Pro výběr z následujících režimů stiskněte tlačítko aretace voliče expozičních režimů a otáčejte voličem expozičních režimů:

Volič expozičních režimů

Tlačítko aretace voliče expozičních režimů

 • b Auto: Plně automatický režim typu „zaměř a stiskni“, ve kterém fotoaparát nastavuje expozici a barevný odstín (0 Fotografování (režim b ), Záznam videosekvencí (režim b )).
 • P Programová automatika: Fotoaparát nastavuje čas závěrky a clonu pro dosažení optimální expozice. Režim doporučený pro momentky a situace, ve kterých je málo času na nastavování fotoaparátu.
 • S Clonová automatika: Uživatel nastavuje čas závěrky; fotoaparát nastavuje hodnotu clony pro dosažení optimální expozice. Tento režim použijte pro zmrazení nebo rozmazání pohybu.
 • A Časová automatika: Uživatel nastavuje clonu; fotoaparát nastavuje čas závěrky pro dosažení optimální expozice. Tento režim použijte pro rozmazání pozadí nebo pro ostré zobrazení popředí i pozadí snímku.
 • M Manuální expoziční režim: Uživatel nastavuje čas závěrky i clonu. Pro dlouhé expozice použijte čas závěrky „bulb“ (B) nebo „time“ (T).
 • U1, U2, U3 Uživatelská nastavení: Těmto pozicím voliče můžete přiřadit často používaná nastavení pro jejich rychlé vyvolání.

P: Programová automatika

V tomto režimu fotoaparát automaticky nastavuje v souladu s vestavěným programem čas závěrky a hodnotu clony pro dosažení optimální expozice ve většině situací. Otáčením hlavního příkazového voliče lze nastavovat různé kombinace času závěrky a clony při zachování stejné expozice („flexibilní program“). Během používání flexibilního programu se zobrazuje indikace použití flexibilního programu (U). Chcete-li obnovit výchozí nastavení času závěrky a clony, otáčejte hlavním příkazovým voličem, dokud indikace nezmizí, zvolte jiný režim nebo vypněte fotoaparát.

S: Clonová automatika

V režimu clonové automatiky volíte čas závěrky a fotoaparát automaticky nastavuje hodnotu clony pro dosažení optimální expozice. Chcete-li vybrat čas závěrky, otáčejte hlavním příkazovým voličem. K dispozici je čas závěrky „×200“ a hodnoty v rozmezí 30 s až 1/8 000 s. Čas závěrky lze zaaretovat na zvoleném nastavení (0 f4: Aretace času závěrky a clony).

Monitor

Kontrolní panel

A: Časová automatika

V režimu časové automatiky volíte clonu a fotoaparát automaticky nastavuje čas závěrky pro dosažení optimální expozice. Chcete-li nastavit clonu v rozmezí nejnižšího a nejvyššího clonového čísla použitého objektivu, otáčejte pomocným příkazovým voličem. Nastavenou hodnotu clony lze zaaretovat (0 f4: Aretace času závěrky a clony).

Monitor

Kontrolní panel

Nastavení expozice v režimu videosekvencí

V režimu videosekvencí lze nastavovat následující expoziční parametry:

  Clona Čas závěrky Citlivost ISO
P, S 1 2, 3
A 2, 3
M 3, 4

Expozice v režimu S je ekvivalentní režimu P.

Pomocí položky Nastavení citlivosti ISO > Nejvyšší citlivost v menu videosekvencí lze nastavit horní limit citlivosti ISO.

Bez ohledu na možnost vybranou v položce Nastavení citlivosti ISO > Nejvyšší citlivost nebo v položce Citlivost ISO (režim M) je horní limit citlivosti při výběru možnosti Zapnuto v položce Elektronická redukce vibrací v menu videosekvencí ISO 25 600 (Z 7) nebo 51 200 (Z 6).

Pokud je vybrána možnost Zapnuto v položce Nastavení citlivosti ISO > Auto. regul. citl. ISO (režim M) v menu videosekvencí, lze horní limit citlivosti vybrat pomocí položky Nejvyšší citlivost.

M: Manuální zábleskový režim

V manuálním expozičním režimu nastavujete manuálně čas závěrky i clonu. Otáčením hlavního příkazového voliče nastavte čas závěrky a otáčením pomocného příkazového voliče nastavte hodnotu clony. K dispozici je čas závěrky „×200“ a hodnoty v rozmezí 30 s až 1/8 000 s, resp. lze ponechat závěrku otevřenou po libovolně dlouhou dobu (0 Dlouhé expozice (režim M)). Při nastavování clony lze vybírat z hodnot v rozmezí dostupného rozsahu použitého objektivu. Pro kontrolu expozice použijte indikaci expozice.

Monitor

Čas závěrky

Clona

Kontrolní panel

Čas závěrky

Clona

Nastavené hodnoty času závěrky a clony lze zaaretovat.

Indikace expozice

Indikace expozice zobrazuje, jestli bude snímek při aktuálních nastaveních podexponovaný nebo přeexponovaný. V závislosti na nastavení uživatelské funkce b1 (Krok nastav. expozice (EV)) se míra pod- nebo přeexpozice zobrazuje v krocích po 1/3 nebo 1/2 EV. Dojde-li k překročení limitů systému měření expozice, začne indikace blikat.

  Uživatelská funkce b1 nastavena na „1/3 EV“
Optimální expozice Podexponováno o 1/3 EV Přeexponováno o více než 3 EV
Monitor
Hledáček

Automatická regulace citlivosti ISO (režim M)

Pokud je povolena automatická regulace citlivosti ISO (0 Automatická regulace citlivosti ISO), citlivost ISO se automaticky upraví v případě, že nelze dosáhnout optimální expozice při vybraných hodnotách času závěrky a clony.

Uživatelská nastavení: Režimy U1, U2 a U3

Často používaná nastavení lze přiřadit polohám U1, U2 a U3 voliče expozičních režimů.

Uložení uživatelských nastavení

Pro uložení uživatelských nastavení postupujte podle níže uvedených kroků:

 1. Vyberte režim.

  Otočte volič expozičních režimů na požadovaný režim.

 2. Upravte nastavení.

  Proveďte požadované úpravy nastavení fotoaparátu, mezi které patří:

  • položky menu fotografování,
  • položky menu videosekvencí,
  • uživatelské funkce a
  • expoziční režim, čas závěrky (režimy S a M), clona (režimy A a M), flexibilní program (režim P), korekce expozice a korekce zábleskové expozice.
 3. Vyberte položku Uložení uživatel. nastavení.

  Vyberte položku Uložení uživatel. nastavení v menu nastavení a stiskněte tlačítko 2.

 4. Vyberte polohu voliče.

  Vyberte možnost Uložit do U1, Uložit do U2 nebo Uložit do U3 a stiskněte tlačítko 2.

 5. Uložte uživatelská nastavení.

  Vyberte položku Uložit nastavení a stiskněte tlačítko J pro přiřazení nastavení vybraných v krocích 1 a 2 poloze voliče expozičních režimů vybrané v kroku 4.

Vyvolání uživatelských nastavení

Otočením voliče expozičních režimů do polohy U1, U2 nebo U3 se vyvolají nastavení naposled uložená pod touto polohou voliče.

Resetování uživatelských nastavení

Chcete-li resetovat nastavení pro polohy U1, U2 a U3 voliče na výchozí hodnoty:

 1. Vyberte položku Reset uživatel. nastavení.

  Vyberte položku Reset uživatel. nastavení v menu nastavení a stiskněte tlačítko 2.

 2. Vyberte polohu voliče.

  Vyberte možnost Resetovat U1, Resetovat U2 nebo Resetovat U3 a stiskněte tlačítko 2.

 3. Resetujte uživatelská nastavení.

  Pro obnovení výchozích nastavení pro danou polohu voliče vyberte možnost Reset a stiskněte tlačítko J. Fotoaparát bude pracovat v režimu P.

Uživatelská nastavení

Následující položky nelze uložit do uživatelských nastavení U1, U2 a U3.

Menu fotografování:

 • Složka pro ukládání
 • Volba obrazového pole
 • Správa předv. Picture Control
 • Vícenásobná expozice
 • Intervalové snímání
 • Časosběrné snímání
 • Fotografov. s posunem zaostření

Menu videosekvencí:

 • Volba obrazového pole
 • Správa předv. Picture Control

Dlouhé expozice (režim M)

Pro dlouhé expozice pohybujících se světel, hvězd, nočních scén a ohňostrojů vyberte následující časy závěrky.

 • Čas závěrky: Bulb (expozice v délce 35 sekund)
 • Clona: f/25
 • Bulb: Závěrka zůstává otevřená po dobu stisknutí tlačítka spouště až na doraz.
 • Time: Expozice se zahájí stisknutím tlačítka spouště až na doraz a ukončí druhým stisknutím tlačítka.

Abyste zamezili rozmazání, upevněte fotoaparát na stativ nebo použijte volitelné bezdrátové dálkové ovládání, kabelovou spoušť nebo jiné zařízení pro spouštění fotoaparátu na dálku. Abyste zamezili ztrátě napájení před ukončením expozice, doporučuje Nikon rovněž použít plně nabitou baterii nebo volitelný síťový zdroj a konektor pro připojení síťového zdroje. Mějte na paměti, že v případě dlouhých expozic může dojít k výskytu obrazového šumu (jasných bodů, náhodně rozmístěných jasně zbarvených pixelů nebo závoje). Jasné skvrny a závoj lze potlačit výběrem možnosti Zapnuto v položce Redukce šumu pro dlouhé exp. v menu fotografování.

 1. Připravte si fotoaparát.

  Upevněte fotoaparát na stativ nebo jej umístěte na stabilní, vodorovnou plochu.

 2. Vyberte režim M.

  Otočte volič expozičních režimů do polohy M.

 3. Nastavte čas závěrky.

  Otáčením hlavního příkazového voliče vyberte čas závěrky Bulb nebo Time.

  Bulb

  Time

 4. Otevřete závěrku.

  Bulb: Po zaostření stiskněte tlačítko spouště až na doraz. Tlačítko spouště držte stisknuté až do dokončení expozice.

  Time: Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.

 5. Zavřete závěrku.

  Bulb: Zdvihněte prst z tlačítka spouště.

  Time: Stiskněte tlačítko spouště až na doraz.