Επιλέξτε πώς η κάμερα επιλέγει το σημείο εστίασης για αυτόματη εστίαση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα “Λειτουργία AF-Area” ( 0 Λειτουργία AF-Area ).