Επιλέξτε τη λειτουργία που θα εκτελεστεί όταν απελευθερωθεί το κλείστρο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Λειτουργία απελευθέρωσης» ( 0 Λειτουργία απελευθέρωσης ).