Při nasazení blesku s podporou unifikovaného nastavení blesku (SB-5000, SB-500, SB-400 nebo SB-300) na fotoaparát lze zvolit zábleskový režim, výkon záblesku a další nastavení blesku pomocí položky Řízení záblesku > Zábleskový režim v menu fotografování (v případě blesku SB-5000 lze tato nastavení upravovat rovněž pomocí ovládacích prvků na blesku). Dostupné možnosti se liší v závislosti na použitém blesku, zatímco možnosti zobrazované v položce Zábleskový režim se liší v závislosti na vybraném režimu. Nastavení jiných typů blesků lze provádět pouze pomocí ovládacích prvků na blesku.

  • TTL: Režim i-TTL. V případě blesků SB-500, SB-400 a SB-300 lze nastavovat korekci zábleskové expozice pomocí položky Korekce zábl. exp. v menu fotografování.
  • Automatický externí blesk: V tomto režimu je výkon záblesku (záblesková expozice) automaticky upravován podle množství světla odraženého od objektu; k dispozici je rovněž korekce zábleskové expozice. Automatický externí blesk podporuje zábleskový režim „Auto aperture“ (qA) a „automatický zábleskový režim“ (A). Podrobnosti viz návod k blesku.
  • Manuál. zábl. rež. s prioritou vzd.: V tomto režimu vybíráte vzdálenost objektu; výkon záblesku se automaticky přizpůsobí. K dispozici je rovněž korekce zábleskové expozice.
  • Manuální zábleskový režim: Vyberte manuálně výkon záblesku.
  • Stroboskopický záblesk. režim: Blesk odpaluje při otevřené závěrce opakovaně záblesky a vytváří efekt vícenásobné expozice (stroboskopický efekt). Vybíráte výkon záblesku (Výkon), maximální počet odpálených záblesků (Záblesky) a počet záblesků odpálených za sekundu (Frekvence, měřeno v Hertzech). Možnosti dostupné pro položku Záblesky se mění v závislosti na možnostech vybraných pro položky Výkon a Frekvence; podrobnosti viz dokumentace dodávaná s bleskem.

Unifikované nastavení blesku

Unifikované nastavení blesku umožňuje, aby fotoaparát a blesk sdílely nastavení. Pokud je na fotoaparát nasazen blesk s podporou unifikovaného nastavení blesku, projeví se změny nastavení blesku provedené na fotoaparátu nebo blesku na obou zařízeních, stejně jako změny provedené pomocí volitelného softwaru Camera Control Pro 2.

i-TTL řízení záblesku

Je-li blesk kompatibilní se systémem CLS nastaven do režimu TTL, fotoaparát automaticky vybere jeden z následujících typů řízení záblesku:

  • i-TTL vyvažovaný vyjasňovací záblesk: Blesk odpaluje bezprostředně před hlavním zábleskem série téměř neviditelných předzáblesků (měřicí předzáblesky). Fotoaparát analyzuje předzáblesky odražené od objektů ve všech částech obrazového pole a upravuje výkon záblesku pro dosažení přirozeného vyvážení mezi hlavním objektem a trvalým osvětlením pozadí.
  • Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk: Záblesková expozice je nastavována tak, aby se dosáhlo standardního osvětlení obrazového pole; jas pozadí není brán v úvahu. Tento režim se doporučuje pro snímky, na kterých má být hlavní objekt zdůrazněn na úkor objektů v pozadí, a je vhodný při použití korekce expozice. Standardní i-TTL vyjasňovací záblesk se aktivuje automaticky při použití bodového měření expozice.