Blesky Remote lze ovládat pomocí optických signálů z volitelného blesku upevněného do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu a pracujícího jako blesk Master (optické AWL; informace o kompatibilních zábleskových jednotkách viz „Systém kreativního osvětlení Nikon“, 0 Systém kreativního osvětlení Nikon). Pokud je daný blesk SB-5000 nebo SB-500, lze nastavení upravovat z fotoaparátu (viz níže); jinak je třeba nastavení upravovat pomocí ovládacích prvků na blesku způsobem popsaným v dokumentaci dodávané s bleskem. Informace o umístění blesků a dalších tématech viz dokumentace dodávaná s blesky.

Použití optického AWL s blesky SB-5000 nebo SB-500

Nasaďte blesk do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu a vyberte možnost Optické AWL v položce Řízení záblesku > Možnosti bezdrát. ovládání blesků v menu fotografování. Nastavení skupin blesků lze upravovat pomocí položky Řízení záblesku > Řízení zábl. pro blesky Remote; položka Řízení zábl. pro blesky Remote pro blesk SB-5000 nabízí rovněž nastavení Zjednodušený režim bezdrát. ovl. a Stroboskop. režim pro bl. Remote.

SB-5000

Pokud je do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu nasazen blesk SB-5000, lze měnit nastavení Řízení záblesku rovněž pomocí ovládacích prvků na blesku.

Skupina blesků

Tato možnost slouží k úpravě nastavení samostatně pro každou skupinu.

 1. C: Vyberte možnost Skupina blesků.

  Vyberte možnost Skupina blesků v položce Řízení záblesku > Řízení zábl. pro blesky Remote v menu fotografování.

 2. C: Vyberte položku Možnosti skupin blesků.

  Vyberte položku Možnosti skupin blesků na obrazovce řízení záblesku a stiskněte tlačítko 2.

 3. C: Upravte nastavení pro blesk Master.

  Vyberte zábleskový režim a výkon záblesku hlavního blesku Master a blesků v každé skupině:

  • TTL: i-TTL řízení záblesku
  • qA: Auto aperture (k dispozici pouze u kompatibilních blesků)
  • M: Manuální výběr výkonu záblesku
  • – – (vypnuto): Blesky nepracují a zábleskovou expozici (výkon záblesku) nelze nastavovat

  Vyberte kanál pro blesk Master. Pokud se mezi blesky Remote nachází blesk SB-500, musíte vybrat kanál 3; jinak můžete vybrat libovolný kanál v rozmezí 1 až 4.

 4. f: Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na stejný kanál jako blesk Master.

  Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na kanál vybraný v kroku 3.

 5. f: Seskupte dálkově ovládané blesky Remote.

  Vyberte skupinu (A, B nebo C, resp. v případě použití blesku SB-500 jako hlavního blesku Master – A nebo B) pro každý blesk Remote. Přestože není počet dálkově ovládaných blesků Remote nijak omezen, praktické maximum tvoří tři blesky na jednu skupinu. Při použití většího počtu blesků se mohou záblesky vyzařované jednotlivými dálkově ovládanými blesky Remote vzájemně překrývat a ovlivňovat kvalitu osvětlení.

 6. C/f: Vytvořte kompozici snímku.

  Vytvořte kompozici snímku a rozmístěte blesky. Další informace viz dokumentace dodávaná s blesky. Po rozmístění blesků stiskněte tlačítko pro odpálení zkušebního záblesku na blesku Master pro odpálení zkušebního záblesku a kontrolu správné funkce všech blesků. Zkušební záblesk lze u blesků odpálit rovněž stisknutím tlačítka i na obrazovce informací o blesku (0 Změna nastavení blesku) a výběrem možnosti c Zkušební záblesk.

 7. C/f: Exponujte.

  Po kontrole rozsvícení indikace připravenosti k záblesku u všech blesků exponujte.

Zjednodušený režim bezdrátového ovládání (pouze SB-5000)

Tuto možnost vyberte, chcete-li ovládat celkovou korekci zábleskové expozice skupin A a B a vzájemné vyvážení mezi těmito skupinami. Nastavení výkonu záblesku u skupiny C probíhá manuálně.

 1. C: Vyberte možnost Zjednodušený režim bezdrát. ovl.

  Vyberte možnost Zjednodušený režim bezdrát. ovl. v položce Řízení záblesku > Řízení zábl. pro blesky Remote v menu fotografování.

 2. C: Vyberte položku Možn. zjednoduš. rež. bezdr. ovl.

  Vyberte položku Možn. zjednoduš. rež. bezdr. ovl. na obrazovce řízení záblesku a stiskněte tlačítko 2.

 3. C: Upravte nastavení blesku.

  Vyberte vyvážení mezi skupinami A a B.

  Upravte nastavení korekce zábleskové expozice pro skupiny A a B.

  Vyberte zábleskový režim a výkon záblesku pro blesky skupiny C:

  • M: Vyberte manuálně výkon záblesku.
  • – –: Blesky ve skupině C nepracují.

  Vyberte kanál pro blesk Master. Pokud se mezi blesky Remote nachází blesk SB-500, musíte vybrat kanál 3; jinak můžete vybrat libovolný kanál v rozmezí 1 až 4.

 4. f: Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na stejný kanál jako blesk Master.

  Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na kanál vybraný v kroku 3.

 5. f: Seskupte dálkově ovládané blesky Remote.

  Vyberte skupinu (A, B nebo C). Přestože není počet dálkově ovládaných blesků Remote nijak omezen, praktické maximum tvoří tři blesky na jednu skupinu. Při použití většího počtu blesků se mohou záblesky vyzařované jednotlivými dálkově ovládanými blesky Remote vzájemně překrývat a ovlivňovat kvalitu osvětlení.

 6. C/f: Vytvořte kompozici snímku.

  Vytvořte kompozici snímku a rozmístěte blesky. Další informace viz dokumentace dodávaná s blesky. Po rozmístění blesků stiskněte tlačítko pro odpálení zkušebního záblesku na blesku Master pro odpálení zkušebního záblesku a kontrolu správné funkce všech blesků. Zkušební záblesk lze u blesků odpálit rovněž stisknutím tlačítka i na obrazovce informací o blesku (0 Změna nastavení blesku) a výběrem možnosti c Zkušební záblesk.

 7. C/f: Exponujte.

  Po kontrole rozsvícení indikace připravenosti k záblesku u všech blesků exponujte.

Stroboskopický režim pro blesky Remote (pouze SB-5000)

Pokud je vybrána tato možnost, blesky opakovaně odpalují záblesky během otevřené závěrky a produkují efekt vícenásobné expozice (stroboskopický efekt).

 1. C: Vyberte možnost Stroboskop. režim pro bl. Remote.

  Vyberte možnost Stroboskop. režim pro bl. Remote v položce Řízení záblesku > Řízení zábl. pro blesky Remote v menu fotografování.

 2. C: Vyberte položku Možn. strob. rež. pro bl. Remote.

  Vyberte položku Možn. strob. rež. pro bl. Remote na obrazovce řízení záblesku a stiskněte tlačítko 2.

 3. C: Upravte nastavení blesku.

  Vyberte výkon záblesku (Výkon), maximální počet odpálených záblesků (Záblesky) a počet záblesků odpálených za sekundu (Frekvence).

  Povolte nebo zakažte vybrané skupiny. Chcete-li povolit vybranou skupinu, vyberte možnost ON (ZAPNUTO); chcete-li zakázat vybranou skupinu, vyberte možnost – –.

  Vyberte kanál pro blesk Master. Pokud se mezi blesky Remote nachází blesk SB-500, musíte vybrat kanál 3; jinak můžete vybrat libovolný kanál v rozmezí 1 až 4.

 4. f: Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na stejný kanál jako blesk Master.

  Nastavte dálkově ovládané blesky Remote na kanál vybraný v kroku 3.

 5. f: Seskupte dálkově ovládané blesky Remote.

  Vyberte skupinu (A, B nebo C) pro každý blesk Remote. Přestože není počet dálkově ovládaných blesků Remote nijak omezen, praktické maximum tvoří tři blesky na jednu skupinu. Při použití většího počtu blesků se mohou záblesky vyzařované jednotlivými dálkově ovládanými blesky Remote vzájemně překrývat a ovlivňovat kvalitu osvětlení.

 6. C/f: Vytvořte kompozici snímku.

  Vytvořte kompozici snímku a rozmístěte blesky. Další informace viz dokumentace dodávaná s blesky. Po rozmístění blesků stiskněte tlačítko pro odpálení zkušebního záblesku na blesku Master pro odpálení zkušebního záblesku a kontrolu správné funkce všech blesků. Zkušební záblesk lze u blesků odpálit rovněž stisknutím tlačítka i na obrazovce informací o blesku (0 Změna nastavení blesku) a výběrem možnosti c Zkušební záblesk.

 7. C/f: Exponujte.

  Po kontrole rozsvícení indikace připravenosti k záblesku u všech blesků exponujte.

Optické AWL

Nastavte okénka se snímači dálkově ovládaných blesků Remote tak, aby na snímače dopadalo světlo hlavního blesku Master (zvláštní pozornosti je třeba dbát v případě, kdy fotoaparát není upevněn na stativ). Zajistěte, aby nedopadalo přímé světlo nebo silné odrazy světla záblesků dálkově ovládaných blesků Remote do objektivu fotoaparátu (v režimu TTL) nebo na fotočlánky dálkově ovládaných blesků Remote (režim qA), protože by mohlo dojít k narušení správnosti expozice. Aby se zabránilo zobrazení slabých časovacích záblesků vyzařovaných bleskem Master na snímcích pořizovaných z blízkých vzdáleností, vyberte nízké citlivosti ISO nebo velká zaclonění (vysoká clonová čísla). Po rozmístění dálkově ovládaných blesků Remote pořiďte zkušební snímek a zkontrolujte výsledek na zobrazovači fotoaparátu.