Фотокамераны ажыратымдылығы жоғары бейне құрылғыларына қосу үшін қосымша High-Definition Multimedia Interface (HDMI) кабелін (0 Басқа керек-жарақтар) немесе C түріне жататын HDMI кабелін (үшінші тарап жабдықтаушыларда бөлек сатылады) пайдалануға болады. HDMI кабелін қосу немесе ажырату алдында әрқашан фотокамераны өшіріңіз.

Фотокамераға жалғау

Анықтығы жоғары құрылғыға жалғау (HDMI құрылғысына арналған жалғағышы бар кабельді таңдаңыз)

HDMI дисплейлері

Фотокамераны HDMI теледидарына немесе басқа дисплейге қосудан кейін құрылғыны HDMI арнасына реттеңіз, содан кейін фотокамераны қосыңыз және K түймешігін басыңыз. Қарау кезінде кескіндер теледидар экранында көрсетіледі. Дыбыс деңгейін теледидардың басқару элементтерін пайдаланып реттеуге болады; фотокамераның басқару элементтерін пайдалану мүмкін емес.

HDMI жазу құрылғылары

Фотокамера тікелей қосылған HDMI жазу құрылғыларына бейне жаза алады. Кейбір жазу құрылғылары тіпті фотокамераның басқару элементтері арқылы жазуды бастайды және тоқтатады. HDMI шығысының параметрлерін реттеу үшін баптау мәзіріндегі HDMI параметрін пайдаланыңыз.

 • Output Resolution (Шығыс ажыратымдылық): HDMI құрылғысына шығарылатын кескіндердің пішімін таңдау. Auto (Автоматты) таңдалған болса, фотокамера тиісті пішімді автоматты түрде таңдайды.
 • Advanced (Кеңейтілген): төмендегі параметрлерді реттеу.

  • Output range (Шығыс ауқым): жағдайлардың көпшілігінде Auto (Автоматты) ұсынылады. Фотокамера HDMI құрылғысы үшін дұрыс RGB бейне сигналының шығыс ауқымын анықтай алмаса, 16 мен 235 арасындағы RGB бейне сигналының кіріс ауқымы бар құрылғылар үшін Limited range (Шектелген ауқым) параметрін немесе 0 мен 255 арасындағы RGB бейне сигналының кіріс ауқымы бар құрылғылар үшін Full range (Толық ауқым) параметрін таңдауға болады. Көлеңкелерде кішігірім элементтердің жоғалуын байқасаңыз, Limited range (Шектелген ауқым) параметрін, көлеңкелер «ағарған» немесе тым жарық болса, Full range (Толық ауқым) параметрін таңдаңыз.
  • External recording control (Сыртқы жазуды басқару): сыртқы жазуды басқаруды қосу фотокамера HDMI арқылы Atomos ашық протоколын қолдайтын үшінші тарап жазу құрылғысына (Atomos SHOGUN, NINJA немесе SUMO сериялы монитор жазу құрылғылары) қосылған кезде фотокамераның басқару тетіктерін жазуды бастау және тоқтату үшін пайдалануға мүмкіндік береді. Фотокамераның мониторында белгіше көрсетіледі: Бейнефильм тікелей көрінісінде A көрсетіледі, ал бейнефильм жазу кезінде B көрсетіледі. Жазу кезінде түсірілген бөлік құрылғыға сақталып жатқанына көз жеткізу үшін жазу құрылғысын және жазу құрылғысының дисплейін тексеріңіз (сыртқы жазуды басқару қосулы кезде түсірілген бөлікті құрылғыға шығару үзілуі мүмкін екенін ескеріңіз). Күту режимінің таймері біткенде фотокамера дисплейі автоматты түрде өшіп, HDMI шығысын аяқтайды; сыртқы құрылғыға бейнефильмдерді жазып жатқанда, c3 (Power off delay (Қуатты өшіруді кешіктіру)) қолданушы параметрі үшін Standby timer (Күту режимінің таймері) мәнін және No limit (Шектеусіз) мәнін немесе болжалды жазу уақытынан ұзағырақ уақытты таңдаңыз. Құрылғының мүмкіндіктері және пайдалану туралы қосымша ақпаратты жазу құрылғысымен бірге қамтамасыз етілген нұсқаулықта қараңыз.
  • Output data depth (Шығыс деректердің тереңдігі): 8 bit (8 бит) және 10 bit (10 бит) арасынан таңдаңыз.
  • N-Log setting (N-Log параметрі): бейнефильмдерді жазғанда белгіленген тұстар мен көлеңкелерді кішігірім элементтерді сақтау және артық қаныққақ түстерді болдырмау үшін On (cannot record to card) (Қосулы (картаға жазу мүмкін емес)) параметрін таңдаңыз. Бұл параметрді (Output data depth (Шығыс деректердің тереңдігі) үшін 10 bit (10 бит) таңдалғанда ғана қолжетімді) кейінірек түсін түзету керек түсірілген бөлікті жазып жатқанда таңдаңыз. Түсірілген бөлік тікелей сыртқы құрылғыға сақталады және оны фотокамераның жад картасына сақтау мүмкін емес. Бейнефильм түсіру мәзіріндегі ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) > Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) және ISO sensitivity (Mode M) (ISO сезімталдық (M режимі)) опцияларын сәйкесінше ISO 1600 - 25600 (Z 7) немесе 51200 (Z 6) және ISO 800 - 25600 (Z 7) немесе 51200 (Z 6) арасындағы мәндерге орнатуға болады.
  • View assist (Көру көмекшісі): N-Log setting (N-Log параметрі) үшін On (cannot record to card) (Қосулы (картаға жазу мүмкін емес)) мәні таңдалып жазылған бейне түсірілген бөлігін нақты уақытта алдын ала қарау үшін On (Қосулы) күйін таңдаңыз. Алдын ала қараудағы түстер түпкілікті бейнефильмдегілерден басқаша болады, бірақ бұл іс жүзінде жазылып жатқан түсірілген бөлікке әсер етпейді.

HDMI шығысы

1920 × 1080 120p, 1920 × 1080 100p немесе 1920 × 1080 баяу қозғалыс бейнефильм кадр өлшемдерінде бейнефильмдер жазылып жатқанда немесе фотокамера Camera Control Pro 2 қолданбасы орнатылған компьютерге қосулы кезде, HDMI шығысы қолжетімді емес.

10 биттік шығыс деректердің тереңдігі

10 bit (10 бит) параметрін үйлесімді жазу құрылғыларында ғана пайдалануға болады. Таңдалған дисплей режиміне қарамастан, фотокамераның мониторы қосылады және көріністапқыш бос болып қалады. Фотосуреттер түсіру мүмкін емес; бейнефильм жазу кезінде, 3840 × 2160 кадр өлшемі таңдалған болса, келесі қосымша шектеулер қолданылады:

 • Бейнефильмдер фотокамераға салынған жад карталарына жазылмайды.
 • Монитордағы белгішелер мен таңбалар төмен ажыратымдылықта көрсетіледі.
 • Z 7 құралында DX кескін аумағын таңдау көрініс бұрышын шамамен 90%-ға азайтады. Z 6 құралындағы көрініс бұрышы әрқашан шамамен 90% болады.

Масштабтау

3840 × 2160 кадр өлшемімен түсірілген бейнефильмдер масштабтағанда 1920 × 1080 өлшемімен көрсетіледі.