Snímky a videosekvence lze prohlížet na fotoaparátu.

 1. Stiskněte tlačítko K.

  Na zobrazovači se zobrazí snímek.

 2. Zobrazte další snímky.

  Stisknutím tlačítek 4 a 2 zobrazíte další snímky. Když jsou na monitoru zobrazeny snímky, můžete zobrazit další snímky rychlým přetažením prstu směrem doleva nebo doprava po monitoru. Chcete-li ukončit přehrávání a vrátit se do režimu fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

Zobrazení videosekvencí

Videosekvence jsou označeny symbolem 1. Pro spuštění přehrávání klepněte na symbol a na zobrazovači nebo stiskněte tlačítko J; vaše aktuální poloha je zobrazována prostřednictvím indikace průběhu videosekvence.

1 Symbol 1
2 Délka
3 Symbol a

 

4 Aktuální poloha/celková délka
5 Indikace průběhu videosekvence
6 Hlasitost
7 Průvodce

K dispozici jsou následující operace:

Operace Popis
Pozastavení Stisknutím tlačítka 3 se pozastaví přehrávání.
Přehrávání Stisknutím tlačítka J se obnoví přehrávání v případě jeho pozastavení nebo posunu vpřed/zpět.
Posun vpřed/zpět Stisknutím tlačítka 4 se aktivuje posun zpět, stisknutím tlačítka 2 se aktivuje posun vpřed. Rychlost přetáčení se zvyšuje každým stisknutím tlačítka, z hodnoty 2 × na 4 ×, dále na 8 × a 16 ×; podržením tlačítka ve stisknuté poloze se automaticky přejde na začátek nebo konec videosekvence (první snímek je označen symbolem h v pravém horním rohu zobrazovače, poslední snímek je označen symbolem i). Pokud je přehrávání pozastaveno, videosekvence se při přetáčení posune vždy o jeden snímek vpřed nebo zpět; pro plynulé přetáčení zpět nebo vpřed podržte tlačítko stisknuté.
Spuštění zpomaleného přehrávání Pro spuštění zpomaleného přehrávání stiskněte během pozastavení videosekvence tlačítko 3.
Skok o 10 s Otáčením hlavního příkazového voliče se přeskočí o 10 s vpřed nebo zpět.
Skok na poslední nebo první snímek Otáčením pomocného příkazového voliče lze přeskočit na první nebo poslední snímek.
Nastavení hlasitosti Stisknutím tlačítka X se zvýší hlasitost, stisknutím tlačítka W (Q) se hlasitost sníží.
Oříznutí videosekvencí Chcete-li zobrazit možnosti pro úpravy videosekvencí, pozastavte přehrávání a stiskněte tlačítko i.
Ukončení Stisknutím tlačítka 1 nebo K se zobrazení vrátí do režimu přehrávání jednotlivých snímků.
Návrat do režimu fotografování Chcete-li se vrátit do režimu fotografování, namáčkněte tlačítko spouště do poloviny.

Vymazání nepotřebných snímků

Chcete-li vymazat aktuální snímek, stiskněte tlačítko O. Mějte na paměti, že vymazané snímky již nelze obnovit.

 1. Zobrazte snímek, který chcete vymazat.

  Způsobem popsaným v části „Základy přehrávání“ (0 Základy přehrávání).

 2. Vymažte snímek.

  Stiskněte tlačítko O. Zobrazí se dialog pro potvrzení; pro vymazání snímku a návrat k přehrávání stiskněte znovu tlačítko O. Chcete-li se vrátit zpět bez vymazání snímku, stiskněte tlačítko K.

Mazání snímků

Chcete-li vymazat vybrané snímky, všechny snímky pořízené k vybraným datům nebo všechny snímky ve zvoleném umístění na paměťové kartě, použijte položku Mazání snímků v menu přehrávání.