Zabraňte pádu přístroje: Je-li přístroj vystaven silnému nárazu nebo vibracím, může se poškodit.

Přístroj udržujte v suchu: Přístroj není vodotěsný a pokud je ponořen do vody nebo vystaven vysoké vlhkosti, může se poškodit. Vytvoření koroze na vnitřních mechanismech přístroje může způsobit jeho neopravitelné poškození.

Vyvarujte se náhlých změn teplot: Při náhlých změnách teploty, ke kterým dochází například při vstupu do vytápěné budovy (nebo při jejím opuštění) za chladného dne, může uvnitř fotoaparátu dojít ke kondenzaci vlhkosti. Abyste zabránili vzniku kondenzace, umístěte přístroj před náhlou změnou prostředí s různými teplotami do pouzdra nebo plastového sáčku.

Přístroj udržujte mimo dosah silných magnetických polí: Nepoužívejte ani neskladujte přístroj v blízkosti zařízení produkujících silné elektromagnetické záření a/nebo magnetická pole. Statický náboj nebo magnetické pole vzniklé působením zařízení, jako jsou rádiové vysílače, mohou narušit činnost zobrazovače, poškodit data na paměťové kartě nebo ovlivnit činnost vnitřních obvodů přístroje.

Nenechávejte objektiv namířený do slunce: Nedopusťte, aby do objektivu delší dobu vnikalo přímé sluneční světlo nebo světlo jiného silného světelného zdroje. Intenzívní světlo může způsobit poškození obrazového snímače a vznik závoje na snímcích.

Lasery a jiné silné zdroje světla: Nesměrujte lasery ani jiné extrémně silné zdroje světla směrem do objektivu, mohlo by dojít k poškození obrazového snímače fotoaparátu.

Před vyjmutím nebo odpojením zdroje energie fotoaparát vypněte: Neodpojujte zdroj energie ani nevyjímejte baterii v době, kdy je přístroj zapnutý nebo provádí zaznamenávání či mazání snímků. Přerušení napájení může za těchto okolností způsobit ztrátu dat nebo poškození paměti nebo vnitřních obvodů zařízení. Abyste zamezili náhodnému přerušení přívodu energie, nepřenášejte fotoaparát při jeho napájení pomocí síťového zdroje.

Čištění: Při čištění těla fotoaparátu nejprve ofukovacím balónkem odstraňte prach a nečistoty a poté tělo opatrně otřete měkkým, suchým hadříkem. Po fotografování na pláži nebo v blízkosti mořského pobřeží otřete z přístroje měkkým hadříkem lehce navlhčeným pitnou vodou jakékoli usazeniny soli nebo písku a poté fotoaparát pečlivě vysušte. V ojedinělých případech může způsobit statická elektřina zesvětlení nebo ztmavnutí LCD displejů. Nejedná se o závadu, zobrazení se zakrátko vrátí zpět do normálního stavu.

Objektivy, hledáčky a ostatní skleněné součásti se snadno poškodí. Prach a nečistoty odstraňte opatrně pomocí ofukovacího balónku. Používáte-li aerosolový čistič, držte nádobku svisle, abyste zabránili potřísnění objektivu kapalinou. Vyskytne-li se na skleněné ploše otisk prstu nebo jiná skvrna, aplikujte malé množství čisticí kapaliny na objektivy na měkký hadřík a skleněnou součást opatrně otřete.

Nedotýkejte se obrazového snímače: Za žádných okolností nevyvíjejte tlak na obrazový snímač, nedotýkejte se jej čistícími nástroji, ani jej nevystavujte silnému tlaku vzduchu z ofukovacího balónku. Tyto činnosti mohou mít za následek poškrábání nebo jiné poškození obrazového snímače. Informace o čištění obrazového snímače viz „Čištění obrazového snímače“ (0 Čištění obrazového snímače).

Obrazový snímač

Kontakty objektivu: Kontakty objektivu udržujte v čistotě a dávejte pozor, abyste se jich nedotkli prsty nebo nástroji či jinými objekty.

Skladování: Abyste zabránili tvorbě mikroorganismů a plísní, ukládejte přístroj na suchém, dobře větraném místě. Používáte-li síťový zdroj, odpojte jej od elektrické sítě, abyste předešli případnému požáru. Nebudete-li přístroj delší dobu používat, vyjměte baterii, abyste zabránili poškození přístroje jejím případným vytečením, a přístroj vložte do plastového sáčku s hygroskopickou látkou. Fotoaparát neukládejte do plastového sáčku vložený v pouzdře, mohlo by dojít k narušení materiálu pouzdra. Nezapomeňte, že hygroskopická látka postupně ztrácí schopnost pohlcovat vlhkost, a v pravidelných intervalech ji vyměňujte.

Abyste zabránili tvorbě plísní a mikroorganismů, vyjměte minimálně jednou za měsíc fotoaparát ze skladovacího místa. Přístroj zapněte a dříve než jej opět uložíte, spusťte několikrát závěrku.

Baterii uchovávejte na chladném, suchém místě. Před uložením baterie nezapomeňte nasadit krytku kontaktů.

Poznámky k monitoru a hledáčku: Tyto zobrazovače jsou konstruovány s extrémně vysokou přesností; minimálně 99,99 % pixelů je funkčních a maximálně 0,01 % jich chybí nebo jsou defektní. I když tedy mohou tyto zobrazovače obsahovat pixely, které trvale svítí (bílé, červené, modré nebo zelené) nebo trvale nesvítí (černé), neznamená tento jev závadu a nemá žádný vliv na snímky pořízené tímto fotoaparátem.

Obraz na monitoru může být na jasném světle obtížně čitelný. Na monitor nevyvíjejte příliš velký tlak, jinak může dojít k jeho poruše či poškození. Prach a nečistoty lze odstranit pomocí ofukovacího balónku. Skvrny lze odstranit otřením měkkým hadříkem nebo jelenicovou kůží. Dojde-li k poškození monitoru, dejte pozor, abyste se neporanili střepy z krycího skla, a zabraňte styku pokožky, očí nebo úst s tekutými krystaly z monitoru.

Pokud při tvorbě kompozice snímků pomocí hledáčku pocítíte nevolnost nebo libovolné z následujících příznaků, přestaňte hledáček používat a vyčkejte odeznění příznaků: nevolnost, bolet oka, únava oka, závrať, bolest hlavy, ztuhlost krku nebo ramen, nevolnost typická pro cestování nebo ztráta koordinace ruky a oka. Totéž platí, pokud začnete mít nepříjemné pocity při pozorování rychle blikající obrazovky provozních informací během sériového snímání.

Na snímcích obsahujících silné zdroje světla nebo objekty v protisvětle se může v ojedinělých případech vyskytovat obrazový šum ve tvaru proužků.

Baterie a nabíječka: Při nesprávné manipulaci s bateriemi může dojít k jejich vytečení nebo výbuchu. Při manipulaci s bateriemi a nabíječkami dodržujte následující bezpečnostní pravidla:

 • Používejte výhradně baterie určené pro tento fotoaparát.
 • Baterii nevystavujte působení otevřeného ohně ani nadměrným teplotám.
 • Udržujte kontakty baterie v čistotě.
 • Před výměnou baterie výrobek vypněte.
 • Baterie se může za provozu zahřát. Při manipulaci s baterií bezprostředně po jejím používání proto dbejte patřičné opatrnosti.
 • Pokud přístroj nepoužíváte, vyjměte baterii z fotoaparátu nebo nabíječky a opatřete ji krytkou kontaktů. Tyto přístroje spotřebovávají malé množství energie i v době, kdy jsou vypnuté, a mohly by baterii vybít do té míry, že by ji už nebylo možné použít. Nebudete-li baterii delší dobu používat, vložte ji před uložením do fotoaparátu a vybijte ji. Baterii je třeba skladovat na chladném místě při okolní teplotě 15 až 25 °C (vyvarujte se extrémně horkých nebo chladných míst). Tento proces opakujte minimálně jednou za šest měsíců.
 • Opakované zapínání a vypínání fotoaparátu při zcela vybité baterii může zkrátit životnost baterie. Zcela vybité baterie je nutné před použitím nabít.
 • Během používání baterie může dojít k nárůstu její vnitřní teploty. Pokud se pokusíte nabít baterii se zvýšenou vnitřní teplotou, může dojít k ovlivnění její výkonnosti a baterie se může nabít pouze částečně nebo vůbec ne. Před nabíjením nechte baterii nejprve vychladnout.
 • Baterii nabíjejte ve vnitřních prostorách při okolních teplotách 5 °C až 35 °C. Baterii nepoužívejte při okolních teplotách nižších než 0 °C a vyšších než 40 °C; nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození baterie nebo ke snížení její výkonnosti. Při teplotách baterie v rozmezí 0 °C až 15 °C a 45 °C až 60 °C se může snížit kapacita baterie a prodloužit doba nabíjení. Baterie se nenabije, pokud je její teplota pod 0 °C nebo nad 60 °C.
 • Pokud během nabíjení rychle bliká kontrolka CHARGE (NABÍJENÍ) (přibližně osmkrát za sekundu), zkontrolujte, jestli je teplota ve správném rozmezí, a poté odpojte nabíječku od elektrické sítě, vyjměte baterii a znovu ji vložte. Pokud problém přetrvává, ihned přestaňte zařízení používat a dopravte baterii a nabíječku k prodejci nebo do autorizovaného servisu Nikon.
 • Během nabíjení nehýbejte s nabíječkou a nedotýkejte se baterie. Nedodržení tohoto upozornění může ve velmi ojedinělých případech vést k tomu, že nabíječka indikuje dokončení nabíjení, i když je baterie nabitá pouze částečně. V takovém případě vyjměte a znovu vložte baterii pro opětovné zahájení nabíjení.
 • Pokud je baterie nabíjena při nízkých teplotách nebo používána při teplotě nižší, než při které byla nabíjena, může dojít k dočasnému poklesu její kapacity. Pokud je baterie nabíjena při teplotě nižší než 5 °C, může indikace životnosti baterie v položce Informace o baterii dočasně ukazovat nižší zbývající životnost baterie.
 • Dlouhodobé přebíjení baterie vede k postupnému snižování její kapacity.
 • Jestliže při používání plně nabité baterie za pokojové teploty zaznamenáte rychlý pokles její kapacity, znamená to, že je třeba baterii vyměnit. Zakupte novou baterii EN-EL15b.
 • Dodávaný síťový kabel a zásuvkový adaptér lze používat pouze s nabíječkou MH-25a. Nabíječku používejte výhradně k nabíjení kompatibilních baterií. Nepoužívanou nabíječku odpojte od elektrické sítě.
 • Nezkratujte kontakty nabíječky. Nedodržení tohoto pokynu může vést k přehřátí nebo poškození nabíječky.
 • Baterii před použitím nabijte. Před fotografováním důležité události si připravte rezervní baterii a ujistěte se, že je plně nabitá. V závislosti na vaší poloze může být obtížné v krátké době sehnat novou baterii. Mějte na paměti, že za chladných dnů se kapacita baterií snižuje. Před pořizováním snímků v exteriéru za chladného počasí se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Rezervní baterii uchovávejte na teplém místě, a je-li třeba, baterie vyměňte. Jakmile se baterie ohřeje, získá zpět část své původní kapacity.
 • Dobíjecí baterie recyklujte v souladu s místními předpisy, přičemž nejprve izolujte kontakty samolepicí páskou.

Síťový zdroj/nabíječka: Při použití síťového zdroje/nabíječky dodržujte následující bezpečnostní opatření.

 • Během nabíjení nepohybujte fotoaparátem. Nedodržení tohoto upozornění může ve velmi ojedinělých případech vést k tomu, že fotoaparát indikuje dokončení nabíjení, i když je baterie nabitá pouze částečně. V takovém případě odpojte a znovu připojte síťový zdroj/nabíječku pro opětovné zahájení nabíjení.
 • Nezkratujte kontakty síťového zdroje/nabíječky. Nedodržení tohoto pokynu může vést k přehřátí nebo poškození síťového zdroje/nabíječky.
 • Pokud síťový zdroj/nabíječku nepoužíváte, odpojte zařízení od elektrické sítě.