Lai nepieļautu kaitējuma nodarīšanu īpašumam vai nesavainotos paši, pirms šī izstrādājuma lietošanas uzmanīgi izlasiet visu sadaļu „Jūsu drošībai”.

Uzglabājiet šīs drošības instrukcijas vietā, kur tās būs pieejamas visiem, kas lietos šo izstrādājumu.

BRIESMAS! Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var radīt nāvējošu vai smagu ievainojumu riskus.

BRĪDINĀJUMS! Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var būt nāvējošu vai smagu ievainojumu cēlonis.

ESIET PIESARDZĪGI! Brīdinājumu, kas apzīmēti ar šo ikonu, neievērošana, var būt ievainojumu vai īpašuma sabojāšanas cēlonis.

BRĪDINĀJUMS!

 • Nelietojiet ejot vai vadot transportlīdzekli!

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt avāriju vai savainojumu cēlonis.

 • Neizjauciet un nepārveidojiet šo izstrādājumu. Nepieskarieties iekšējām daļām, kurām radusies pieeja kritiena vai cita negadījuma rezultātā.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena vai citu savainojumu cēlonis.

 • Ja pamanāt jebkādas nenormālības, piemēram, no izstrādājuma izdalās dūmi, karstums vai neparastas smakas, nekavējoties atvienojiet akumulatoru vai strāvas avotu.

  Turpinot lietošanu, var notikt aizdegšanās, kā arī rasties apdegumi vai citi savainojumi.

 • Uzturiet sausu! Nerīkojieties ar slapjām rokām. Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena cēlonis.

 • Neļaujiet ādai ilgstoši būt saskarē ar izstrādājumu, kad tas ir ieslēgts vai pievienots elektriskajam tīklam.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt zemas temperatūras apdegumu cēlonis.

 • Nelietojiet šo izstrādājumu vidē, kas satur uzliesmojošus putekļus vai gāzes, piemēram, propānu, benzīna tvaikus vai uzliesmojošus aerosolus.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt eksplozijas vai aizdegšanās cēlonis.

 • Neskatieties caur objektīvu tieši uz sauli vai citu spilgtu gaismas avotu.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt redzes bojājumu cēlonis.

 • Nevērsiet zibspuldzi vai AF palīggaismotāju pret transportlīdzekļa vadītāju.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt nelaimes gadījumu cēlonis.

 • Uzglabājiet izstrādājumu bērniem nepieejamā vietā.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Turklāt sīkas daļiņas rada nosmakšanas briesmas. Ja bērns ir norijis kādu šī izstrādājuma daļu, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.

 • Nesamudžiniet, netiniet un nesavērpiet siksnas ap kaklu.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt nelaimes gadījumu cēlonis.

 • Neizmantojiet akumulatorus, lādētājus un maiņstrāvas adapterus, kas nav īpaši paredzēti darbam ar šo izstrādājumu. Lietojot šim izstrādājumam paredzētus akumulatorus, lādētājus un maiņstrāvas adapterus, neveiciet tālāk minētās darbības:

  • Nebojājiet, nepārveidojiet, ar spēku nevelciet un nelokiet vadus un kabeļus, nenovietojiet tos zem smagiem priekšmetiem un nepakļaujiet karstuma un liesmu iedarbībai.
  • Neizmantojiet ceļojuma pārveidotājus vai adapterus, kas paredzēti sprieguma pārveidošanai, un līdzstrāvās-maiņstrāvas pārveidotājus.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena cēlonis.

 • Nerīkojieties ar kontaktdakšu izstrādājuma uzlādēšanas laikā vai lietojot maiņstrāvas adapteri negaisa laikā.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt elektriskās strāvas trieciena cēlonis.

 • Nerīkojieties kailām rokām vietās, kas pakļautas ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras iedarbībai.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai apsaldējumu cēlonis.

ESIET PIESARDZĪGI!

 • Neatstājiet objektīvu pavērstu pret sauli vai citu spēcīgu gaismas avotu.

  Objektīva fokusētā gaisma var izraisīt aizdegšanos vai izstrādājuma iekšējo daļu bojājumus. Uzņemot objektus pretgaismā, neļaujiet kadrā iekļūt saulei. Saules gaisma, fokusējoties kamerā, kad saule ir tuvu kadram, vai izraisīt aizdegšanos.

 • Izslēdziet izstrādājumu, ja to ir aizliegts lietot. Atspējojiet bezvadu funkcijas, ja bezvadu iekārtu izmantošana ir aizliegta.

  Šī izstrādājuma izstarotie radioviļņi var mijiedarboties ar lidmašīnu borta iekārtām vai medicīnisko aparatūru slimnīcās un citās ārstnieciskās iestādēs.

 • Izņemiet akumulatoru un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja šis izstrādājums netiks izmantots ilgāku laiku.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis.

 • Nedarbiniet zibspuldzi, ja tā saskaras ar ādu vai priekšmetiem, vai ir ļoti tuvu tiem.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt apdegumu vai aizdegšanās cēlonis.

 • Neatstājiet izstrādājumu vietās, kur tas ilgstoši varētu tikt pakļauts ļoti augstas temperatūras iedarbībai, piemēram, aizslēgtā automobilī vai tiešos saules staros.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis.

 • Neskatieties tieši uz AF palīggaismotāju.

  Šī piesardzības brīdinājuma neievērošana var kaitīgi ietekmēt redzi.

 • Nepārvietojiet kameras vai objektīvus, tiem esot uzstādītiem uz trijkāja vai līdzīgiem piederumiem.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt savainojumu vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis.

BRIESMAS! (Akumulatori)

 • Neapejieties ar akumulatoriem nepareizi.

  Tālāk sniegto brīdinājumu neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis:

  • Izmantojiet tikai šim izstrādājumam paredzētos uzlādējamos akumulatorus.
  • Nepakļaujiet akumulatorus liesmu vai pārmērīga karstuma iedarbībai.
  • Neizjauciet tos.
  • Nesavienojiet spailes īssavienojumā, pieskaroties tām ar kaklarotām, matadatām un citiem metāla priekšmetiem.
  • Nepakļaujiet akumulatorus, kā arī izstrādājumus, kuros tie ir ievietoti, spēcīgiem fiziskiem triecieniem.
  • Nekāpiet uz akumulatoriem, nedurstiet tos ar naglām un nesitiet tos ar āmuru.
 • Uzlādējiet tikai kā norādīts instrukcijā.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.

 • Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar acīm, izskalojiet tās, izmantojot lielu daudzumu ūdens, un nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

  Kavēšanās var būt acu ievainojumu cēlonis.

 • Izpildiet aviolīniju darbinieku norādījumus.

  Lielā augstumā un vidē ar pazeminātu spiedienu atstātiem akumulatoriem var rasties sūce, tie var pārkarst, pārplīst vai aizdegties.

BRĪDINĀJUMS! (Akumulatori)

 • Uzglabājiet akumulatorus bērniem nepieejamā vietā.

  Ja bērns ir norijis akumulatoru, nekavējoties vērsieties pēc medicīniskās palīdzības.

 • Novietojiet akumulatorus mājdzīvniekiem un citiem dzīvniekiem nepieejamā vietā.

  Akumulatoriem var rasties sūces, tie var pārkarst, var tikt pārrauti vai aizdegties, dzīvniekiem tos kožot, košļājot vai citādi bojājot.

 • Nemērciet akumulatorus ūdenī un neatstājiet tos lietū.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt aizdegšanās vai izstrādājuma nepareizas darbības cēlonis. Ja izstrādājums ir samircis, nekavējoties to nosusiniet, izmantojot dvieli vai līdzīgu priekšmetu.

 • Ja pamanāt akumulatoriem jebkādas izmaiņas, piemēram, krāsas noplukšanu vai deformēšanos, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu. Pārtrauciet uzlādēt uzlādējamos akumulatorus EN-EL15b, ja tie norādītajā laika periodā neuzlādējas.

  Šo brīdinājumu neievērošana var būt akumulatoru sūces, pārkaršanas, saplīšanas vai aizdegšanās cēlonis.

 • Kad akumulatori vairs nav vajadzīgi, izolējiet kontaktus ar lenti.

  Metāla priekšmetiem nonākot saskarē ar spailēm, elementi var pārkarst, saplīst vai aizdegties.

 • Ja akumulatora šķidrums nonāk saskarē ar cilvēka ādu vai apģērbu, nekavējoties noskalojiet skarto vietu ar lielu daudzumu tīra ūdens.

  Šī brīdinājuma neievērošana var būt ādas iekaisuma cēlonis.