Tato část popisuje použití různých ovládacích prvků a zobrazení fotoaparátu.

Hledáček

Umístěním oka k hledáčku se aktivuje snímač pohledu do hledáčku a přepne zobrazení z monitoru do hledáčku (mějte na paměti, že snímač pohledu do hledáčku reaguje rovněž na jiné objekty, jako jsou například vaše prsty). Hledáček lze v případě potřeby použít pro zobrazení menu a přehrávání.

Snímač pohledu do hledáčku

Volič dioptrické korekce hledáčku

Chcete-li zaostřit hledáček, povytáhněte volič dioptrické korekce hledáčku a otáčejte jím, přičemž dbejte na to, abyste si prsty nebo nehty neporanili oko. Jakmile uspokojivě zaostříte hledáček, zatlačte ovladač zpět.

Dlouhodobé použití

Pokud používáte hledáček dlouhou dobu, můžete upravit jas a odstín hledáčku pro pohodlné pozorování výběrem možnosti Vypnuto v uživatelské funkci d8 (Aplikace nastav. pro živý náhled).

Tlačítko režimů monitoru

Stisknutím tlačítka režimů monitoru přepínáte mezi hledáčkem a monitorem.

Jednotlivá stisknutí tlačítka režimů monitoru přepínají mezi následujícími režimy zobrazení.

 • Automat. přepínání zobrazovačů: Zobrazení se přepne z monitoru na hledáček při umístění oka k hledáčku a z hledáčku na monitor při oddálení oka od hledáčku.

 • Pouze hledáček: Hledáček se používá pro fotografování, zobrazení menu a přehrávání; monitor zůstává vypnutý.

 • Pouze monitor: Monitor se používá pro fotografování, zobrazení menu a přehrávání; hledáček zůstává vypnutý i v případě přiblížení oka k hledáčku.

 • Upřednostnit hledáček: Fotoaparát pracuje podobně jako stávající digitální jednooké zrcadlovky. Umístěním oka k hledáčku se zapne hledáček a vzdálením oka se hledáček vypne. V režimu fotografování zůstane monitor vypnutý, zatímco v režimu videosekvencí, během přehrávání nebo během zobrazení menu se monitor při vzdálení oka od hledáčku zapne.

Režimy monitoru

Výběr dostupných režimů monitoru můžete omezit pomocí položky Omez. volby režimů monitoru v menu nastavení.

Ovládání dotykem

Dotykový monitor lze použít k úpravě nastavení fotoaparátu, zaostření a spuštění závěrky, prohlížení snímků a videosekvencí, zadávání textu a navigaci v menu. Ovládání dotykem není k dispozici při použití hledáčku.

Zaostřování a spouštění závěrky

Pro zaostření na vybrané místo se dotkněte monitoru (AF dotykem). V režimu fotografování dojde při zdvihnutí prstu z monitoru ke spuštění závěrky (expozice dotykem).

Nastavení AF dotykem lze upravit klepnutím na symbol W (0 Expozice dotykem).

Úpravy nastavení

Klepněte na vybrané nastavení na monitoru a vyberte požadovanou možnost klepnutím na symboly nebo posuvníky. Klepnutím na tlačítko Z nebo stisknutím tlačítka J potvrďte vybranou možnost a vraťte se na předchozí obrazovku.

Přehrávání

Klepnutím vlevo nebo vpravo zobrazíte další snímky v režimu přehrávání jednotlivých snímků.

Při zobrazení snímku na celé obrazovce se klepnutím ve spodní části monitoru zobrazí sloupec pro procházení snímků. Posunutím prstu směrem doleva nebo doprava na tomto sloupci se rychle přechází k dalším snímkům.

Sloupec pro procházení snímků

Pomocí gest roztažení a sevření prstů lze zvětšovat a zmenšovat snímky; posunutím se snímky posouvají. Dvojím rychlým klepnutím na monitor můžete rovněž zvětšit obraz z režimu přehrávání jednotlivých snímků nebo zrušit zvětšení.

Pro zmenšení až k zobrazení náhledů použijte gesto sevření prstů v režimu přehrávání jednotlivých snímků. Pomocí gest sevření a roztažení prstů vyberete počet zobrazených náhledů snímků ze 4, 9 a 72 snímků.

Přehrávání videosekvencí

Klepnutím na průvodce na monitoru se spustí přehrávání videosekvence (videosekvence jsou indikovány symbolem 1). Klepnutím na monitor se přehrávání pozastaví nebo obnoví, resp. se lze klepnutím na symbol Z vrátit do režimu přehrávání jednotlivých snímků.

Průvodce

Menu i

Klepnutím na symbol i se zobrazí menu i během fotografování (0 Tlačítko i symbol (i), Tlačítko i ).

Klepnutím na položky se zobrazí volitelné možnosti.

Zadání textu

Když je zobrazena klávesnice, můžete zadávat text klepnutím na klávesy (pro přepínání mezi klávesnicemi s velkými a malými písmeny a symboly klepněte na tlačítko pro výběr klávesnice) a přemisťovat kurzor klepnutím do oblasti zobrazení textu.

Oblast zobrazení textu

Oblast klávesnice

Výběr klávesnice

Posunutím prstu nahoru nebo dolů se posune zobrazení.

Klepnutím na symbol menu se vybere menu.

Klepnutím na položky menu se zobrazí možnosti a klepnutím na symboly nebo posuvníky se změní nastavení.

Pro návrat beze změny nastavení klepněte na položku Z.

Dotyková obrazovka

Dotyková obrazovka reaguje na statickou elektřinu a nemusí reagovat při zakrytí ochrannými fóliemi třetích výrobců nebo při doteku nehty či rukama v rukavicích, resp. při současném doteku na více místech. Nepoužívejte nadměrnou sílu a nedotýkejte se obrazovky ostrými předměty.

Povolení a zakázání ovládání dotykem

Ovládání dotykem lze povolit nebo zakázat pomocí položky Ovládání dotykem v menu nastavení (0 Ovládání dotykem).

Tlačítko DISP

Pomocí tlačítka DISP se zobrazí nebo skryjí indikace na monitoru či v hledáčku.

Režim fotografování

V režimu fotografování se stisknutím tlačítka DISP přepíná zobrazení následovně:

Indikace zapnuté

Zjednodušené zobrazení

Histogram 1

Virtuální horizont

Obrazovka informací 2

Informace pro blesk 2, 3

Nezobrazuje se při výběru možnosti Vypnuto v uživatelské funkci d8 (Aplikace nastav. pro živý náhled) nebo při výběru možnosti Zapnuto v položce Fotografování s prolnutím v režimu vícenásobné expozice.

Nezobrazuje se v hledáčku.

Zobrazuje se při nasazení volitelného blesku SB-5000, SB-500, SB-400 nebo SB-300 do sáněk pro upevnění příslušenství, resp. při ovládání blesku pomocí rádiového řízení záblesku s využitím bezdrátového dálkového ovládání WR-R10.

Režim videosekvencí

V režimu videosekvencí se stisknutím tlačítka DISP přepíná zobrazení následovně:

Indikace zapnuté

Zjednodušené zobrazení

Histogram

Virtuální horizont

Pomocný volič

Pomocný volič lze použít jako joystick pro výběr zaostřovacího pole nebo lze stisknutím středu pomocného voliče aktivovat blokování zaostření a expoziční paměť (0 Pomocný volič, Blokování zaostření a expoziční paměť).

Tlačítko AF-ON

V režimu automatického zaostřování lze použít pro zaostření tlačítko AF-ON.

Příkazové voliče

Příkazové voliče slouží k nastavení času závěrky a clony nebo v kombinaci s tlačítky ke změně dalších nastavení fotoaparátu.

Pomocný příkazový volič

Hlavní příkazový volič

Tlačítko G

Stisknutím tlačítka G se zobrazí menu.

Práce s menu

K navigaci v jednotlivých menu slouží multifunkční volič a tlačítko J.

 • 1: Pohyb kurzoru nahoru
 • 3: Pohyb kurzoru dolů
 • 4: Zrušení a návrat do předchozího menu
 • 2: Potvrzení výběru položky a/nebo zobrazení vnořeného menu
 • J: Potvrzení výběru položky
 1. Vyberte symbol aktuálního menu.

  Stisknutím tlačítka 4 vyberte symbol aktuálního menu.

 2. Vyberte menu.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte požadované menu.

 3. Umístěte kurzor do vybraného menu.

  Stisknutím tlačítka 2 umístěte kurzor do vybraného menu.

 4. Vyberte položku menu.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte položku menu (položky zobrazené šedě nejsou aktuálně dostupné a nelze je vybrat).

 5. Zobrazte volitelné možnosti.

  Stisknutím tlačítka 2 zobrazte možnosti vybrané položky menu.

 6. Vyberte možnost.

  Stisknutím tlačítek 1 a 3 vyberte možnost (možnosti zobrazené šedě nejsou aktuálně dostupné a nelze je vybrat).

 7. Potvrďte výběr.

  Stisknutím tlačítka J potvrďte výběr zvolené možnosti. Chcete-li se vrátit zpět bez provedení výběru, stiskněte tlačítko G. Pro opuštění menu a návrat do režimu fotografování namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

K pohybu v menu lze použít rovněž ovládání dotykem (0 Navigace v menu).

Symbol d (Nápověda)

Pokud se v levém spodním rohu zobrazovače zobrazuje symbol d, můžete stisknutím tlačítka W (Q) zobrazit popis k aktuálně vybrané možnosti nebo menu. Stisknutím tlačítek 1 a 3 procházíte text a stisknutím tlačítka W (Q) se znovu vrátíte do menu.

Tlačítko i (symbol i)

Pro rychlý přístup k často používaným nastavením stiskněte tlačítko i nebo klepněte na symbol i na zobrazovači.

nebo

Klepněte na požadovanou položku nebo vyberte položky a stisknutím tlačítka J zobrazte možnosti. Nastavení lze upravit rovněž výběrem položek a otáčením příkazových voličů. Položky zobrazené v režimu fotografování (0 Menu i režimu fotografování) se liší od položek zobrazených v režimu videosekvencí (0 Menu i režimu videosekvencí).

Menu i v režimu přehrávání

Stisknutím tlačítka i během přehrávání se zobrazí kontextové menu často používaných možností pro přehrávání.

Přizpůsobení menu i

Položky zobrazené v menu i režimu fotografování lze vybrat pomocí uživatelské funkce f1 (Přizpůsobení menu i ).

 1. Vyberte uživatelskou funkci f1.

  V menu uživatelských funkcí vyberte uživatelskou funkci f1 (Přizpůsobení menu i ) a stiskněte tlačítko J (informace o použití menu viz „Tlačítko G“, 0 Tlačítko G ).

 2. Vyberte umístění.

  Vyberte umístění v menu, které chcete upravit, a stiskněte tlačítko J.

 3. Vyberte možnost.

  Vyberte požadovanou položku a stisknutím tlačítka J ji přiřaďte vybranému umístění a vraťte se do menu zobrazeného v kroku 2. Kroky 2 a 3 podle potřeby opakujte.

 4. Ukončete úpravy.

  Stiskněte tlačítko G pro uložení změn a ukončení úprav.

Položky přiřaditelné menu i

Menu i pro režim fotografování lze přiřadit následující položky:

 • Volba obrazového pole
 • Kvalita obrazu
 • Velikost obrazu
 • Korekce expozice
 • Nastavení citlivosti ISO
 • Vyvážení bílé barvy
 • Předvolby Picture Control
 • Barevný prostor
 • Active D-Lighting
 • Redukce šumu pro dlouhé exp.
 • Redukce šumu pro vys. ISO
 • Měření expozice
 • Zábleskové režimy
 • Korekce zábleskové expozice
 • Zaostřovací režim
 • Režimy činnosti zaostřovacích polí
 • Redukce vibrací
 • Bracketing
 • Vícenásobná expozice
 • HDR (vysoký dynam. rozsah)
 • Bezhlučné fotografování
 • Snímací režimy
 • Uživ. přiřazení ovládacích prvků
 • Opožděné spuštění závěrky
 • Typ závěrky
 • Aplikace nastav. pro živý náhled
 • Rozdělené zvětšené zobrazení
 • Zvýraznění pro zaostřování
 • Jas monitoru/hledáčku
 • Připojení Bluetooth
 • Připojení Wi-Fi

Menu i režimu videosekvencí lze přizpůsobit pomocí uživatelské funkce g1 (Přizpůsobení menu i ); dostupné položky se liší od položek pro režim fotografování.

Funkční tlačítka (Fn1 a Fn2)

Tlačítka Fn1 a Fn2 lze také použít pro rychlý přístup k vybraným nastavením během fotografování. Nastavení přiřazená těmto tlačítkům lze vybrat pomocí uživatelské funkce f2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků), a vybrané nastavení lze upravit stisknutím tlačítka a otáčením příkazového voliče. Ve výchozím nastavení slouží tlačítko Fn1 k vyvážení bílé barvy a tlačítko Fn2 k výběru zaostřovacích režimů a režimů činnosti zaostřovacích polí.

Tlačítko Fn1

Tlačítko Fn2

Přizpůsobení funkčních tlačítek

Funkce prováděné pomocí funkčních tlačítek v režimu fotografování se vybírají pomocí uživatelské funkce f2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků).

 1. Vyberte uživatelskou funkci f2.

  V menu uživatelských funkcí vyberte uživatelskou funkci f2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků) a stiskněte tlačítko J (informace o použití menu viz „Tlačítko G“, 0 Tlačítko G ).

 2. Vyberte tlačítko.

  Vyberte možnost pro požadované tlačítko a stiskněte tlačítko J. Možnost Tlačítko Fn1 zvolte pro výběr funkce tlačítka Fn1, možnost Tlačítko Fn2 zvolte pro výběr funkce tlačítka Fn2.

 3. Vyberte možnost.

  Vyberte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka J ji přiřaďte vybranému tlačítku a vraťte se do menu zobrazeného v kroku 2. Opakováním kroků 2 a 3 vyberte funkci zbývajícího tlačítka.

 4. Ukončete úpravy.

  Stiskněte tlačítko G pro uložení změn a ukončení úprav.

Funkce přiřaditelné funkčním tlačítkům

Funkčním tlačítkům lze pro režim fotografování přiřadit následující funkce:

 • Aktivace autom. zaostřov.
 • Pouze blokování zaostření
 • Expoziční paměť (trvalá)
 • Expoz. paměť (do expozice)
 • Pouze expoziční paměť
 • Exp. paměť/blok. zaostření
 • Blokování zábleskové expozice
 • c Zakázat/povolit
 • Kontrola hloubky ostrosti
 • Měření Matrix
 • Měření se zdůraz. středem
 • Bodové měření
 • Měření orientované na nejvyšší jasy
 • Sekvence bracketingu
 • Volba synchronizov. spouštění
 • + NEF (RAW)
 • Sledování objektu
 • Zobrazení pomocné mřížky
 • Zapnout/vypnout zvětšení
 • MOJE MENU
 • První položka v MOJE MENU
 • Přehrávání
 • Chránit
 • Volba obrazového pole
 • Kvalita/velikost obrazu
 • Vyvážení bílé barvy
 • Předvolby Picture Control
 • Active D-Lighting
 • Měření expozice
 • Záblesk. režim/kor. záblesk. exp.
 • Zaostř. režim/režim činnosti zaostř. polí
 • Bracketing
 • Vícenásobná expozice
 • HDR (vysoký dynam. rozsah)
 • Opožděné spuštění závěrky
 • Aretace času závěrky a clony
 • Zvýraznění pro zaostřování
 • Hodnocení
 • Výběr čísla objektivu bez CPU
 • Žádná

Funkce přiřaditelné funkčním tlačítkům v režimu videosekvencí lze vybrat pomocí uživatelské funkce g2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků); dostupné položky se liší od položek dostupných pro režim fotografování.