Nospiediet O pogu, lai dzēstu pašreizējo attēlu, vai izmantojiet atskaņošanas izvēlnes opciju Delete (Dzēst), lai izdzēstu daudzus atlasītos attēlus, visus attēlus, kas uzņemti atlasītajā datumā, vai visus attēlus mapē, kas pašlaik tiek atskaņota (nevar izdzēst aizsargātos attēlus). Dzēšot attēlus, esiet uzmanīgi, jo, ja attēli ir izdzēsti, tos nav iespējams atgūt.

Atskaņošanas laikā

Nospiediet O pogu, lai izdzēstu pašreizējo fotogrāfiju.

 1. Nospiediet O pogu.

  Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš.

 2. Nospiediet O pogu vēlreiz.

  Lai izdzēstu attēlu, vēlreiz nospiediet O pogu. Lai izietu, neizdzēšot fotogrāfiju, nospiediet pogu K.

Atskaņošanas izvēlne

Atskaņošanas izvēlnes vienums Delete (Dzēst) satur tālāk norādītās opcijas. Ņemiet vērā, ka atkarībā no attēlu skaita to izdzēšanai var būt nepieciešams zināms laiks.

Opcija Apraksts
Q Selected (Atlasītie) Izdzēsiet atlasītos attēlus.
i Select date (Atlasīt datumu) Izdzēsiet visus attēlus, kas uzņemti atlasītajos datumos (0 Atlasīt datumu: atlasītajā datumā uzņemto attēlu dzēšana).
R All (Visas) Izdzēsiet visus attēlus no mapes, kas pašlaik atlasīta atskaņošanai (0 Playback folder (Atskaņošanas mape)).

Atlasītie: atlasīto fotogrāfiju dzēšana

Lai izdzēstu daudzus atlasītus attēlus, atlasiet vienumu Selected (Atlasītie) un izpildiet tālāk norādītās darbības.

 1. Atlasiet attēlus.

  Izmantojot kursortaustiņu, iezīmējiet attēlus un nospiediet W (Q) pogu, lai tos atlasītu vai lai atceltu atlasi. Atlasītie attēli tiek atzīmēti ar O ikonu (lai iezīmēto attēlu skatītu pilnekrāna režīmā, turiet nospiestu X pogu). Ja vajadzīgs, atkārtojiet šīs darbības, lai atlasītu papildu attēlus.

 2. Izdzēsiet atlasītos attēlus.

  Nospiediet J. Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; iezīmējiet opciju Yes (Jā) un nospiediet J.

Atlasīt datumu: atlasītajā datumā uzņemto attēlu dzēšana

Lai izdzēstu visus neaizsargātos attēlus, kas uzņemti atlasītajā datumā, izpildiet atskaņošanas izvēlnes vienumu secību Delete (Dzēst) > Select date (Atlasīt datumu) un veiciet tālāk norādītās darbības.

 1. Atlasiet datumus.

  Iezīmējiet datumu un nospiediet 2, lai atlasītu visus attēlus, kas uzņemti iezīmētajā datumā. Atlasītie datumi tiek atzīmēti ar M ikonu. Ja vajadzīgs, atkārtojiet šīs darbības, lai atlasītu papildu datumus; lai atceltu atlasīto datumu, iezīmējiet to un nospiediet 2.

 2. Izdzēsiet attēlus, kas uzņemti atlasītajos datumos.

  Nospiediet J. Tiks parādīts apstiprinājuma dialoglodziņš; iezīmējiet opciju Yes (Jā) un nospiediet J.