Tato funkce se používá pro zablokování zábleskové expozice a umožňuje změnit kompozici snímku beze změny zábleskové expozice. Zaručuje tak správnou expozici hlavního objektu i v případě, že se tento objekt nenachází uprostřed obrazu. Záblesková expozice se automaticky upraví při změně nastavení citlivosti ISO a clony. Blokování zábleskové expozice není k dispozici v režimu b.

Chcete-li použít blokování zábleskové expozice:

 1. Přiřaďte položku Blokování záblesk. expozice ovládacímu prvku fotoaparátu.

  Přiřaďte položku Blokování záblesk. expozice ovládacímu prvku pomocí uživatelské funkce f2 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků).

 2. Nasaďte blesk kompatibilní se systémem CLS.

  Do sáněk pro upevnění příslušenství na fotoaparátu upevněte blesk kompatibilní se systémem CLS.

 3. Nastavte odpovídající zábleskový režim na blesku.

  Zapněte blesk a vyberte zábleskový režim (řízení záblesku) TTL nebo Automatický externí blesk v položce Řízení záblesku > Zábleskový režim (SB-5000, SB-500, SB-400 a SB-300), resp. nastavte zábleskový režim (řízení záblesku) na TTL, režim qA s měřicími předzáblesky nebo na režim A s měřicími předzáblesky (podrobnosti k jiným typům blesků viz dokumentace dodávaná k blesku).

 4. Zaostřete.

  Umístěte hlavní objekt do středu obrazového pole a namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.

 5. Zablokujte zábleskovou expozici.

  Po kontrole zobrazení indikace připravenosti k záblesku (c) na zobrazovači fotoaparátu stiskněte tlačítko (ovládací prvek) vybrané v kroku 1. Blesk spustí měřicí předzáblesk pro zjištění správné zábleskové expozice. Výkon záblesku (záblesková expozice) se zablokuje na dané úrovni a na zobrazovači fotoaparátu se zobrazí symbol blokování zábleskové expozice (r).

 6. Změňte kompozici snímku.

  Výkon záblesku zůstává blokován na hodnotě změřené v kroku 5.

 7. Exponujte.

  Domáčkněte tlačítko spouště zbývající část jeho chodu až na doraz pro expozici snímku. Další snímky lze v případě potřeby pořídit bez zrušení blokování zábleskové expozice.

 8. Zrušte blokování zábleskové expozice.

  Stisknutím tlačítka (ovládacího prvku) vybraného v kroku 1 zrušte blokování zábleskové expozice. Zkontrolujte, jestli se nadále nezobrazuje symbol blokování zábleskové expozice (r).