Řešení některých běžných problémů jsou uvedena níže.

Baterie/Indikace

 • Fotoaparát je zapnutý, ale nereaguje: Vyčkejte dokončení zaznamenávání. Pokud závada přetrvává, vypněte fotoaparát. Pokud se fotoaparát nevypne, vyjměte a znovu vložte baterii. Používáte-li síťový zdroj, odpojte a znovu připojte síťový zdroj. Mějte na paměti, že i když dojde ke ztrátě aktuálně zaznamenávaných dat, data již zaznamenaná nebudou vyjmutím nebo odpojením zdroje energie ovlivněna.
 • Hledáček nebo monitor se nezapne:

  • Pomocí tlačítka režimů monitoru vyberte jiný režim monitoru (mějte na paměti, že může být nutné nejprve povolit požadovaný režim pomocí položky Omez. volby režimů monitoru v menu nastavení).
  • Prach, vlákna a další cizí objekty na snímači pohledu do hledáčku mohou znemožnit jeho normální funkci. Vyčistěte snímač pohledu do hledáčku ofukovacím balónkem.
 • Hledáček je rozostřený: Otáčením voliče dioptrické korekce hledáčku zaostřete hledáček. Pokud se takto problém nevyřeší, vyberte zaostřovací režim AF-S, jednotlivá zaostřovací pole a střední zaostřovací pole, vytvořte kompozici s vysoce kontrastním objektem ve středním zaostřovacím poli a namáčkněte tlačítko spouště do poloviny pro zaostření fotoaparátu. Jakmile je samotný fotoaparát zaostřen, nastavte volič dioptrické korekce tak, abyste viděli jasně zaostřený objekt v hledáčku.
 • Zobrazovač se bez varování vypne: Vyberte delší zpoždění v uživatelské funkci c3 (Zpoždění automat. vypnutí).
 • Kontrolní panel pomalu reaguje a je tmavý: Rychlost reakce a jas kontrolního panelu se mění v závislosti na teplotě.

Fotografování

 • Zapnutí fotoaparátu trvá delší dobu: Vymažte soubory nebo složky.
 • Spuštění závěrky je zakázané:

  • Paměťová karta je plná.
  • Je vybraná možnost Spuštění blokováno v položce Bez paměťové karty? v menu nastavení a ve fotoaparátu není vložená žádná paměťová karta.
  • Je vybrán režim S a čas závěrky Bulb nebo Time.
 • Fotoaparát reaguje pomalu na tlačítko spouště: Vyberte možnost Vypnuto v uživatelské funkci d4 (Opožděné spuštění závěrky).
 • Při stisknutí tlačítka spouště v režimu sériového snímání je zhotoven pouze jeden snímek: Vypněte funkci HDR.
 • Snímky jsou rozostřené: Chcete-li zaostřit pomocí automatického zaostřování, vyberte zaostřovací režim AF-S, AF-C nebo AF-F. Pokud fotoaparát není schopen zaostřit pomocí automatického zaostřování (0 Automatické zaostřování), použijte manuální zaostřování nebo blokování zaostření.
 • Nepracuje zvuková signalizace:

  • Je vybraná možnost Vypnuto v položce Možnosti pípnutí > Pípnutí zap/vyp v menu nastavení.
  • Je vybrán zaostřovací režim AF-C.
  • Je vybrána možnost Zapnuto v položce Bezhlučné fotografování v menu fotografování.
  • Fotoaparát je v režimu videosekvencí.
 • Není k dispozici plný rozsah časů závěrky: Je používán blesk. Pomocí uživatelské funkce e1 (Synchroniz. čas pro blesk) lze vybrat synchronizační čas pro práci s bleskem; při použití kompatibilních blesků vyberte možnost 1/200 s (Auto FP), abyste mohli využívat celý rozsah časů závěrky.
 • Při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny nedojde k aktivaci blokování zaostření: Při výběru zaostřovacího režimu AF-C lze aktivovat blokování zaostření stisknutím středu pomocného voliče.
 • Nelze změnit zaostřovací pole: Volba zaostřovacích polí není dostupná při použití automatické volby zaostřovacích polí; vyberte jiný režim činnosti zaostřovacích polí.
 • Záznam snímků fotoaparátem je pomalý: Vypněte redukci šumu pro dlouhé expozice.
 • Snímky a videosekvence se zdají mít odlišnou expozici oproti náhledu zobrazovanému na zobrazovači: Chcete-li zobrazit náhled účinků změn nastavení ovlivňujících expozici a barvy, vyberte možnost Zapnuto v uživatelské funkci d8 (Aplikace nastav. pro živý náhled). Mějte na paměti, že nastavení položek Jas monitoru a Jas hledáčku nemají žádný účinek na snímky zaznamenané fotoaparátem.
 • V režimu videosekvencí se vyskytuje blikání obrazu nebo proužkování: V položce Redukce blikání obrazu v menu videosekvencí vyberte možnost odpovídající frekvenci místní střídavé elektrické sítě.
 • V zobrazení aktuálního záběru objektivu se objevují jasné oblasti nebo proužky: Kompozice snímku je vytvářena pod blikající reklamou, bleskem nebo jiným světelným zdrojem s krátkou dobou trvání.
 • Na snímcích se objevují skvrny: Vyčistěte přední a zadní čočku objektivu. Pokud problém přetrvává, vyčistěte obrazový snímač.
 • Jev Bokeh je nepravidelný: Při použití krátkých časů závěrky a/nebo světelných objektivů můžete zaznamenat nepravidelnosti v odstupňování ostrosti (bokeh). Efekt lze zmírnit výběrem delších časů závěrky a/nebo vyšších clonových čísel.
 • Snímky jsou ovlivněny patrnými reflexy nebo závojem: Reflexy a závoj se mohou vyskytovat u snímků obsahujících slunce nebo jiné silné zdroje světla. Výskyt těchto jevů lze potlačit nasazením sluneční clony nebo úpravou kompozice snímků tak, aby se silné zdroje světla nacházely výrazně mimo záběr. Můžete také vyzkoušet techniky, jako je sejmutí filtrů z objektivu, výběr jiného času závěrky nebo použití bezhlučného fotografování.
 • Fotografování/záznam videosekvence se neočekávaně ukončí nebo se nespustí: Fotografování/záznam videosekvence se může automaticky ukončit z důvodu ochrany vnitřních obvodů fotoaparátu před poškozením v případě příliš vysoké okolní teploty nebo v případě předchozího dlouhodobého používání fotoaparátu v režimu sériového snímání nebo pro záznam videosekvencí apod. Pokud nelze fotografovat/zaznamenávat videosekvence z důvodu přehřátí fotoaparátu, vyčkejte ochlazení vnitřních obvodů a zkuste to znovu. Mějte na paměti, že fotoaparát může být na dotyk teplý, ale to neznamená závadu.
 • Na zobrazovači se během fotografování/záznamu videosekvencí objevují obrazové artefakty: „Šum“ (náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo proužky) a neočekávané barvy se mohou vyskytovat při zvětšení záběru objektivu. Náhodně rozmístěné jasně zbarvené pixely, závoj nebo jasné skvrny se mohou vyskytovat rovněž jako důsledek nárůstu teploty vnitřních obvodů fotoaparátu během fotografování/záznamu videosekvencí; nepoužíváte-li fotoaparát, vypněte jej. Při použití vysokých citlivostí ISO může být obrazový šum patrnější u dlouhých expozic a snímků pořízených při zvýšené teplotě fotoaparátu. Mějte na paměti, že rozložení obrazového šumu na zobrazovači se může lišit od výsledného snímku. Chcete-li snížit výskyt šumu, upravte nastavení citlivosti ISO, času závěrky nebo funkce Active D-Lighting.
 • Fotoaparát není schopen změřit vyvážení bílé barvy: Objekt je příliš tmavý nebo příliš jasný.
 • Snímky nelze vybrat jako zdroj pro manuální nastavení vyvážení bílé barvy: Dané snímky byly vytvořeny jiným typem fotoaparátu.
 • Není dostupný bracketing vyvážení bílé barvy:

  • Je nastavena kvalita obrazu NEF (RAW) nebo NEF + JPEG.
  • Je zapnuté fotografování v režimu vícenásobné expozice nebo v režimu HDR (vysoký dynamický rozsah).
 • Účinek předvoleb Picture Control je u jednotlivých snímků odlišný: Je vybrána možnost Automaticky v položce Předvolby Picture Control, předvolba Picture Control založená na předvolbě Automaticky, resp. je vybrána možnost A (automaticky) pro parametr Rychlé doostření, kontrast nebo sytost. Chcete-li získat konzistentní výsledky u série snímků, vyberte jiné nastavení.
 • Nelze změnit metodu měření expozice: Je aktivní expoziční paměť.
 • Nelze použít korekci expozice: Vyberte režim P, S nebo A.
 • Obrazový šum (barevné skvrny nebo jiné artefakty) na snímcích pořízených dlouhými expozicemi: Povolte redukci šumu pro dlouhé expozice.
 • Pomocné světlo AF nepracuje:

  • Vyberte možnost Zapnuto v uživatelské funkci a12 (Vestavěné pomocné světlo AF).
  • Pomocné světlo AF nepracuje v režimu videosekvencí a při výběru zaostřovacího režimu AF-C nebo MF.
 • Videosekvence jsou zaznamenávány němé: Je vybrána možnost Vypnutý mikrofon v položce Citlivost mikrofonu v menu videosekvencí.

Přehrávání

 • Snímky NEF (RAW) se nepřehrávají: Snímky byly pořízeny při kvalitách obrazu NEF + JPEG.
 • Fotoaparát nezobrazí snímky zaznamenané jinými fotoaparáty: Snímky zaznamenané jinými značkami fotoaparátů se nemusí správně zobrazit.
 • Některé snímky se při přehrávání nezobrazují: Vyberte možnost Všechny v položce Přehrávaná složka.
 • Snímky zhotovené na výšku (portrét) se zobrazují na šířku (krajina):

  • Vyberte možnost Zapnuto v položce Otočení na výšku v menu přehrávání.
  • Snímky jsou zobrazeny v režimu kontroly snímků.
  • Fotoaparát byl při expozici snímku namířen směrem nahoru nebo dolů.
 • Snímky nelze vymazat: Snímky jsou chráněné. Zrušte ochranu snímků.
 • Snímky nelze retušovat: Snímek nelze upravovat tímto fotoaparátem.
 • Fotoaparát zobrazuje zprávu informující o tom, že složka neobsahuje žádné snímky: Vyberte možnost Všechny v položce Přehrávaná složka.
 • Snímky nelze vytisknout: Snímky NEF (RAW) a TIFF nelze tisknout pomocí přímého USB propojení. Přeneste snímky do počítače a vytiskněte je s pomocí softwaru Capture NX-D. Snímky ve formátu NEF (RAW) lze pomocí položky Zprac. snímků NEF (RAW) uložit ve formátu JPEG v menu retušování.
 • Snímky se nezobrazují na zařízeních HDMI: Zkontrolujte, jestli je připojený kabel HDMI (dostupný samostatně).
 • Výstup do zařízení HDMI nepracuje podle očekávání:

  • Zkontrolujte, jestli je kabel HDMI správně připojen.
  • Vyberte možnost Vypnuto v položce HDMI > Pokročilé > Ovládání externího záznamu v menu nastavení.
  • Zopakujte kontrolu výstupu po výběru možnosti Reset všech nastavení v menu nastavení.
 • Funkce odstranění prachu ze snímku v softwaru Capture NX-D nemá očekávaný účinek: Čištění obrazového snímače změnilo polohu prachových částic na obrazovém snímači. Referenční data pro funkci odstranění prachu ze snímku zaznamenaná před čištěním obrazového snímače nelze použít u snímků pořízených po čištění obrazového snímače; podobně nelze referenční data pro funkci odstranění prachu ze snímku zaznamenaná po čištění obrazového snímače použít na snímky pořízené před čištěním obrazového snímače.
 • Počítače nezobrazují snímky NEF (RAW) stejně jako fotoaparát: Software třetích stran nezobrazuje účinky funkcí Picture Control, Active D-Lighting, korekce vinětace a dalších. Použijte software Capture NX-D nebo ViewNX-i.
 • Snímky nelze přenést do počítače: Operační systém počítače není kompatibilní s fotoaparátem a softwarem pro přenos snímků. Pro zkopírování snímků do počítače použijte čtečku karet nebo slot pro karty.

Bluetooth a Wi-Fi (bezdrátové sítě)

 • Chytrá zařízení nezobrazují SSID fotoaparátu (název sítě):

  • Zkontrolujte, jestli je vybrána možnost Zakázat v položce Režim V letadle v menu nastavení fotoaparátu.
  • Zkontrolujte, jestli je vybrána možnost Povolit v položce Připojit k chytrému zařízení > Párování (Bluetooth) > Připojení Bluetooth v menu nastavení fotoaparátu.
  • Zkuste vypnout funkci Wi-Fi na chytrém zařízení a znovu ji zapnout.
 • Fotoaparát se nemůže připojit k bezdrátovým tiskárnám a dalším bezdrátovým zařízením: Tento fotoaparát se může připojovat pouze k počítačům a chytrým zařízením.

Různé

 • Datum zaznamenání souboru není správné: Hodiny fotoaparátu jsou méně přesné než většina náramkových hodinek a domácích hodin. Pravidelně porovnávejte hodiny fotoaparátu s přesnějším měřičem času a v případě potřeby upravte hodnoty.
 • Některé položky menu nelze vybrat: Některé položky nejsou dostupné při určitých kombinacích nastavení nebo v případě nepřítomnosti paměťové karty.