετε την περίθλαση σε μικρά ανοίγματα (υψηλοί αριθμοί f/-).