Dodawaj komentarz do nowych zdjęć w miarę ich robienia. Komentarze można wyświetlić na karcie NX Studio [ Informacje ].

Wprowadź komentarz

Wprowadź komentarz o długości do 36 znaków. Wyróżnij opcję [ Wprowadź komentarz ] i naciśnij 2 , aby wyświetlić okno dialogowe do wprowadzania tekstu. Aby uzyskać informacje na temat wprowadzania tekstu, zobacz „Wprowadzanie tekstu” ( Wprowadzanie tekstu ).

Dołącz komentarz

Aby dołączyć komentarz do kolejnych zdjęć, wyróżnij opcję [ Dołącz komentarz ], naciśnij 2 i potwierdź, że w sąsiednim polu wyboru pojawia się znak zaznaczenia ( M ). Naciśnij J aby zapisać zmiany i wyjść; komentarz będzie dołączany do wszystkich kolejnych zdjęć.

Informacje o zdjęciu

Komentarze można wyświetlić na stronie danych zdjęcia na ekranie informacji o zdjęciu.