Келесі режимдерден таңдау үшін режимді таңдау дискінің құлпын босату тетігін басып, режимді таңдау дискін айналдырыңыз:

Режимді таңдау дискі

Режимді таңдау дискінің құлпын босату

 • b Автоматты: фоотокамера экспозиция мен реңкті орнататын «бағытта да, түсір» режимі (0 Фотосуреттер түсіру (b режимі), Бейнефильмдер түсіру (b режимі)).
 • P Бағдарламаланған автоматты режим: фотокамера оңтайлы экспозиция үшін ысырма жылдамдығы мен апертураны орнатады. Лездік суреттер және фотокамера параметрлерін реттеуге уақыт аз болатын басқа жағдайларда ұсынылады.
 • S Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты режим: сіз ысырма жылдамдығын таңдайсыз; фотокамера ең жақсы нәтижелер үшін апертураны таңдайды. Қозғалысты қатырып тастау немесе бұлдырату үшін пайдаланыңыз.
 • A Апертура басымдығы бар автоматты режим: сіз апертураны таңдайсыз; фотокамера ең жақсы нәтижелер үшін ысырма жылдамдығын таңдайды. Артқы фондарды бұлдырату немесе алдыңғы фон мен артқы фонды фокусқа алу үшін пайдаланыңыз.
 • M Қол режимі: қолданушы ысырма жылдамдығын да, апертураны да реттейді. Ұзақ экспозициялар үшін ысырма жылдамдығын «Қолмен басылу режимі» немесе «Уақыт» күйіне орнатыңыз.
 • U1, U2, U3 Қолданушы параметрлерінің режимдері: жылдам шақыру үшін осы күйлерге жиі пайдаланылатын параметрлерді тағайындаңыз.

P: Бағдарламаланған автоматты режим

Бұл режимде фотокамера ысырма жылдамдығын және аператураны жағдайлардың көпшілігінде оңтайлы экспозицияны қамтамасыз ету үшін бекітілген бағдарламаға сәйкес автоматты түрде реттеп отырады. Басты басқару дискін айналдыру арқылы бірдей экспозицияны тудыратын ысырма жылдамдығы мен апертураның әртүрлі тіркесімдерін таңдауға болады («икемді бағдарлама»). Икемді бағдарлама қолданылып тұрғанда, икемді бағдарлама индикаторы (U) көрсетіледі. Әдепкі ысырма жылдамдығы мен апертура параметрлерін қалпына келтіру үшін басты басқару дискін индикатор дисплейден жоғалғанша бұраңыз, басқа режимді таңдаңыз немесе фотокамераны өшіріңіз.

S: Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты режим

Ысырманы ұстап тұру басымдығы бар автоматты режимде ысырма жылдамдығын фотокамера оңтайлы экспозицияны беретін апертураны автоматты түрде таңдап жатқан кезде таңдауға болады. Ысырма жылдамдығын таңдау үшін басты басқару дискін айналдырыңыз. Ысырма жылдамдығын «×200» мәніне немесе 30 с және 1/8000 с арасындағы мәндерге орнатуға әрі таңдалған параметрде құлыптауға болады (0 f4: Shutter spd & aperture lock (Ысырма жылдамдығы және апертура құлпы)

Монитор

Басқару панелі

A: Апертура басымдығы бар автоматты режим

Апертура басымдығы бар автоматты режимде сіз апертураны таңдайсыз, ал фотокамера оңтайлы экспозиция шығаратын ысырма жылдамдығын автоматты түрде таңдайды. Объективтің ең төмен және ең жоғары мәндері арасындағы бір апертураны таңдау үшін қосымша басқару дискін айналдырыңыз. Апертураны таңдалған параметрде құлыптауға болады (0 f4: Shutter spd & aperture lock (Ысырма жылдамдығы және апертура құлпы)

Монитор

Басқару панелі

Бейнефильм режимінің экспозиция параметрлері

Бейнефильм режимінде келесі экспозиция параметрлерін реттеуге болады.

  Апертура Ысырма жылдамдығы ISO сезімталдық
P, S 1 2, 3
A 2, 3
M 3, 4

S режимі үшін экспозиция P режимімен бірдей.

ISO сезімталдықтың жоғарғы лимитін бейнефильм түсіру мәзіріндегі ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық) > Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) параметрін пайдаланып таңдауға болады.

ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) > Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) немесе ISO sensitivity (mode M) (ISO сезімталдық (M режимі)) үшін таңдалған параметрге қарамастан, бейнефильм түсіру мәзірінде Electronic VR (Электрондық ДА) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған кездегі жоғарғы лимит — ISO 25600 (Z 7) немесе 51200 (Z 6).

Бейнефильм түсіру мәзірінде ISO sensitivity settings (ISO сезімталдық параметрлері) > Auto ISO control (mode M) (ISO сезімталдықты автоматты басқару (M режимі)) үшін On (Қосулы) күйі таңдалған болса, ISO сезімталдықтың жоғарғы лимитін Maximum sensitivity (Максималды сезімталдық) параметрін пайдаланып таңдауға болады.

M: Қол режимі

Қолмен реттелетін экспозиция режимінде ысырма жылдамдығын да, апертураны да басқарасыз. Ысырма жылдамдығын таңдау үшін басты басқару дискін және апертураны орнату үшін қосымша басқару дискін айналдырыңыз. Ысырма жылдамдығын «×200» мәніне немесе 30 с және 1/8000 с арасындағы мәндерге орнатуға, я болмаса ысырманы ұзақ экспозиция үшін шексіз ашық ұстауға болады (0 Ұзақ экспозициялар (M режимі)). Апертураны объективтің ең төмен мен ең жоғары мәндері арасындағы мәндерге орнатуға болады. Экспозицияны тексеру үшін экспозиция индикаторларын пайдаланыңыз.

Монитор

Ысырма жылдамдығы

Апертура

Басқару панелі

Ысырма жылдамдығы

Апертура

Ысырма жылдамдығын және апертураны таңдалған параметрлерде құлыптауға болады.

Экспозиция индикаторлары

Экспозиция индикаторлары ағымдағы параметрлерде фотосурет жарық көзінде кем немесе артық ұсталатынын көрсетеді. b1 (EV steps for exposure cntrl (Экспозицияны басқару үшін ЭМ қадамдары)) қолданушы параметрі үшін таңдалған параметрге байланысты жарық көзінде кем немесе артық ұстаудың мөлшері 1/3 немесе 1/2 ЭМ қадамдарымен көрсетіледі. Экспозицияны өлшеу жүйесінің шектері асырылса, индикаторлар жыпылықтайды.

  b1 қолданушы параметрі «1/3 step (1/3 қадам)» мәніне орнатылған
Оңтайлы экспозиция 1/3 ЭМ мәніне жарық көзінде артық ұсталған 3 ЭМ мәніне жарық көзінде артық ұсталған
Монитор
Көріністапқыш

ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару (M режимі)

ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару (0 ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару) қосулы болса, таңдалған ысырма жылдамдығында және апертурада оңтайлы экспозиция үшін ISO сезімталдық автоматты түрде реттеледі.

Қолданушы параметрлері: U1, U2 және U3 режимдері

Жиі пайдаланылатын параметрлерді режимді таңдау дискіндегі U1, U2 және U3 орындарына тағайындаңыз.

Saving User Settings (Қолданушы параметрлерін сақтау)

Параметрлерді сақтау үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз:

 1. Режимді таңдаңыз.

  Режимді таңдау дискін қажетті режимге айналдырыңыз.

 2. Параметрлерді реттеңіз.

  Фотокамера параметрлеріне, соның ішінде мыналарға қалаған реттеулерді енгізіңіз:

  • фотосурет түсіру мәзірінің параметрлері,
  • бейнефильм түсіру мәзірінің параметрлері,
  • Қолданушы параметрлері және
  • суретке түсіру режимі, ысырма жылдамдығы (S және M режимдері), апертура (A және M режимдері), икемді бағдарлама (P режимі), экспозиция түзетілімі және жарқыл түзетілімі.
 3. Save user settings (Қолданушы параметрлерін сақтау) пәрменін таңдаңыз.

  Баптау мәзірінде Save user settings (Қолданушы параметрлерін сақтау) тармағын белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

 4. Орынды таңдаңыз.

  Save to U1 (U1 ішіне сақтау), Save to U2 (U2 ішіне сақтау) немесе Save to U3 (U3 ішіне сақтау) пәрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

 5. Қолданушы параметрлерін сақтаңыз.

  1 және 2 қадамдарында таңдалған параметрлерді 4-қадамда таңдалған режимді таңдау дискіне тағайындау үшін Save settings (Параметрлерді сақтау) пәрменін белгілеп, J түймешігін басыңыз.

Recalling User Settings (Қолданушы параметрлерін шақыру)

Режимді таңдау дискін U1, U2 немесе U3 күйіне айналдыру сол орынға соңғы рет сақталған параметрлерді шақырады.

Қолданушы параметрлерін ысыру

U1, U2 немесе U3 параметрлерін әдепкі мәндерге ысыру үшін:

 1. Reset user settings (Пайдаланушы параметрлерін қалпына келтіру) пәрменін таңдаңыз.

  Баптау мәзірінде Reset user settings (Қолданушы параметрлерін ысыру) тармағын белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

 2. Орынды таңдаңыз.

  Reset U1 (U1 ысыру), Reset U2 (U2 ысыру) немесе Reset U3 (U3 ысыру) пәрменін белгілеп, 2 түймешігін басыңыз.

 3. Қолданушы параметрлерін қалпына келтіріңіз.

  Таңдалған орын үшін әдепкі параметрлерді қалпына келтіру үшін Reset (Ысыру) пәрменін белгілеп, J түймешігін басыңыз. Фотокамера P режимінде жұмыс істейді.

U1, U2 және U3 қолданушы параметрлері

Суретке түсіру режимі сақталмаған. Бұған қоса, келесі параметрлер сақталмаған.

Фотосурет түсіру мәзірі:

 • Storage folder (Сақтау қалтасы)
 • Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
 • Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару)
 • Multiple exposure (Бірнеше экспозиция)
 • Interval timer shooting (Аралықты реттейтін таймер арқылы түсіру)
 • Time-lapse movie (Баяулатылған бейнефильм)
 • Focus shift shooting (Фокусты жылжыту арқылы суретке түсіру)

Бейнефильм түсіру мәзірі:

 • Choose image area (Кескін аумағын таңдау)
 • Manage Picture Control (Picture Control режимін басқару)

Ұзақ экспозициялар (M режимі)

Қозғалыстағы жарық көздерінің, жұлдыздардың, түнгі көріністің немесе отшашудың ұзақ экспозициялары үшін мына ысырма жылдамдықтарын таңдаңыз.

 • Ысырма жылдамдығы: қолмен басылу режимі (35 секундтық экспозиция)
 • Апертура: f/25
 • Қолмен басылу режимі: ысырманы босату түймешігі төмен басылып тұрған кезде ысырма ашық болады.
 • Уақыт: экспозиция ысырманы босату түймешігін басқанда басталады және түймешікті екінші рет басқанда аяқталады.

Бұлдыратуды болдырмау үшін фотокамераны штативке бекітіңіз, я болмаса қосымша сымсыз қашықтан басқару бөлігін, қашықтан басқару сымын немесе басқа қашықтан босату құрылғысын пайдаланыңыз. Сондай-ақ ысырма ашық кезде қуаттың үзілуін болдырмау үшін Nikon толығымен зарядталған батареяны немесе қосымша айнымалы ток адаперін және қуат жалғағышын пайдалануды ұсынады. Ұзақ экспозицияларда бұрмалану (жарық нүктелер, кездейсоқ орналасқан жарық нүктелер немесе түстердің әркелкілігі) болуы мүмкін екенін ескеріңіз. Жарық нүктелерді және түстердің әркелкілігін фотосурет түсіру мәзірінде Long exposure NR (Ұзақ экспозиция БА) үшін On (Қосулы) күйін таңдау арқылы азайтуға болады.

 1. Фотокамераны дайындаңыз.

  Фотокамераны штативке бекітіңіз немесе оны тұрақты, тегіс орынға қойыңыз.

 2. M режимін таңдаңыз.

  Режимді таңдау дискін M күйіне айналдырыңыз.

 3. Ысырма жылдамдығын таңдаңыз.

  Bulb (Қолмен басылу режимі) немесе Time (Уақыт) ысырма жылдамдығын таңдау үшін басты басқару дискін айналдырыңыз.

  Қолмен басылу режимі

  Уақыт

 4. Ысырманы ашыңыз.

  Қолмен басылу режимі: фокустаудан кейін ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз. Экспозиция аяқталғанша ысырманы босату түймешігін басып тұрыңыз.

  Уақыт: ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.

 5. Ысырманы жабыңыз.

  Қолмен басылу режимі: ысырманы босату түймешігінен саусағыңызды алыңыз.

  Уақыт: ысырманы босату түймешігін соңына дейін басыңыз.