Informace o snímku jsou prolnuty do zobrazených snímků v režimu přehrávání jednotlivých snímků. Stisknutím tlačítka 1 nebo 3, resp. stisknutím tlačítka DISP procházíte níže vyobrazeným způsobem informace o snímku.

Zobrazuje se pouze tehdy, pokud je vybrána možnost Možnosti zobraz. pro přehráv. v menu přehrávání.

Zobrazují se pouze v případě jejich vložení do snímku (0 Data o poloze).

Informace o souboru

1 Stav ochrany snímku
2 Indikace úprav snímku
3 Označení pro přenos
4 Zaostřovací pole *
5 Číslo snímku/celkový počet snímků
6 Kvalita obrazu
7 Velikost obrazu
8 Obrazové pole
9 Čas záznamu
10 Datum záznamu
11 Hodnocení
12 Název složky
13 Název souboru

Zobrazuje se pouze tehdy, pokud je vybrána možnost Zaostřovací pole v položce Možnosti zobraz. pro přehráv.

Expoziční údaje

1 Expoziční režim
2 Čas závěrky
3 Clona
4 Korekce expozice
5 Citlivost ISO *

V případě pořízení snímku v režimu P, S, A nebo M při zapnuté automatické regulaci citlivosti ISO se zobrazuje červeně.

Nejvyšší jasy

1 Nejvyšší jasy (oblasti možné přeexpozice)
2 Číslo složky – číslo snímku

RGB histogram

1 Číslo složky – číslo snímku
2

Vyvážení bílé barvy

Barevná teplota

Jemné vyvážení bílé barvy

Manuální nastavení

3 Histogram (kanál RGB)
4 Histogram (červený kanál)
5 Histogram (zelený kanál)
6 Histogram (modrý kanál)

Zvětšení výřezu snímku

Chcete-li zvětšit snímek během zobrazení histogramu, stiskněte tlačítko X. Pomocí tlačítek X a W (Q) lze zvětšovat a zmenšovat snímek; pomocí multifunkčního voliče lze procházet momentálně nezobrazenými částmi snímku. Histogram je aktualizován takovým způsobem, aby zobrazoval pouze data pro část snímku aktuálně viditelnou na zobrazovači.

Histogramy

Histogramy zobrazují rozložení odstínů s jasem pixelů (odstínem) vyneseným na vodorovné ose a počtem pixelů vyneseným na svislé ose. Histogramy fotoaparátu slouží pouze jako vodítko a mohou se lišit od histogramů zobrazených fotoeditačními aplikacemi. Na následujících obrázcích jsou uvedeny ukázkové histogramy:

Obsahuje-li snímek objekty v širokém rozmezí jasů, je rozložení jednotlivých odstínů relativně rovnoměrné.

Je-li snímek tmavý, posunuje se rozložení odstínů směrem doleva.

Je-li snímek světlý, posunuje se rozložení odstínů směrem doprava.

Zvyšující se korekce expozice posouvá rozložení odstínů směrem doprava, snižující se korekce expozice posouvá rozložení odstínů směrem doleva. Histogramy poskytují hrubou představu o celkové expozici v případě, kdy okolní osvětlení znesnadňuje posouzení snímků na zobrazovači.

Fotografické informace

V závislosti na nastavení v okamžiku pořízení snímku může být k dispozici až pět stránek fotografických informací: všeobecné, informace o blesku, informace o předvolbách Picture Control, pokročilé a informace o autorském právu.

Fotografické informace, strana 1 (všeobecné)

1

Měření expozice

Typ závěrky

Čas závěrky

Clona

2

Expoziční režim

Citlivost ISO 1

3

Korekce expozice

Doladění optimální expozice 2

4 Ohnisková vzdálenost
5 Data objektivu
6 Zaostřovací režim
7 Redukce vibrací
8 Vyvážení bílé barvy 3
9 Jemné vyvážení bílé barvy
10 Barevný prostor
11 Typ fotoaparátu
12 Obrazové pole
13 Číslo složky – číslo snímku

V případě pořízení snímku v režimu P, S, A nebo M při zapnuté automatické regulaci citlivosti ISO se zobrazuje červeně.

Zobrazí se, pokud byla v uživatelské funkci b4 (Jemné doladění expozice) nastavena pro kteroukoli metodu měření expozice jiná než nulová hodnota.

Zahrnuje rovněž barevnou teplotu snímků pořízených při použití automatického vyvážení bílé barvy.

Fotografické informace, strana 2 (informace o blesku) *

14 Typ blesku
15 Řízení záblesku pro blesky Remote
16 Zábleskové režimy
17

Zábleskový režim (řízení záblesku)

Korekce zábleskové expozice

Zobrazuje se pouze tehdy, pokud byl snímek pořízen s volitelným bleskem (0 Systém kreativního osvětlení Nikon).

Fotografické informace, strana 3 (předvolby Picture Control)

18 Předvolba Picture Control *

Zobrazené položky se liší podle předvolby Picture Control vybrané u pořízeného snímku.

Fotografické informace, strana 4 (pokročilé)

19

Redukce šumu pro vysoké citlivosti ISO

Redukce šumu pro dlouhé expozice

20 Active D-Lighting
21

Expoziční rozdíl funkce HDR

Vyhlazení HDR

22 Korekce vinětace
23 Historie úprav
24 Komentář ke snímku

Fotografické informace, strana 5 (Informace o autorském právu) *

25 Jméno fotografa
26 Vlastník autorských práv

Informace o autorském právu se zobrazuje pouze v případě jejího zaznamenání do snímku pomocí položky Informace o autorském právu v menu nastavení.

Data o poloze

Zeměpisná šířka, zeměpisná délka a další data o poloze jsou poskytovány zařízením GPS nebo chytrým zařízením a liší se v závislosti na tomto zařízení (0 Data o poloze). V případě videosekvencí poskytují data o poloze informaci o místě zahájení záznamu.

Přehled

1 Číslo snímku/celkový počet snímků
2 Označení pro přenos
3 Stav ochrany snímku
4 Indikace úprav snímku
5 Typ fotoaparátu
6 Indikace komentáře ke snímku
7 Indikace dat o poloze
8 Histogram
9 Kvalita obrazu
10 Velikost obrazu
11 Obrazové pole
12 Název souboru
13 Čas záznamu
14 Datum záznamu
15 Název složky
16 Hodnocení
17 Měření expozice
18 Expoziční režim
19 Čas závěrky
20 Clona
21 Citlivost ISO 1
22 Ohnisková vzdálenost
23 Active D-Lighting
24 Předvolba Picture Control
25 Barevný prostor
26 Zábleskový režim 2
27

Vyvážení bílé barvy

Barevná teplota

Jemné vyvážení bílé barvy

Manuální nastavení

28

Korekce zábleskové expozice 2

Režim Řídicí jednotka 2

29 Korekce expozice

V případě pořízení snímku v režimu P, S, A nebo M při zapnuté automatické regulaci citlivosti ISO se zobrazuje červeně.

Zobrazuje se pouze tehdy, pokud byl snímek pořízen s volitelným bleskem (0 Systém kreativního osvětlení Nikon).