Фотокамера мәзірлеріндегі параметрлер үшін әдепкі параметрлер тізімі төменде берілген.

Ойнату мәзірінің әдепкі параметрлері

Параметр Әдепкі
Playback folder (Ойнату қалтасы) All (Барлығы)
Image review (Кескінді тексере қарау) Off (Өшірулі)
After delete (Өшіруден кейін) Show next (Келесіні көрсету)
After burst, show (Қатарынан түсіруден кейін көрсету) Last image in burst (Қатардағы соңғы кескін)
Rotate tall (Тік суреттерді бұру) On (Қосулы)
Slide show (Слайд көрсетілімі)
  Image type (Кескін түрі) Still images and movies (Фотосуреттер және бейнефильмдер)
Frame interval (Кадр аралығы) 2 s (2 с)

Фотосурет түсіру мәзірінің әдепкі мәндері

Параметр Әдепкі
Storage folder (Сақтау қалтасы)
  Rename (Қайта атау)

Z 7: NCZ_7

Z 6: NCZ_6

Select folder by number (Қалтаны нөмірі бойынша таңдау) 100
File naming (Файл атаулары) DSC
Choose image area (Кескін аумағын таңдау) FX (36×24)
Image quality (Кескінін сапасы) JPEG normal (JPEG қалыпты)
Image size (Кескін өлшемі)
  JPEG/TIFF Large (Үлкен)
NEF (RAW)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) жазу)
  NEF (RAW) compression (NEF (RAW) сығымдау) Сапаны жоғалтусыз сығымдалған
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) түс қалыңдығы) 14-bit (14 бит)
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
  ISO sensitivity (ISO сезімталдық)
  b Auto (Автоматты)
P, S, A, M 100
Auto ISO sensitivity control (ISO сезімталдықты автоматты басқару) On (Қосулы)
  Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық)

Z 7: 25600

Z 6: 51200

Maximum sensitivity with c (c қолданған кездегі максималды сезімталдық) Same as without flash (Жарқылсызбен бірдей)
Minimum shutter speed (Минималды ысырма жылдамдығы) Auto (Автоматты)
White balance (Ақ түс балансы) Auto (Автоматты) > Keep overall atmosphere (Жалпы атмосфераны сақтау)
  Дәл реттеу A-B: 0, G-M: 0
Choose color temperature (Түс температурасын таңдау) 5000 K
Preset manual (Алдын-ала қолмен енгізілген мəн) d-1
Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Auto (Автоматты)
Color space (Түс кеңістігі) sRGB
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) Off (Өшірулі)
Long exposure NR (Ұзақ эскпозиция БА) Off (Өшірулі)
High ISO NR (Жоғары ISO БА) Normal (Қалыпты)
Vignette control (Виньеттеуді басқару) Normal (Қалыпты)
Diffraction compensation (Диффракция түзетілімі) On (Қосулы)
Auto distortion control (Бұрмалануды автоматты басқару) On (Қосулы)
Flicker reduction shooting (Жыпылықтауды азайту арқылы суретке түсіру) Off (Өшірулі)
Metering (Өлшеу) Matrix metering (Матрицалық өлшем)
Flash control (Жарқылды басқару)
  Flash control mode (Кірістірілген жарқылды басқару режимі) TTL
Wireless flash options (Сымсыз жарқыл параметрлері) Off (Өшірулі)
Remote flash control (Жарқылды қашықтан басқару) Group flash (Топтық жарқыл)
Flash mode (Жарқыл режимі) Fill flash (Толықтырғыш жарқыл)
Flash compensation (Жарқыл түзетілімі) 0,0
Focus mode (Фокустау режимі) Single AF (Әр кадр бойынша АФ)
AF-area mode (АФ аумағының режимі) Single-point AF (Жалғыз нүктелі АФ)
Vibration reduction (Дірілді азайту) (Varies with lens (Объективке қарай өзгеріп отырады))
Auto bracketing (Автоматты брекетинг)
  Auto bracketing set (Брекетингті автоматты орнату) AE & flash bracketing (АЭ және жарқыл брекетингі)
Number of shots (Суреттер саны) 0
Increment (Қадам) 1,0
Multiple exposure (Бірнеше экспозиция) *
  Multiple exposure mode (Бірнеше экспозиция режимі) Off (Өшірулі)
Number of shots (Суреттер саны) 2
Overlay mode (Үстіне қабаттау режимі) Average (Орташа)
Keep all exposures (Барлық экспозицияларды сақтау) On (Қосулы)
Overlay shooting (Үстіне қабаттау арқылы суретке түсіру) On (Қосулы)
HDR (high dynamic range) (HDR (жоғары динамикалық ауқым))
  HDR mode (HDR режимі) Off (Өшірулі)
Exposure differential (Экспозиция айырмашылығы) Auto (Автоматты)
Smoothing (Тегістеу) Normal (Қалыпты)
Save individual images (NEF) (Жекелеген кескіндерді сақтау (NEF)) Off (Өшірулі)
Interval timer shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру)
  Choose start day/time (Басталу күнін/уақытын таңдау) Now (Қазір)
Interval (Аралық) 1 минут
Intervals×shots/interval (Аралықтар×суреттер/аралық) 0001×1
Exposure smoothing (Экспозицияны тегістеу) Off (Өшірулі)
Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру) Off (Өшірулі)
Interval priority (Аралық басымдығы) Off (Өшірулі)
Starting storage folder (Бастапқы сақтау қалтасы)
  New folder (Жаңа қалта) U
Reset file numbering (Файлдарды нөмірлеуді қалпына келтіру) U
Time-lapse movie (Баяулатылған бейнефильм)
  Interval (Аралық) 5 с
Shooting time (Суретке түсіру уақыты) 25 минут
Exposure smoothing (Экспозицияны тегістеу) On (Қосулы)
Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру) Off (Өшірулі)
Choose image area (Кескін аумағын таңдау) FX
Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы) 1920×1080; 60p
Interval priority (Аралық басымдығы) Off (Өшірулі)
Focus shift shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру)
  No. of shots (Түсірілімдер саны) 100
Focus step width (Фокустау қадамының ені) 5
Interval until next shot (Келесі суретке дейінгі аралық) 0
First-frame exposure lock (Бірінші кадрдың экспозиция құлпы) On (Қосулы)
Peaking stack image (Фокусты көрсететін кескіндер дестесі) Don’t create (Жасамау)
Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру) Off (Өшірулі)
Starting storage folder (Бастапқы сақтау қалтасы)
  New folder (Жаңа қалта) U
Reset file numbering (Файлдарды нөмірлеуді қалпына келтіру) U
Silent photography (Дыбыссыз фотосурет түсіру) Off (Өшірулі)

Фотосурет түсіру мəзірін қалпына келтіру суретке түсіру орындалып жатқанда қол жетімді емес.

Бейнефильм түсіру мәзірінің әдепкі мәндері

Параметр Әдепкі
File naming (Файл атаулары) DSC
Choose image area (Кескін аумағын таңдау) FX
Frame size/frame rate (Кадр өлшемі/кадр жылдамдығы) 1920×1080; 60p
Movie quality (Бейнефильм сапасы) High quality (Жоғары сапа)
Movie file type (Бейнефильм файлының түрі) MOV
ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері)
  Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық)

Z 7: 25600

Z 6: 51200

Auto ISO control (mode M) (ISO сезімталдықты автоматты басқару (M режимі)) On (Қосулы)
ISO sensitivity (mode M) (ISO сезімталдық (M режимі)) 100
White balance (Ақ түс балансы) Same as photo settings (Фотосурет параметрлерімен бірдей)
  Дәл реттеу A-B: 0, G-M: 0
Choose color temperature (Түс температурасын таңдау) 5000 K
Preset manual (Алдын-ала қолмен енгізілген мән) d-1
Set Picture Control (Picture Control режимін орнату) Same as photo settings (Фотосурет параметрлерімен бірдей)
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting) Off (Өшірулі)
High ISO NR (Жоғары ISO БА) Normal (Қалыпты)
Vignette control (Виньеттеуді басқару) Normal (Қалыпты)
Diffraction compensation (Диффракция түзетілімі) On (Қосулы)
Auto distortion control (Бұрмалануды автоматты басқару) On (Қосулы)
Flicker reduction (Жыпылықтауды азайту) Auto (Автоматты)
Metering (Өлшеу) Matrix metering (Матрицалық өлшем)
Focus mode (Фокустау режимі) Full-time AF (Тұрақты АФ)
AF-area mode (АФ аумағының режимі) Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау)
Vibration reduction (Дірілді азайту) Same as photo settings (Фотосурет параметрлерімен бірдей)
Electronic VR (Электрондық ДА) Off (Өшірулі)
Microphone sensitivity (Микрофон сезімталдығы) Auto (Автоматты)
Attenuator (Аттенюатор) Disable (Өшіру)
Frequency response (Жиілікке қатысты сипаттама) Wide range (Кең ауқым)
Wind noise reduction (Жел шуын азайту) Off (Өшірулі)
Headphone volume (Құлаққаптың дыбыс деңгейі) 15
Timecode (Уақыт коды)
  Record timecodes (Уақыт кодтарын жазу) Off (Өшірулі)
Count-up method (Санау әдісі) Record run (Жазу барысында)
Drop frame (Кадр жылдамдығын төмендету) On (Қосулы)

Қолданушы параметрлері мәзірінің әдепкі мәндері

Параметр Әдепкі
a1 AF-C priority selection (AF-C басымдығын таңдау) Release (Босату)
a2 AF-S priority selection (AF-S басымдығын таңдау) Focus (Фокустау)
a3 Focus tracking with lock-on (Құлып қосулы кезде фокусты бақылау) 3
a4 Auto-area AF face/eye detection (АФ аумағын автоматты түрде таңдау режимінде бетті/көзді анықтау) Face and eye detection on (Бетті және көзді анықтау қосулы)
a5 Focus points used (Пайдаланылған фокустау нүктелері) All points (Барлық нүктелер)
a6 Store points by orientation (Нүктелерді бағдары бойынша сақтау) No (Жоқ)
a7 AF activation (АФ іске қосу) Shutter/AF-ON (Ысырма/AF-ON)
a8 Limit AF-area mode selection (АФ аумағының режимін таңдауды шектеу)
  Pinpoint AF (Нүктелі АФ) M
Single-point AF (Жалғыз нүктелі АФ) M (таңдауды алу мүмкін емес)
Dynamic-area AF (Динамикалық аумақ АФ) M
Wide-area AF (S) (Кең аумақты АФ (Ж)) M
Wide-area AF (L) (Кең аумақты АФ (Қ)) M
Auto-area AF (АФ аумағын автоматты түрде таңдау) M
a9 Focus point wrap-around (Фокустау нүктесін орап алу) No wrap (Орап алмау)
a10 Focus point options (Фокустау нүктесінің параметрлері)
  Manual focus mode (Қолмен реттелетін фокус режимі) On (Қосулы)
Dynamic-area AF assist (Динамикалық аумақ АФ көмекшісі) On (Қосулы)
a11 Low-light AF (Төмен жарықтағы АФ) Off (Өшірулі)
a12 Built-in AF-assist illuminator (Кірістірілген АФ қосымша шамы) On (Қосулы)
a13 Manual focus ring in AF mode (АФ режиміндегі қолмен реттелетін фокус сақинасы) Enable (Қосу)
b1 EV steps for exposure cntrl (Экспозицияны басқару үшін ЭМ қадамдары) 1/3 step (1/3 қадам)
b2 Easy exposure compensation (Оңай экспозиция түзетілімі) Off (Өшірулі)
b3 Center-weighted area (Ортасы бойынша өлшенген аумақ) ø 12 mm (12 мм)
b4 Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны дәл реттеу)
  Matrix metering (Матрицалық өлшем) 0
Center-weighted metering (Ортасы бойынша өлшеу) 0
Spot metering (Нүктелі экспоөлшегіш) 0
Highlight-weighted metering (Бөлектенгені бойынша өлшеу) 0
c1 Shutter-release button AE-L (Ысырманы босату түймешігі АЭ-Қ) Off (Өшірулі)
c2 Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)
  Self-timer delay (Өздігінен түсіруді реттейтін таймердің кешігуі) 10 s (10 с)
Number of shots (Суреттер саны) 1
Interval between shots (Түсірілімдер арасындағы аралық) 0.5 s (0,5 с)
c3 Power off delay (Қуатты өшіруді кешіктіру)
  Playback (Ойнату) 10 s (10 с)
Menus (Мәзірлер) 1 min (1 мин)
Image review (Кескінді тексере қарау) 4 s (4 с)
Standby timer (Күту режимінің таймері) 30 s (30 с)
d1 CL mode shooting speed (CL режиміндегі суретке түсіру жылдамдығы) 3 fps (3 кадр/сек)
d2 Max. continuous release (Максималды үздіксіз суретке түсіру) 200
d3 Sync. release mode options (Синхрондалған суретке түсіру режимінің параметрлері) Sync (Синхрондау)
d4 Exposure delay mode (Экспозицияны кешіктіру режимі) Off (Өшірулі)
d5 Shutter type (Ысырма түрі) Auto (Автоматты)
d6 Limit selectable image area (Таңдауға болатын кескін аумағын шектеу)
  FX (36×24) M (таңдауды алу мүмкін емес)
DX (24×16) M
5:4 (30×24) (тек Z 7) M
1:1 (24×24) M
16:9 (36×20) M
d7 File number sequence (Файл нөмірлерінің реттілігі) On (Қосулы)
d8 Apply settings to live view (Тікелей көрініске параметрлерді қолдану) On (Қосулы)
d9 Framing grid display (Жақтауға алу торын көрсету) Off (Өшірулі)
d10 Peaking highlights (Фокусты көрсететін белгіленген тұстар)
  Peaking level (Фокусты көрсету деңгейі) Off (Өшірулі)
Peaking highlight color (Фокусты көрсететін белгіленген тұстың түсі) Red (Қызыл)
d11 View all in continuous mode (Барлығын үздіксіз режимде көру) On (Қосулы)
e1 Flash sync speed (Жарқылды синхрондау жылдамдығы) 1/200 s (1/200 с)
e2 Flash shutter speed (Жарқылдың ысырма жылдамдығы) 1/60 s (1/60 с)
e3 Exposure comp. for flash (Жарқылға арналған экспозиция түзетілімі) Entire frame (Бүкіл кадр)
e4 Auto c ISO sensitivity control (c ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару) Subject and background (Нысан және фон)
e5 Modeling flash (Кескінді қалыптастыруға арналған жарқыл) On (Қосулы)
e6 Auto bracketing (mode M) (Автоматты брекетинг (M режимі)) Flash/speed (Жарқыл/жылдамдық)
e7 Bracketing order (Брекетинг реті) MTR > under > over (MTR > төмен > артық)
f1 Customize i menu (i мәзірін теңшеу) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату);
White balance (Ақ түс балансы);
Image quality (Кескін сапасы);
Image size (Кескін өлшемі);
Flash mode (Жарқыл режимі);
Metering (Өлшеу);
Wi-Fi connection (Wi-Fi байланысы);
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting);
Release mode (Суретке түсіру режимі);
Vibration reduction (Дірілді азайту);
AF-area mode (АФ аумағының режимі);
Focus mode (Фокустау режимі)
f2 Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)
  Fn1 button (Fn1 түймешігі) White balance (Ақ түс балансы)
Fn2 button (Fn2 түймешігі) Focus mode/AF-area mode (Фокустау режимі/АФ аумағының режимі)
AF-ON button (AF-ON түймешігі) AF-ON (АФ-ҚОСУЛЫ)
Sub-selector (Қосымша селектор) Focus point selection (Фокустау нүктесін таңдау)
Sub-selector center (Қосымша селектордың ортасы) AE/AF lock (АЭ/АФ құлпы)
Movie record button (Бейнефильм жазу түймешігі) None (Жоқ)
Lens Fn button (Объективтің Fn түймешігі) AE/AF lock (АЭ/АФ құлпы)
Lens Fn2 button (Объективтің Fn2 түймешігі) AF-ON (АФ-ҚОСУЛЫ)
Lens control ring (Объективті басқару сақинасы) (Varies with lens (Объективке қарай өзгеріп отырады))
f3 OK button (OK түймешігі)
  Shooting mode (Суретке түсіру режимі) Select center focus point (Орталық фокустау нүктесін таңдау)
Playback mode (Ойнату режимі) Zoom on/off (Масштабтауды қосу/өшіру)
  Zoom on/off (Масштабтауды қосу/өшіру) 1 : 1 (100%)
f4 Shutter spd & aperture lock (Ысырма жылдамдығы және апертура құлпы)
  Shutter speed lock (Ысырма жылдамдығының құлпы) Off (Өшірулі)
Aperture lock (Апертура құлпы)
f5 Customize command dials (Басқару дискілерін теңшеу)
  Reverse rotation (Кері айналдыру)

Exposure compensation (Экспозиция түзетілімі): U

Shutter speed/aperture (Ысырма жылдамдығы/апертура): U

Change main/sub (Басты/қосымша дискіні өзгерту)

Exposure setting (Экспозиция параметрі): Off (Өшірулі)

Autofocus setting (Автофокус параметрі): Off (Өшірулі)

Menus and playback (Мәзірлер және ойнату) Off (Өшірулі)
Sub-dial frame advance (Қосымша дискімен кадрды жылжыту) 10 frames (10 кадр)
f6 Release button to use dial (Дискіні пайдалану үшін түймешікті жіберу) No (Жоқ)
f7 Reverse indicators (Индикаторлардың ретін керіге ауыстыру)
g1 Customize i menu (i мәзірін теңшеу) Set Picture Control (Picture Control режимін орнату);
White balance (Ақ түс балансы);
Frame size and rate/Image quality (Кадр өлшемі және жылдамдығы/Кескін сапасы);
Microphone sensitivity (Микрофон сезімталдығы);
Choose image area (Кескін аумағын таңдау);
Metering (Өлшеу);
Wi-Fi connection (Wi-Fi байланысы);
Active D-Lighting (Қосылған D-Lighting);
Electronic VR (Электрондық ДА);
Vibration reduction (Дірілді азайту);
AF-area mode (АФ аумағының режимі);
Focus mode (Фокустау режимі)
g2 Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)
  Fn1 button (Fn1 түймешігі) White balance (Ақ түс балансы)
Fn2 button (Fn2 түймешігі) Focus mode/AF-area mode (Фокустау режимі/АФ аумағының режимі)
AF-ON button (AF-ON түймешігі) AF-ON (АФ-ҚОСУЛЫ)
Sub-selector center (Қосымша селектордың ортасы) AE/AF lock (АЭ/АФ құлпы)
Shutter-release button (Ысырманы босату түймешігі) Take photos (Фотосуреттер түсіру)
Lens control ring (Объективті басқару сақинасы) (Varies with lens (Объективке қарай өзгеріп отырады))
g3 OK button (OK түймешігі) Select center focus point (Орталық фокустау нүктесін таңдау)
g4 AF speed (АФ жылдамдығы) 0
  When to apply (Қолданатын жағдай) Always (Әрқашан)
g5 AF tracking sensitivity (АФ бақылау сезімталдығы) 4
g6 Highlight display (Белгіленген тұсты көрсету)
  Display pattern (Көрсету үлгісі) Off (Өшірулі)
Highlight display threshold (Белгіленген тұсты көрсету шегі) 248

Баптау мәзірінің әдепкі параметрлері

Параметр Әдепкі
Time zone and date (Уақыт белдеуі және күн)
  Daylight saving time (Жазғы уақыт) Off (Өшірулі)
Monitor brightness (Монитор жарықтығы) 0
Monitor color balance (Монитордың түс балансы) A-B: 0, G-M: 0
Viewfinder brightness (Көріністапқыш жарықтығы) Auto (Автоматты)
Viewfinder color balance (Көріністапқыштың түс балансы) A-B: 0, G-M: 0
Control panel brightness (Басқару панелінің жарықтығы) Auto (Автоматты)
Limit monitor mode selection (Монитор режимін таңдауды шектеу)
  Automatic display switch (Дисплейді автоматты ауыстыру) M
Viewfinder only (Тек көріністапқыш) M
Monitor only (Тек монитор) M
Prioritize viewfinder (Көріністапқышты басым ету) M
Information display (Ақпараттық дисплей) Dark on light (Жарықта күңгірт)
AF fine-tune (АФ дәл реттеу)
  AF fine-tune (On/Off) (АФ дәл реттеу (Қосулы/Өшірулі)) Off (Өшірулі)
Clean image sensor (Кескін сенсорын тазалау)
  Automatic cleaning (Автоматты тазалау) Clean at shutdown (Өшіру кезінде тазалау)
Beep options (Дыбыстық сигнал параметрлері)
  Beep on/off (Дыбыстық сигнал қосулы/өшірулі) Off (Өшірулі)
Volume (Дыбыс деңгейі) 2
Pitch (Жоғарылық) Low (Төмен)
Touch controls (Сенсорлық басқару элементтері)
  Enable/disable touch controls (Сенсорлық басқару элементтерін қосу/өшіру) Enable (Қосу)
Full-frame playback flicks (Толық өлшемде қарау шертулері) Left V Right (Сол V Оң)
HDMI
  Output resolution (Шығыс ажыратымдылық) Auto (Автоматты)
Advanced (Кеңейтілген)
  Output range (Шығыс ауқым) Auto (Автоматты)
External recording control (Сыртқы жазуды басқару) Off (Өшірулі)
Output data depth (Шығыс деректердің тереңдігі) 8 bit (8 бит)
N-Log setting (N-Log параметрі) Off (Өшірулі)
View assist (Көру көмекшісі) Off (Өшірулі)
Location data (Орын деректері)
  Standby timer (Күту режимінің таймері) Enable (Қосу)
Set clock from satellite (Сағатты жерсеріктен орнату) Yes (Иә)
Wireless remote (WR) options (Сымсыз қашықтан басқару пультінің (WR) параметрлері)
  LED lamp (LED шамы) On (Қосулы)
Link mode (Байланыс режимі) Pairing (Жұптастыру)
Assign remote (WR) Fn button (Қашықтан басқару пультінің (WR) Fn түймешігін тағайындау) None (Жоқ)
Airplane mode (Ұшақ режимі) Disable (Өшіру)
Slot Empty Release Lock (Ұяшық бос кезде босату құлпы) Enable release (Босатуды қосу)