Stisknutím tlačítka i v režimu zvětšení výřezu snímku, v režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo v režimu přehrávání náhledů snímků se zobrazí menu i režimu přehrávání. Pomocí multifunkčního voliče a tlačítka J vybíráte možnosti a stisknutím tlačítka i ukončujete menu a vracíte se k přehrávání.

Položky dostupné v menu i režimu přehrávání se mění podle typu snímku.

Snímky: Stisknutím tlačítka i při vybraném snímku se zobrazí níže uvedené možnosti.

 • Rychlé oříznutí (zobrazuje se pouze při zvětšení výřezu snímku): Uložení kopie aktuálního snímku oříznutého na oblast viditelnou na zobrazovači. Tato položka není k dispozici, pokud jsou zobrazeny histogramy.
 • Hodnocení: Ohodnocení aktuálního snímku (0 Hodnocení snímků).
 • Výběr k odesl./zrušení (chytré zařízení/PC/WT): Výběr aktuálního snímku pro přenos. Zobrazená položka se mění v závislosti na typu připojeného zařízení (0 Výběr k odeslání/zrušení).
 • Retušování: Použití položek menu retušování (0 N Menu retušování: Použití položek menu retušování Tvorba retušovaných kopií)
 • Výběr složky: Tato položka slouží k výběru složky pro přehrávání. Vyberte složku a stisknutím tlačítka J zobrazte snímky ve vybrané složce.
 • Chránit: Přidání ochrany k aktuálnímu snímku nebo její odebrání z aktuálního snímku (0 Ochrana snímků před vymazáním).
 • Zrušit ochranu všech (není k dispozici během zvětšení výřezu snímku): Odstranění ochrany u všech snímků ve složce aktuálně vybrané v položce Přehrávaná složka v menu přehrávání.

Videosekvence: Níže uvedené položky jsou k dispozici při výběru režimu videosekvencí.

 • Hodnocení: Ohodnocení aktuálního snímku (0 Hodnocení snímků).
 • Výběr k odeslání/zrušení (PC/WT): Výběr aktuálního snímku pro přenos. Zobrazená položka se mění v závislosti na typu připojeného zařízení (0 Výběr k odeslání/zrušení).
 • Ovládání hlasitosti: Nastavení hlasitosti přehrávání.
 • Oříznutí videosekvencí: Oříznutí stopáže aktuální videosekvence a uložení upravené kopie do nového souboru (0 Výběr počátečního/koncového bodu).
 • Výběr složky: Tato položka slouží k výběru složky pro přehrávání. Vyberte složku a stisknutím tlačítka J zobrazte snímky ve vybrané složce.
 • Chránit: Přidání ochrany k aktuálnímu snímku nebo její odebrání z aktuálního snímku (0 Ochrana snímků před vymazáním).
 • Zrušit ochranu všech: Odstranění ochrany u všech snímků ve složce aktuálně vybrané v položce Přehrávaná složka v menu přehrávání.

Videosekvence (pozastavené přehrávání): Níže uvedené položky jsou k dispozici při pozastaveném přehrávání videosekvence.

Výběr k odeslání/zrušení

Pomocí níže uvedených kroků vyberete aktuální snímek pro přenos do chytrého zařízení, počítače nebo serveru ftp. Položky menu i použité k výběru snímků pro přenos se mění podle typu připojeného zařízení:

 • Výběr k odesl./zrušení (chytré zařízení): Zobrazuje se při připojení fotoaparátu k chytrému zařízení pomocí vestavěného připojení Bluetooth pomocí položky Připojit k chytrému zařízení v menu nastavení (0 Připojit k chytrému zařízení).
 • Výběr k odeslání/zrušení (PC): Zobrazuje se v případě připojení fotoaparátu k počítači pomocí vestavěného připojení Wi-Fi pomocí položky Připojit k PC v menu nastavení (0 Připojit k PC).
 • Výběr k odeslání/zrušení (WT): Zobrazuje se v případě připojení fotoaparátu k počítači nebo serveru ftp prostřednictvím bezdrátového síťového rozhraní WT-7 (dostupné samostatně) pomocí položky Bezdrátové síťové rozhraní (WT-7) v menu nastavení (0 Bezdrátové síťové rozhraní (WT-7)).
 1. Vyberte snímek.

  Zobrazte snímek v režimu přehrávání jednotlivých snímků či v režimu zvětšení výřezu snímku nebo jej vyberte v seznamu náhledů.

 2. Vyberte položku Výběr k odesl./zrušení.

  Stisknutím tlačítka i zobrazte menu i, vyberte položku Výběr k odesl./zrušení a stiskněte tlačítko J. Snímky vybrané pro přenos jsou označeny symbolem W; pro zrušení výběru opakujte kroky 1 a 2.

Videosekvence

Videosekvence nelze přenášet pomocí připojení Bluetooth. Maximální velikost souboru videosekvencí přenesených jinými způsoby je 4 GB.

Výběr počátečního/koncového bodu

Pomocí níže uvedených kroků vytvoříte oříznuté kopie videosekvencí.

 1. Zobrazte videosekvenci na celé obrazovce.

 2. Pozastavte videosekvenci na novém počátečním snímku.

  Přehrajte videosekvenci způsobem popsaným v části „Zobrazení videosekvencí“ (0 Zobrazení videosekvencí), stisknutím tlačítka J spouštějte a obnovujte přehrávání, stisknutím tlačítka 3 přehrávání pozastavujte a stisknutím tlačítek 4 a 2 nebo otáčením hlavního příkazového voliče vyhledejte požadovaný snímek. Přibližnou polohu ve videosekvenci lze určit pomocí indikace průběhu videosekvence. Po dosažení nového počátečního snímku pozastavte přehrávání.

  Indikace průběhu videosekvence

 3. Vybrat počát./koncový bod:

  Stisknutím tlačítka i zobrazte menu i, vyberte položku Vybrat počát./koncový bod a stiskněte tlačítko J.

 4. Vyberte možnost Počát. bod.

  Pro vytvoření kopie začínající aktuálním snímkem vyberte možnost Počát. bod a stiskněte tlačítko J. Snímky před aktuálním snímkem se při ukládání kopie v kroku 9 odstraní.

  Počáteční bod

 5. Potvrďte nový počáteční bod.

  Není-li požadovaný snímek aktuálně zobrazený, procházejte videosekvenci vpřed a zpět pomocí tlačítek 4 a 2 (chcete-li přeskočit o 10 s vpřed nebo zpět, otáčejte hlavním příkazovým voličem; chcete-li přeskočit k prvnímu či poslednímu snímku, otáčejte pomocným příkazovým voličem).

 6. Vyberte koncový bod.

  Stisknutím středu pomocného voliče přepněte z nástroje pro výběr počátečního bodu (w) na nástroj pro výběr koncového bodu (x) a potom vyberte postupem popsaným v kroku 5 koncový snímek. Snímky po vybraném snímku se při ukládání kopie v kroku 9 odstraní.

  Pomocný volič

  Koncový bod

 7. Vytvořte kopii.

  Jakmile se zobrazí požadovaný snímek, stiskněte tlačítko 1.

 8. Zobrazte náhled videosekvence.

  Chcete-li zobrazit náhled kopie, vyberte možnost Náhled a stiskněte tlačítko J (pro zrušení náhledu a návrat do menu možností uložení stiskněte tlačítko 1). Pro zrušení aktuální kopie a výběr nového počátečního nebo koncového bodu postupem popsaným výše vyberte možnost Zrušit a stiskněte tlačítko J; pro uložení kopie přejděte ke kroku 9.

 9. Uložte kopii.

  Chcete-li uložit kopii jako nový soubor, vyberte možnost Uložit jako nový soubor a stiskněte tlačítko J. Chcete-li nahradit soubor původní videosekvence upravenou kopií, vyberte možnost Přepsat existující soubor a stiskněte tlačítko J.

Oříznutí videosekvencí

Videosekvence musí mít délku minimálně dvě sekundy. Není-li na paměťové kartě dostatek místa, kopie se neuloží.

Kopie obsahují stejné informace o datu a čase vytvoření jako originální videosekvence.

Odstranění úvodní nebo koncové stopáže

Chcete-li z videosekvence odstranit pouze počáteční stopáž, přejděte ke kroku 7 bez stisknutí středu pomocného voliče v kroku 6. Chcete-li odstranit pouze koncovou stopáž, vyberte v kroku 4 možnost Konc. bod, poté vyberte koncový snímek a přejděte ke kroku 7 bez stisknutí středu pomocného voliče v kroku 6.

„Oříznutí videosekvencí“

Videosekvence lze upravovat rovněž pomocí položky Oříznutí videosekvencí v menu retušování.

Uložit aktuální snímek

Chcete-li uložit kopii vybraného snímku jako statický snímek JPEG:

 1. Pozastavte videosekvenci na požadovaném snímku.

  Přehrajte videosekvenci způsobem popsaným v části „Zobrazení videosekvencí“ (0 Zobrazení videosekvencí), stisknutím tlačítka J spouštějte a obnovujte přehrávání a stisknutím tlačítka 3 pozastavujte přehrávání. Pozastavte videosekvenci na snímku, který chcete zkopírovat.

 2. Uložit aktuální snímek

  Stisknutím tlačítka i zobrazte menu i, vyberte položku Uložit aktuální snímek a stisknutím tlačítka J vytvořte kopii aktuálního snímku ve formátu JPEG. Snímek bude zaznamenán s rozměry vybranými v položce Vel. obrazu/snímací frekv. v menu videosekvencí.

Uložit aktuální snímek

Snímky JPEG zkopírované z videosekvencí pomocí funkce Uložit aktuální snímek nelze retušovat. Snímky JPEG zkopírované z videosekvencí postrádají některé kategorie informací o snímku.