For å velge funksjonene som er tilordnet følgende kontroller i filmmodus, enten de brukes individuelt eller i kombinasjon med kommandohjulene, marker ønsket alternativ og trykk J .

w Fn1-knapp
y Fn2-knapp
j AE-L/AF-L-knapp
k OK-knapp
l Linsekontrollring

Rollene som kan tildeles disse kontrollene er som følger:

Alternativ w y j k l
t Strømåpning (åpen)
q Strømåpning (lukke)
i Eksponeringskompensasjon +
h Eksponeringskompensasjon -
n Emnesporing
b Visning av rammenett
K Velg midtfokuspunkt
A AF-ON
F Kun AF-lås
E AE-lås (Hold)
C Kun AE-lås
B AE/AF-lås
p Zoom på/av
1 Ta opp filmer
m hvit balanse
h Still inn bildekontroll
y Aktiv D-Lighting
w Måling
c Utløsermodus (lagre ramme)
z Fokusmodus/AF-områdemodus
H Mikrofonfølsomhet
W Høydepunkter
X Fokus (M/A)  1, 2
q Power blenderåpning  2
E Eksponeringskompensasjon  2
9 ISO-følsomhet  2
Ingen  2

Kun tilgjengelig med kompatible linser.

Uansett hvilket alternativ som er valgt, i manuell fokusmodus kan kontrollringen kun brukes til å justere fokus.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

Alternativ Beskrivelse
t Strømåpning (åpen) Blenderåpningen utvides mens kontrollen trykkes inn. Bruk i kombinasjon med egendefinert innstilling g2 ( egendefinerte kontroller ) > Fn2-knapp > Power blenderåpning (lukk) for knappstyrt blenderåpning.
q Power blenderåpning (lukke) Blenderåpningen smalner mens kontrollen trykkes inn. Bruk i kombinasjon med egendefinert innstilling g2 ( egendefinerte kontroller ) > Fn1-knapp > Power blenderåpning (åpen) for knappstyrt blenderåpning.
i Eksponeringskompensasjon + Eksponeringskompensasjonen øker mens kontrollen trykkes inn. Bruk i kombinasjon med egendefinert innstilling g2 ( egendefinerte kontroller ) > Fn2-knapp > Eksponeringskompensasjon − for knappkontrollert eksponeringskompensasjon.
h Eksponeringskompensasjon - Eksponeringskompensasjonen reduseres mens kontrollen trykkes inn. Bruk i kombinasjon med egendefinert innstilling g2 ( egendefinerte kontroller ) > Fn1-knapp > Eksponeringskompensasjon + for knappstyrt eksponeringskompensasjon.
n Emnesporing

Ved å trykke på kontrollen under auto-område-AF aktiveres motivsporing; fokuspunktet vil endres til et sigtemiddel og skjermen og søkeren til motivsporingsskjermer.

  • For å avslutte motivsporings-AF, trykk på kontrollen igjen.
b Visning av rammenett Trykk på kontrollen for å slå visningen av rammenettet på eller av.
K Velg midtfokuspunkt Ved å trykke på kontrollen velges det midtre fokuspunktet.
A AF-ON Ved å trykke på kontrollen starter autofokus.
F Kun AF-lås Fokus låses mens kontrollen trykkes inn.
E AE-lås (Hold) Eksponering låses når kontrollen trykkes inn, og forblir låst til kontrollen trykkes en gang til eller standby-timeren utløper.
C Kun AE-lås Eksponeringen låses mens kontrollen trykkes inn.
B AE/AF-lås Fokus og eksponering låses mens kontrollen trykkes ned.
p Zoom på/av Trykk på kontrollen for å zoome inn på området rundt det gjeldende fokuspunktet. Trykk på kontrollen igjen for å zoome ut.
1 Ta opp filmer Trykk på kontrollen for å starte filmopptak. Opptaket avsluttes når kontrollen trykkes inn igjen.
m hvit balanse Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge et hvitbalansealternativ (i noen tilfeller kan et underalternativ velges ved å bruke underkommandohjulet).
h Still inn bildekontroll Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge en bildekontroll.
y Aktiv D-Lighting Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere Active D-Lighting.
w Måling Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge et målealternativ.
c Utløsermodus (lagre ramme) Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å velge utløsermodus for bilder tatt under filmopptak.
z Fokusmodus/AF-områdemodus Trykk på kontrollen og roter hoved- og underkommandohjulene for å velge fokus- og AF-områdemodus.
H Mikrofonfølsomhet Trykk på kontrollen og roter et kommandohjul for å justere mikrofonfølsomheten.
W Høydepunkter Trykk på kontrollen og roter hovedkommandohjulet for å velge et toppnivå og underkommandohjulet for å velge toppfargen.
X Fokus (M/A) Bruk kontrollen til å fokusere manuelt, uavhengig av alternativet som er valgt for fokusmodus. For å refokusere med autofokus, trykk utløseren halvveis ned eller trykk på en kontroll som AF-ON er tilordnet.
q Power blenderåpning Bruk kontrollen til å justere blenderåpningen.
E Eksponeringskompensasjon Bruk kontrollen til å justere eksponeringskompensasjonen.
9 ISO-følsomhet Bruk kontrollen til å justere ISO-følsomheten.
Ingen Kontrollen har ingen effekt.

Power Aperture

Strømåpning er kun tilgjengelig i modus A og M (et 6 -ikon indikerer at blenderåpning ikke kan brukes). Skjermen kan flimre mens blenderåpningen justeres.