Қолданушы параметрлерін көру үшін фотокамера мәзірлерінде A қойындысын таңдаңыз.

Қолданушы параметрлері фотокамера параметрлерін жеке параметрлеріңізге қиыстыру үшін қолданылады.

Басты мәзір

Қолданушы параметрлерінің топтары

Келесі қолданушы параметрлері қолжетімді:

Қолданушы параметрі 1
  Reset custom settings (Қолданушы параметрлерін қалпына келтіру)
a Autofocus (Автофокус)
a1 AF-C priority selection (AF-C басымдығын таңдау)
a2 AF-S priority selection (AF-S басымдығын таңдау)
a3 Focus tracking with lock-on (Құлып қосулы кезде фокусты бақылау)
a4 Auto-area AF face/eye detection (АФ аумағын автоматты түрде таңдау режимінде бетті/көзді анықтау)
a5 Focus points used (Пайдаланылған фокустау нүктелері)
a6 Store points by orientation (Нүктелерді бағдары бойынша сақтау)
a7 AF activation (АФ іске қосу)
a8 Limit AF-area mode selection (АФ аумағының режимін таңдауды шектеу)
a9 Focus point wrap-around (Фокустау нүктесін орап алу)
a10 Focus point options (Фокустау нүктесінің параметрлері)
a11 Low-light AF (Төмен жарықтағы АФ)
a12 Built-in AF-assist illuminator (Кірістірілген АФ қосымша шамы)
a13 Manual focus ring in AF mode (АФ режиміндегі қолмен реттелетін фокус сақинасы) 2
b Metering/exposure (Өлшеу/экспозиция)
b1 EV steps for exposure cntrl (Экспозицияны басқару үшін ЭМ қадамдары)
b2 Easy exposure compensation (Оңай экспозиция түзетілімі)
b3 Center-weighted area (Ортасы бойынша өлшенген аумақ)
b4 Fine-tune optimal exposure (Оңтайлы экспозицияны дәл реттеу)
c Timers/AE lock (Таймерлер/АЭ құлпы)
c1 Shutter-release button AE-L (Ысырманы босату түймешігі АЭ-Қ)
c2 Self-timer (Өздігінен түсіруді реттейтін таймер)
c3 Power off delay (Қуатты өшіруді кешіктіру)
d Shooting/display (Суретке түсіру/дисплей)
d1 CL mode shooting speed (CL режиміндегі суретке түсіру жылдамдығы)
d2 Max. continuous release (Максималды үздіксіз суретке түсіру)
d3 Sync. release mode options (Синхрондалған суретке түсіру режимінің параметрлері)
d4 Exposure delay mode (Экспозицияны кешіктіру режимі)
d5 Shutter type (Ысырма түрі)
d6 Limit selectable image area (Таңдауға болатын кескін аумағын шектеу)
d7 File number sequence (Файл нөмірлерінің реттілігі)
d8 Apply settings to live view (Тікелей көрініске параметрлерді қолдану)
d9 Framing grid display (Жақтауға алу торын көрсету)
d10 Peaking highlights (Фокусты көрсететін белгіленген тұстар)
d11 View all in continuous mode (Барлығын үздіксіз режимде көру)
e Bracketing/flash (Брекетинг/жарқыл)
e1 Flash sync speed (Жарқылды синхрондау жылдамдығы)
e2 Flash shutter speed (Жарқылдың ысырма жылдамдығы)
e3 Exposure comp. for flash (Жарқылға арналған экспозиция түзетілімі)
e4 Auto c ISO sensitivity control (c ISO сезімталдықты автоматты түрде басқару)
e5 Modeling flash (Кескінді қалыптастыруға арналған жарқыл)
e6 Auto bracketing (mode M) (Автоматты брекетинг (M режимі))
e7 Bracketing order (Брекетинг реті)
f Controls (Басқару элементтері)
f1 Customize i menu (i мәзірін теңшеу)
f2 Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)
f3 OK button (OK түймешігі)
f4 Shutter spd & aperture lock (Ысырма жылдамдығы және апертура құлпы)
f5 Customize command dials (Басқару дискілерін теңшеу)
f6 Release button to use dial (Дискіні пайдалану үшін түймешікті жіберу)
f7 Reverse indicators (Индикаторлардың ретін керіге ауыстыру)
g Movie (Бейнефильм)
g1 Customize i menu (i мәзірін теңшеу)
g2 Custom control assignment (Қолданушы басқару элементін тағайындау)
g3 OK button (OK түймешігі)
g4 AF speed (АФ жылдамдығы)
g5 AF tracking sensitivity (АФ бақылау сезімталдығы)
g6 Highlight display (Белгіленген тұсты көрсету)

Әдепкі мәндерден өзгертілген элементтер жұлдызшалармен («U») көрсетіледі.

Тек үйлесімді объективтерде қолжетімді.

Сонымен қатар келесіні қараңыз

Мәзірдік әдепкі параметрлерін «Қолданушы параметрлері мәзірінің әдепкі параметрлері» бөлімінде қараңыз (0 Қолданушы параметрлері мәзірінің әдепкі мәндері).