Před vložením nebo vyjmutím baterie či paměťových karet se ujistěte, že je hlavní vypínač fotoaparátu nastaven do polohy OFF. Baterii vkládejte ve vyobrazené orientaci a stiskněte její pomocí oranžovou aretaci baterie ke straně. Aretace zajistí baterii po jejím zasunutí až na doraz do těla fotoaparátu.

Aretace baterie

Paměťovou kartu uchopte ve vyobrazené orientaci a rovně ji zasuňte tak daleko do slotu, až zaklapne do aretované polohy.

Vyjmutí baterie

Chcete-li vyjmout baterii, vypněte fotoaparát a otevřete krytku prostoru pro baterii. Stisknutím aretace baterie ve směru vyobrazeném šipkou uvolněte baterii a poté ji ručně vyjměte.

Vyjmutí paměťových karet

Poté, co se ujistíte, že nesvítí kontrolka přístupu na paměťovou kartu, vypněte fotoaparát, otevřete krytku slotu pro paměťovou kartu a stisknutím kartu uvolněte a povysuňte (q). Poté lze kartu ručně vyjmout (w).

Stav baterie

Stav baterie se zobrazuje při zapnutém fotoaparátu na obrazovce provozních informací a kontrolním panelu.

Monitor

Hledáček

Kontrolní panel

Indikace stavu baterie se mění s postupným vybíjením baterie od L přes K, J, I až po H. Když kapacita baterie poklesne na úroveň H, přestaňte fotografovat a nabijte baterii nebo si připravte náhradní baterii. Při vybití baterie symbol H bliká; nabijte baterii nebo vložte plně nabitou náhradní baterii.

Počet zbývajících snímků

Když je fotoaparát zapnutý, zobrazuje se na obrazovce provozních informací a kontrolním panelu počet snímků, které lze pořídit při aktuálním nastavení (hodnoty přesahující 1 000 jsou zaokrouhleny dolů na nejbližší stovku; tj. hodnoty mezi 1 400 a 1 499 jsou indikovány jako 1,4 k).

Monitor

Hledáček

Kontrolní panel

Paměťové karty

  • Paměťové karty mohou být po použití horké. Při vyjímání paměťových karet z fotoaparátu proto buďte opatrní.
  • Před vložením nebo vyjmutím paměťové karty vypněte fotoaparát. Během formátování nebo ukládání, mazání či kopírování dat do počítače nebo jiného zařízení nevyjímejte paměťovou kartu z fotoaparátu, nevypínejte fotoaparát a neodpojujte ani nevyjímejte zdroj energie. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít ke ztrátě dat nebo k poškození fotoaparátu či karty.
  • Nedotýkejte se kontaktů karty prsty ani kovovými předměty.
  • Kartu neohýbejte, nenechte spadnout a nevystavujte ji silnému mechanickému namáhání.
  • Nepůsobte silou na pouzdro karty. Nebudete-li dbát tohoto upozornění, může dojít k poškození karty.
  • Kartu nevystavujte působení vody, vysokých teplot, vysokého stupně vlhkosti nebo přímého slunečního světla.
  • Paměťové karty neformátujte pomocí počítače.

Není vložena paměťová karta

Pokud není ve fotoaparátu vložena paměťová karta, zobrazuje se na obrazovce provozních informací indikace „není vložena paměťová karta“. Na kontrolním panelu i obrazovce provozních informací se zobrazuje symbol [–E–].