V níže uvedeném seznamu naleznete výchozí nastavení položek menu fotoaparátu.

Výchozí nastavení menu přehrávání

Možnost Výchozí nastavení
Přehrávaná složka Všechny
Kontrola snímků Vypnuto
Po vymazání Zobrazit následující
Po expozici série zobrazit Poslední snímek série
Otočení na výšku Zapnuto
Prezentace
  Typ obrazových dat Statické snímky a videosek.
Interval mezi snímky 2 s

Výchozí nastavení menu fotografování

Možnost Výchozí nastavení
Složka pro ukládání
  Přejmenovat

Z 7: NCZ_7

Z 6: NCZ_6

Výběr složky podle čísla 100
Pojmenování souborů DSC
Volba obrazového pole FX (36×24)
Kvalita obrazu JPEG Normální
Velikost obrazu
  JPEG/TIFF Velký (L)
NEF (RAW)
Záznam ve formátu NEF (RAW)
  Komprese NEF (RAW) Bezeztrátově komprimované
Bitová hloubka NEF (RAW) 14 bitů
Nastavení citlivosti ISO
  Citlivost ISO
  b Automaticky
P, S, A, M 100
Automat. regulace citl. ISO Zapnuto
  Nejvyšší citlivost

Z 7: 25600

Z 6: 51200

Nejvyšší citlivost s c Stejná jako bez blesku
Nejdelší čas závěrky Automaticky
Vyvážení bílé barvy Automaticky > Uchovat atmosféru osvětlení
  Jemné vyvážení A-B: 0, G-M: 0
Výběr barevné teploty 5 000 K
Manuální nastavení d-1
Předvolby Picture Control Automaticky
Barevný prostor sRGB
Active D-Lighting Vypnuto
Redukce šumu pro dlouhé exp. Vypnuto
Redukce šumu pro vys. ISO Normální
Korekce vinětace Normální
Korekce ohybu světla Zapnuto
Automatická korekce zkreslení Zapnuto
Fotograf. s redukcí blikání obrazu Vypnuto
Měření expozice Měření Matrix
Řízení záblesku
  Zábleskový režim (řízení záblesku) TTL
Možnosti bezdrát. ovládání blesků Vypnuto
Řízení záblesku pro blesky Remote Skupina blesků
Zábleskové režimy Doplňkový záblesk
Korekce zábleskové expozice 0,0
Zaostřovací režim Jednorázové zaostření
Režimy činnosti zaostřovacích polí Jednotlivá zaostřovací pole
Redukce vibrací (liší se v závislosti na objektivu)
Bracketing
  Nastavení bracketingu Expoziční a zábleskový bracketing
Počet snímků 0
Krok 1
Vícenásobná expozice *
  Režim vícenásobné expozice Vypnuto
Počet snímků 2
Režim prolnutí Průměr
Uchovat všechny expozice Zapnuto
Fotografování s prolnutím Zapnuto
HDR (vysoký dynam. rozsah)
  Režim HDR Vypnuto
Expoziční rozdíl Automaticky
Vyhlazení Normální
Uložit jednotlivé snímky (NEF) Vypnuto
Intervalové snímání
  Volba dne/času spuštění Nyní
Interval 1 minuta
Počet inter.×počet sním. v inter. 0001×1
Vyrovnání expozice Vypnuto
Bezhlučné fotografování Vypnuto
Priorita intervalu Vypnuto
Výchozí složka pro ukládání
  Nová složka U
Reset číslování souborů U
Časosběrné snímání
  Interval 5 s
Doba fotografování 25 minut
Vyrovnání expozice Zapnuto
Bezhlučné fotografování Vypnuto
Volba obrazového pole FX
Vel. obrazu/snímací frekv. 1920×1080; 60p
Priorita intervalu Vypnuto
Fotografov. s posunem zaostření
  Počet snímků 100
Rozptyl přeostření 5
Interval do dalšího snímku 0
Expoziční paměť pro první snímek Zapnuto
Zvýraz. pro zaostř. u komb. snímku Nevytvořit
Bezhlučné fotografování Vypnuto
Výchozí složka pro ukládání
  Nová složka U
Reset číslování souborů U
Bezhlučné fotografování Vypnuto

Reset menu fotografování není k dispozici během fotografování.

Výchozí nastavení menu videosekvencí

Možnost Výchozí nastavení
Pojmenování souborů DSC
Volba obrazového pole FX
Vel. obrazu/snímací frekv. 1920×1080; 60p
Kvalita videa Vysoká
Typ souboru videosekvence MOV
Nastavení citlivosti ISO
  Nejvyšší citlivost

Z 7: 25600

Z 6: 51200

Auto. regul. citl. ISO (režim M) Zapnuto
Citlivost ISO (režim M) 100
Vyvážení bílé barvy Stejné nast. jako pro fotogr.
  Jemné vyvážení A-B: 0, G-M: 0
Výběr barevné teploty 5 000 K
Manuální nastavení d-1
Předvolby Picture Control Stejné nast. jako pro fotogr.
Active D-Lighting Vypnuto
Redukce šumu pro vys. ISO Normální
Korekce vinětace Normální
Korekce ohybu světla Zapnuto
Automatická korekce zkreslení Zapnuto
Redukce blikání obrazu Automaticky
Měření expozice Měření Matrix
Zaostřovací režim Nepřetržité zaostřování
Režimy činnosti zaostřovacích polí Aut. volba zaostř. polí
Redukce vibrací Stejné nast. jako pro fotogr.
Elektronická redukce vibrací Vypnuto
Citlivost mikrofonu Automaticky
Atenuátor Zakázat
Frekvenční charakteristika Široký rozsah frekvencí
Redukce hluku větru Vypnuto
Hlasitost sluchátek 15
Časový kód
  Záznam časových kódů Vypnuto
Metoda přičítání Při záznamu
Kompenzace mezer (Drop frame) Zapnuto

Výchozí nastavení menu uživatelských funkcí

Možnost Výchozí nastavení
a1 Volba priority v režimu AF-C Snímání
a2 Volba priority v režimu AF-S Zaostřování
a3 Sledování objektu s blokací 3
a4 Aut. volba zao. polí s d. tváří/očí Detekce tváří a očí zapnutá
a5 Použitá zaostřovací pole Všechna pole
a6 Uložení polí podle orientace Ne
a7 Aktivace zaostřování Spoušť/tlačítko AF-ON
a8 Omez. volby činnosti zaost. polí
  Přesná zaostřovací pole M
Jednotlivá zaostřovací pole M (nelze zrušit výběr)
Dynam. volba zaostřov. polí M
Velkoplošná zaostřov. pole (S) M
Velkoplošná zaostřov. pole (L) M
Aut. volba zaostř. polí M
a9 Přep. zaostř. polí dokola Nepřepínat dokola
a10 Možnosti zaostřovacích polí
  Manuální zaostřování Zapnuto
Asistent dyn. volby zaost. polí Zapnuto
a11 AF pro nízkou hladinu osvětlení Vypnuto
a12 Vestavěné pomocné světlo AF Zapnuto
a13 Man. zaostř. kroužek v r. AF Povolit
b1 Krok nastav. expozice (EV) 1/3 EV
b2 Snadná korekce expozice Vypnuto
b3 Velikost zdůraz. středu ø 12 mm
b4 Jemné doladění expozice
  Měření Matrix 0
Měření se zdůraz. středem 0
Bodové měření 0
Měření orientované na nejvyšší jasy 0
c1 Tlačítko spouště jako AE-L Vypnuto
c2 Samospoušť
  Zpoždění samospouště 10 s
Počet snímků 1
Interval mezi snímky 0,5 s
c3 Zpoždění automat. vypnutí
  Přehrávání 10 s
Menu 1 min
Kontrola snímků 4 s
Časovač pohotovostního režimu 30 s
d1 Sním. frekvence v režimu CL 3 sn./s
d2 Max. počet snímků série 200
d3 Možnosti synchroniz. spouštění Synchronizovat
d4 Opožděné spuštění závěrky Vypnuto
d5 Typ závěrky Automaticky
d6 Omezení volby obrazových polí
  FX (36×24) M (nelze zrušit výběr)
DX (24×16) M
5:4 (30×24) (pouze Z 7) M
1:1 (24×24) M
16:9 (36×20) M
d7 Pořadí čísel souborů Zapnuto
d8 Aplikace nastav. pro živý náhled Zapnuto
d9 Zobrazení pomocné mřížky Vypnuto
d10 Zvýraznění pro zaostřování
  Úroveň zvýraznění Vypnuto
Barva zvýraznění pro zaostřování Červená
d11 Zobrazit vše při sériovém snímání Zapnuto
e1 Synchronizační čas pro práci s bleskem 1/200 s
e2 Čas záv. pro práci s bleskem 1/60 s
e3 Kor. exp. při použití blesku Celý snímek
e4 Automat. regulace citl. ISO pro c Objekt a pozadí
e5 Modelovací záblesk Zapnuto
e6 Bracketing (režim M) Záblesková expozice/čas
e7 Pořadí bracketingu Správná exp./podexp./přeexp.
f1 Přizpůsobení menu i Předvolby Picture Control;
Vyvážení bílé barvy;
Kvalita obrazu;
Velikost obrazu;
Zábleskový režim;
Měření expozice;
Připojení Wi-Fi;
Active D-Lighting;
Snímací režim;
Redukce vibrací;
Režimy činnosti zaostř. polí;
Zaostřovací režim
f2 Uživ. přiřazení ovládacích prvků
  Tlačítko Fn1 Vyvážení bílé barvy
Tlačítko Fn2 Zaostř. režim/režim činnosti zaostř. polí
Tlačítko AF-ON Aktivace autom. zaostřov.
Pomocný volič Volba zaostřovacího pole
Střed pomocného voliče Exp. paměť/blok. zaostření
Tlačítko záznamu videosekvence Žádná
Tlačítko Fn na objektivu Exp. paměť/blok. zaostření
Tlačítko Fn2 na objektivu Aktivace autom. zaostřov.
Příkazový kroužek na objektivu (liší se v závislosti na objektivu)
f3 Tlačítko OK
  Expoziční režim Výběr střed. zaostř. pole
Režim přehrávání Zapnout/vypnout zvětšení
  Zapnout/vypnout zvětšení 1 : 1 (100 %)
f4 Aretace času závěrky a clony
  Aretace času závěrky Vypnuto
Aretace hodnoty clony
f5 Uživ. nastavení ovladačů
  Obrácené otáčení

Korekce expozice: U

Čas závěrky/clona: U

Zaměnit hlavní/pomocný

Nastavení expozice: Vypnuto

Nastav. režimu autom. zaostř.: Vypnuto

Menu a přehrávání Vypnuto
Proch. snímků pom. přík. voličem 10 snímků
f6 Uvolnit tlač. a použít volič Ne
f7 Obrácení indikací
g1 Přizpůsobení menu i Předvolby Picture Control;
Vyvážení bílé barvy;
Vel. obr. a sním. frekv./Kval. obr.;
Citlivost mikrofonu;
Volba obrazového pole;
Měření expozice;
Připojení Wi-Fi;
Active D-Lighting;
Elektronická redukce vibrací;
Redukce vibrací;
Režimy činnosti zaostř. polí;
Zaostřovací režim
g2 Uživ. přiřazení ovládacích prvků
  Tlačítko Fn1 Vyvážení bílé barvy
Tlačítko Fn2 Zaostř. režim/režim činnosti zaostř. polí
Tlačítko AF-ON Aktivace autom. zaostřov.
Střed pomocného voliče Exp. paměť/blok. zaostření
Tlačítko spouště Fotografování
Příkazový kroužek na objektivu (liší se v závislosti na objektivu)
g3 Tlačítko OK Výběr střed. zaostř. pole
g4 Rychlost AF 0
  Kdy použít Vždy
g5 Citlivost AF sledování 4
g6 Zobrazení nejvyšších jasů
  Vzor zobrazení Vypnuto
Práh zobrazení nejvyšších jasů 248

Výchozí nastavení menu nastavení

Možnost Výchozí nastavení
Časové pásmo a datum
  Letní čas Vypnuto
Jas monitoru 0
Vyvážení barev monitoru A-B: 0, G-M: 0
Jas hledáčku Automaticky
Vyvážení barev hledáčku A-B: 0, G-M: 0
Jas kontrolního panelu Automaticky
Omez. volby režimů monitoru
  Automat. přepínání zobrazovačů M
Pouze hledáček M
Pouze monitor M
Upřednostnit hledáček M
Obrazovka informací Tmavá na světlém pozadí
Jemné doladění AF
  Jemné dolaď. AF (zap./vyp.) Vypnuto
Čištění obrazového snímače
  Automatické čištění Čistit při vypnutí
Možnosti pípnutí
  Pípnutí zap/vyp Vypnuto
Hlasitost 2
Tón Nízký
Ovládání dotykem
  Povolit/zakázat ovládání dotykem Povolit
Změna snímků v r. přehr. jedn. sn. Vlevo V Vpravo
HDMI
  Výstupní rozlišení Automaticky
Pokročilé
  Výstupní rozsah Automaticky
Ovládání externího záznamu Vypnuto
Bitová hloubka výstupních dat 8 bitů
Nastavení N-Log Vypnuto
Asistent pro zobrazení Vypnuto
Data o poloze
  Časovač pohotovostního režimu Povolit
Nast. hodiny pom. satel. Ano
Možnosti bezdrát. dálk. ovl. (WR)
  LED světlo Zapnuto
Režim propojení Párování
Funkce tlač. Fn na dálk. ovl. (WR) Žádná
Režim V letadle Zakázat
Bez paměťové karty? Spuštění povoleno