Tālāk uzskaitīti kameras izvēļņu opciju noklusējuma iestatījumi.

Atskaņošanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi

Opcija Noklusējuma iestatījums
Playback folder (Atskaņošanas mape) All (Visas)
Image review (Attēlu apskate) Off (Izslēgts)
After delete (Pēc izdzēšanas) Show next (Rādīt nākamo)
After burst, show (Rādīt pēc sērijveida uzņemšanas) Last image in burst (Pēdējais uzņēmums sērijā)
Rotate tall (Vertikālo attēlu pagriešana) On (Ieslēgts)
Slide show (Slīdrāde)
  Image type (Attēla tips) Still images and movies (Nekustīgi attēli un video)
Frame interval (Kadru intervāls) 2 s

Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi

Opcija Noklusējuma iestatījums
Storage folder (Glabātavas mape)
  Rename (Pārdēvēt)

Z 7: NCZ_7

Z 6: NCZ_6

Select folder by number (Atlasīt mapi pēc numura) 100
File naming (Failu nosaukumi) DSC
Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu) FX (36×24)
Image quality (Attēla kvalitāte) JPEG normal (JPEG normāla kvalitāte)
Image size (Attēla izmērs)
  JPEG/TIFF Large (Liels)
NEF (RAW)
NEF (RAW) recording (NEF (RAW) ierakstīšana)
  NEF (RAW) compression (NEF (RAW) kompresija) Lossless compressed (Saspiests bez zudumiem)
NEF (RAW) bit depth (NEF (RAW) bitu dziļums) 14-bit (14 biti)
ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
  ISO sensitivity (ISO jutība)
  b Auto (Automātiski)
P, S, A, M 100
Auto ISO sensitivity control (Automātiska ISO jutības vadība) On (Ieslēgts)
  Maximum sensitivity (Maksimālā jutība)

Z 7: 25600

Z 6: 51200

Maximum sensitivity with c (Maksimālā jutība ar c) Same as without flash (Tāpat kā bez zibspuldzes)
Minimum shutter speed (Minimālais aizvara ātrums) Auto (Automātiski)
White balance (Baltā balanss) Auto (Automātiski) > Keep overall atmosphere (Saglabāt kopējo atmosfēru)
  Precīza ieregulēšana A-B: 0, G-M: 0
Choose color temperature (Izvēlēties krāsu temperatūru) 5000 K
Preset manual (Manuāls iepriekšējs iestatījums) d-1
Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) Auto (Automātiski)
Color space (Krāstelpa) sRGB
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) Off (Izslēgts)
Long exposure NR (Ilgas ekspozīcijas trokšņu samazināšana) Off (Izslēgts)
High ISO NR (Augsta ISO trokšņu samazināšana) Normal (Normāls)
Vignette control (Vinjetes vadība) Normal (Normāls)
Diffraction compensation (Difrakcijas kompensācija) On (Ieslēgts)
Auto distortion control (Automātiskā kropļojumu
kontrole)
On (Ieslēgts)
Flicker reduction shooting (Uzņemšana, samazinot mirgoņu) On (Ieslēgts)
Metering (Mērīšana) Matrix metering (Matricas mērīšana)
Flash control (Zibspuldzes vadība)
  Flash control mode (Zibspuldzes vadības režīms) TTL
Wireless flash options (Bezvadu zibspuldzes opcijas) Off (Izslēgts)
Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība) Group flash (Grupas zibspuldze)
Flash mode (Zibspuldzes režīms) Fill flash (Piespiedu zibspuldze)
Flash compensation (Zibspuldzes kompensācija) 0,0
Focus mode (Fokusa režīms) Single AF (Viens AF)
AF-area mode (AF apgabala režīms) Single-point AF (Viena punkta AF)
Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana) (Mainās atkarībā no objektīva)
Auto bracketing (Automātiskā vairākkadru uzņemšana)
  Auto bracketing set (Automātiskās vairākkadru uzņemšanas komplekts) AE & flash bracketing (AE un zibspuldzes vairākkadru dublēšana)
Number of shots (Uzņēmumu skaits) 0
Increment (Solis) 1,0
Multiple exposure (Daudzkārtēja ekspozīcija) *
  Multiple exposure mode (Daudzkārtējas ekspozīcijas režīms) Off (Izslēgts)
Number of shots (Uzņēmumu skaits) 2
Overlay mode (Pārklāšanas režīms) Average (Vidējais)
Keep all exposures (Paturēt visas ekspozīcijas) On (Ieslēgts)
Overlay shooting (Uzņemšana ar pārklāšanu) On (Ieslēgts)
HDR (high dynamic range) (HDR (augsts dinamiskais diapazons))
  HDR mode (HDR režīms) Off (Izslēgts)
Exposure differential (Ekspozīciju starpība) Auto (Automātiski)
Smoothing (Izlīdzināšana) Normal (Normāla)
Save individual images (NEF) (Saglabāt atsevišķus attēlus (NEF)) Off (Izslēgts)
Interval timer shooting (Uzņemšana ar intervāla taimeri)
  Choose start day/time (Izvēlēties sākšanas dienu/laiku) Now (Tagad)
Interval (Intervāls) 1 minūte
Intervals×shots/interval (Intervāli × uzņēmumi/intervālā) 0001×1
Exposure smoothing (Ekspozīcijas izlīdzināšana) Off (Izslēgts)
Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas Off (Izslēgts)
Interval priority (Intervāla prioritāte) Off (Izslēgts)
Starting storage folder (Sākuma glabātavas mape)
  New folder (Jauna mape) U
Reset file numbering (Atiestatīt failu numerāciju) U
Time-lapse movie (Uzņemšanas ar laika intervāliem video)
  Interval (Intervāls) 5 s
Shooting time (Uzņemšanas laiks) 25 minūtes
Exposure smoothing (Ekspozīcijas izlīdzināšana) On (Ieslēgts)
Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez
skaņas)
Off (Izslēgts)
Interval priority (Intervāla prioritāte) FX
Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) 1920×1080; 60p
Interval priority (Intervāla prioritāte) Off (Izslēgts)
Focus shift shooting (Uzņemšana ar fokusa nobīdi)
  No. of shots (Uzņēmumu skaits) 100
Focus step width (Fokusa soļa lielums) 5
Interval until next shot (Intervāls līdz nākamajam uzņēmumam) 0
First-frame exposure lock (Pirmā kadra ekspozīcijas fiksēšana) On (Ieslēgts)
Peaking stack image (Fokusa punktu paketes attēls) Don’t create (Neveidot)
Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez
skaņas)
Off (Izslēgts)
Starting storage folder (Sākuma glabātavas mape)
  New folder (Jauna mape) U
Reset file numbering (Atiestatīt failu numerāciju) U
Silent photography (Fotogrāfiju uzņemšana bez skaņas) Off (Izslēgts)

* Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes atiestatīšana nav pieejama, kamēr notiek uzņemšana.

Video uzņemšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi

Opcija Noklusējuma iestatījums
File naming (Failu nosaukumi) DSC
Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu) FX
Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) 1920×1080; 60p
Movie quality (Video kvalitāte) High quality (Augsta kvalitāte)
Movie file type (Video failu tips) MOV
ISO sensitivity settings (ISO jutības iestatījumi)
  Maximum sensitivity (Maksimālā jutība)

Z 7: 25600

Z 6: 51200

Auto ISO control (mode M) (Automātiskā ISO vadība (M režīms)) On (Ieslēgts)
ISO sensitivity (mode M) (ISO jutība (M režīms)) 100
White balance (Baltā balanss) Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi)
  Precīza ieregulēšana A-B: 0, G-M: 0
Choose color temperature (Izvēlēties krāsu temperatūru) 5000 K
Preset manual (Manuāls iepriekšējs iestatījums) d-1
Set Picture Control (Iestatīt Picture Control) Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi)
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) Off (Izslēgts)
Auto distortion control (Automātiskā kropļojumu kontrole) Normal (Normāls)
Vignette control (Vinjetes vadība) Normal (Normāls)
Diffraction compensation (Difrakcijas kompensācija) On (Ieslēgts)
Auto distortion control (Automātiskā kropļojumu kontrole) On (Ieslēgts)
Flicker reduction (Mirgoņas samazināšana) Auto (Automātiski)
Metering (Mērīšana) Matrix metering (Matricas mērīšana)
Focus mode (Fokusa režīms) Full-time AF (Pilna laika AF)
AF-area mode (AF apgabala režīms) Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF)
Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana) Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi)
Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma) Off (Izslēgts)
Microphone sensitivity (Mikrofona jutība) Auto (Automātiski)
Attenuator (Slāpētājs) Disable (Atspējot)
Frequency response (Frekvenču uztveramība) Wide range (Plašs diapazons)
Wind noise reduction (Vēja trokšņu samazināšana) Off (Izslēgts)
Headphone volume (Austiņu skaļums) 15
Laika kods
  Record timecodes (Ierakstīt laika kodus) Off (Izslēgts)
Count-up method (Skaitīšanas metode) Record run (Ieraksta laikā)
Drop frame (Ar izlaistiem kadriem) Off (Izslēgts)

Pielāgoto iestatījumu izvēlnes noklusējuma iestatījumi

Opcija Noklusējuma iestatījums
a1 AF-C priority selection (AF-C prioritātes atlase) Release (Atbrīvošana)
a2 AF-S priority selection (AF-S prioritātes atlase) Focus (Fokusēšana)
a3 Focus tracking with lock-on (Fokusa paredzēšana ar fiksēšanu) 3
a4 Auto-area AF face/eye detection (Automātiskā apgabala AF sejas/acu noteikšana) Face and eye detection on (Sejas un acu noteikšana ieslēgta)
a5 Focus points used (Izmantotie fokusa punkti) All points (Visi punkti)
a6 Store points by orientation (Saglabāt punktus atbilstoši orientācijai) No (Nē)
a7 AF activation (AF aktivizēšana) Shutter/AF-ON (Aizvars/AF-ON)
a8 Limit AF-area mode selection (Ierobežot AF apgabala režīma atlasīšanu)
  Pinpoint AF (Punktveida AF) M
Single-point AF (Viena punkta AF) M (ja atlasīts, nevar atcelt atlasi)
Dynamic-area AF (Dinamiskā apgabala AF) M
Wide-area AF (S) (Plata apgabala AF (S)) M
Wide-area AF (L) (Plata apgabala AF (L)) M
Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF) M
a9 Focus point wrap-around (Fokusa punkta ietvērums) No wrap (Bez ietvēruma)
a10 Focus point options (Fokusa punkta opcijas)
  Manual focus mode (Manuāla fokusa režīms) On (Ieslēgts)
Dynamic-area AF assist (Dinamiska apgabala AF palīgs) On (Ieslēgts)
a11 Low-light AF (Vāja apgaismojuma AF) Off (Izslēgts)
a12 Built-in AF-assist illuminator (Iebūvēts AF palīggaismotājs) Off (Izslēgts)
a13 Manual focus ring in AF mode (Manuālā fokusa gredzens AF režīmā) Enable (Iespējot)
b1 EV steps for exposure cntrl (Ekspozīcijas vadības EV soļi) 1/3 step (1/3 soļa)
b2 Easy exposure compensation (Vienkāršota ekspozīcijas kompensācija) Off (Izslēgts)
b3 Center-weighted area (Centra vidējais apgabals) ø 12 mm
b4 Fine-tune optimal exposure (Optimālas ekspozīcijas precīza ieregulēšana)
  Matricas mērīšana 0
Center-weighted metering (Centra svērtā mērīšana) 0
Spot metering (Punkta mērīšana) 0
Gaišo apgabalu ekspozīcijas mērīšana 0
c1 Shutter-release button AE-L (Aizvara atbrīvošanas poga AE-L) Off (Izslēgts)
c2 Self-timer (Automātiskais taimeris)
  Self-timer delay (Automātiskā taimera aizturēšana) 10 s
Uzņēmumu skaits 1
Interval between shots (Intervāls starp uzņēmumiem) 0.5 s
c3 Power off delay (Barošanas izslēgšanās aizturēšana)
  Playback (Atskaņošana) 10 s
Menus (Izvēlnes) 1 min
Image review (Attēlu apskate) 4 s
Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris) 30 s
d1 CL mode shooting speed (Nepārtraukta lēna ātruma režīma uzņemšanas ātrums) 3 fps (3 kadri/s)
d2 Max. continuous release (Maks. nepārtraukta atbrīvošana) 200
d3 Sync. release mode options (Sinhronizēta atbrīvošanas režīma opcijas) Sync (Sinhronizēt)
d4 Exposure delay mode (Ekspozīcijas aizturēšanas režīms) Disable (Atspējot)
d5 Shutter type (Aizvara tips) Auto (Automātiski)
d6 Limit selectable image area (Ierobežot atlasāmā attēla apgabalu)
  FX (36×24) M (ja atlasīts, nevar atcelt atlasi)
DX (24×16) M
5:4 (30×24) (tikai Z 7) M
1:1 (24×24) M
16:9 (36×20) M
d7 File number sequence (Failu numuru secība) On (Ieslēgts)
d8 Apply settings to live view (Piemērot iestatījumus tiešā skata režīmam) On (Ieslēgts)
d9 Framing grid display (Kadrēšanas režģa rādīšana) Off (Izslēgts)
d10 Peaking highlights (Kontūru izgaismojumi)
  Peaking level (Kontūru iezīmēšanas līmenis) Off (Izslēgts)
Peaking highlight color (Kontūru iezīmēšanas krāsa) Red (Sarkana)
d11 View all in continuous mode (Skatīt visus nepārtrauktajā režīmā) Ieslēgts
e1 Flash sync speed (Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums) 1/200 s
e2 Flash shutter speed (Zibspuldzes aizvara ātrums) 1/60 s
e3 Exposure comp. for flash (Ekspozīcijas kompensācija zibspuldzei) Entire frame (Viss kadrs)
e4 Auto c ISO sensitivity control (Automātiska c ISO jutības vadība) Subject and background (Objekts un fons)
e5 Modeling flash (Modelēšanas zibspuldze) On (Ieslēgts)
e6 Auto bracketing (mode M) (Automātiskā vairākkadru uzņemšana (M režīms)) Flash/speed (Zibspuldze/ātrums)
e7 Bracketing order (Vairākkadru uzņemšanas secība) MTR > under > over (MTR > zem > virs)
f1 Customize i menu (Pielāgot i izvēlni) Set Picture Control (Iestatīt Picture Control);
White balance (Baltā balanss);
Image quality (Attēla kvalitāte);
Image size (Attēla izmērs);
Flash mode (Zibspuldzes režīms);
Metering (Mērīšana);
Wi-Fi connection (Wi-Fi savienojums);
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting);
Release mode (Atbrīvošanas režīms);
Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana);
AF-area mode (AF apgabala režīms);
Focus mode (Fokusa režīms)
f2 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)
  Fn1 button (Fn1 poga) White balance (Baltā balanss)
Fn2 button (Fn2 poga) Focus mode/AF-area mode (Fokusa režīms/AF apgabala režīms)
AF-ON button (AF-ON poga) AF-ON
Sub-selector (Apakškomandu kursortaustiņš) Focus point selection (Fokusa punkta atlasīšana)
Sub-selector center (Apakškomandu kursortaustiņa vidējā poga) AE/AF lock (AE/AF fiksators)
Movie record button (Video ierakstīšanas poga) None (Nekas)
Lens Fn button (Objektīva Fn poga) AE/AF lock (AE/AF fiksators)
Lens Fn2 button (Objektīva Fn2 poga) AF-ON
Lens control ring (Objektīva vadības gredzens) (Mainās atkarībā no objektīva)
f3 OK button (OK poga)
  Shooting mode (Uzņemšanas režīms) Select center focus point (Atlasīt centra fokusa punktu)
Playback mode (Atskaņošanas režīms) Zoom on/off (Tālummaiņa ieslēgta/izslēgta)
  Zoom on/off (Tālummaiņa ieslēgta/izslēgta) 1 : 1 (100%)
f4 Shutter spd & aperture lock (Aizvara ātruma un apertūras atvēruma fiksēšana)
  Shutter speed lock (Aizvara ātruma fiksators) Off (Izslēgts)
Aperture lock (Apertūras atvēruma fiksators)
f5 Customize command dials (Pielāgot grozāmos komandu pārslēgus)
  Reverse rotation (Mainīt griešanas virzienu)

Exposure compensation (Ekspozīcijas kompensācija): U

Shutter speed/aperture (Aizvara ātrums/apertūras atvērums): U

Change main/sub (Mainīt galveno/pakārtoto)

Exposure setting (Ekspozīcijas iestatījums): Izslēgts

Autofocus setting (Autofokusa iestatījums): Izslēgts

Menus and playback (Izvēlnes un atskaņošana) Off (Izslēgts)
Sub-dial frame advance (Kadru patīšana ar grozāmo apakškomandu pārslēgu) 10 frames (10 kadri)
f6 Release button to use dial (Atbrīvot pogu, lai lietotu grozāmo pārslēgu) No (Nē)
f7 Reverse indicators (Apvērst indikatorus)
g1 Customize i menu (Pielāgot i izvēlni) Set Picture Control (Iestatīt Picture Control);
White balance (Baltā balanss);
Frame size and rate/Image quality (Kadru izmērs un uzņemšanas ātrums/Attēla kvalitāte);
Microphone sensitivity (Mikrofona jutība);
Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu);
Metering (Mērīšana);
Wi-Fi connection (Wi-Fi savienojums);
Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting);
Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas sistēma);
Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana);
AF-area mode (AF apgabala režīms);
Focus mode (Fokusa režīms)
g2 Custom control assignment (Pielāgotas vadības piešķire)
  Fn1 button (Fn1 poga) White balance (Baltā balanss)
Fn2 button (Fn2 poga) Focus mode/AF-area mode (Fokusa režīms/AF apgabala režīms)
AF-ON button (AF-ON poga) AF-ON
Sub-selector center (Apakškomandu kursortaustiņa vidējā poga) AE/AF lock (AE/AF fiksators)
Shutter-release button (Aizvara atbrīvošanas poga) Take photos (Uzņemt fotogrāfijas)
Lens control ring (Objektīva vadības gredzens) (Mainās atkarībā no objektīva)
g3 OK button (OK poga) Select center focus point (Atlasīt centra fokusa punktu)
g4 AF speed (AF ātrums) 0
  When to apply (Kad piemērot) Always (Vienmēr)
g5 AF tracking sensitivity (AF paredzēšanas jutība) 4
g6 Highlight display (Izgaismojumu displejs)
  Display pattern (Displeja veids) Off (Izslēgts)
Highlight display threshold (Izgaismojumu displeja slieksnis) 248

Iestatīšanas izvēlnes noklusējuma iestatījumi

Opcija Noklusējuma iestatījums
Time zone and date (Laika josla un datums)
  Daylight saving time (Vasaras laiks) Off (Izslēgts)
Monitor brightness (Ekrāna spilgtums) 0
Monitor color balance (Ekrāna krāsu balanss) A-B: 0, G-M: 0
Viewfinder brightness (Skatu meklētāja spilgtums) Auto (Automātiski)
Viewfinder color balance (Skatu meklētāja krāsu balanss) A-B: 0, G-M: 0
Control panel brightness (Vadības paneļa spilgtums) Auto (Automātiski)
Limit monitor mode selection (Ierobežot ekrāna režīma atlasīšanu)
  Automatic display switch (Automātiska rādījuma pārslēgšana) M
Viewfinder only (Tikai skatu meklētājs) M
Monitor only (Tikai ekrāns) M
Prioritize viewfinder (Prioritāte — skatu meklētājs) M
Information display (Informācijas displejs) Dark on light (Tumšs uz gaiša)
AF fine-tune (AF precīza ieregulēšana)
  AF fine-tune (On/Off) (AF precīza ieregulēšana (ieslēgts/izslēgts)) Off (Izslēgts)
Clean image sensor (Notīrīt attēla sensoru)
  Automatic cleaning (Automātiska tīrīšana) Clean at shutdown (Tīrīt izslēdzot)
Beep options (Pīkstiena opcijas)
  Beep on/off (Pīkstiens ieslēgts/izslēgts) Off (Izslēgts)
Volume (Skaļums) 2
Pitch (Skaņas augstums) Low (Zems)
Touch controls (Skārienvadība)
  Enable/disable touch controls (Iespējot/atspējot skārienvadību) Enable (Iespējot)
Full-frame playback flicks (Pilnkadra atskaņošanas švīkas žesti) Left V Right (Kreisā V Labā)
HDMI
  Output resolution (Izvades izšķirtspēja) Auto (Automātiski)
Advanced (Paplašināti)
  Output range (Izvades diapazons) Auto (Automātiski)
Ārējā ierakstīšanas vadība Izslēgts
Output data depth (Izvades datu dziļums) 8 bit (8 biti)
N-Log setting (N-Log iestatījums) Off (Izslēgts)
View assist (Skatīt palīgu) Off (Izslēgts)
Location data (Atrašanās vietas dati)
  Standby timer (Gaidstāves aktivizēšanas taimeris) Enable (Iespējot)
Set clock from satellite (Iestatīt pulksteni no satelīta) Yes (Jā)
Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas)
  LED lamp (LED lampiņa) On (Ieslēgts)
Link mode (Saiknes režīms) Pairing (Pārošana)
Assign remote (WR) Fn button (Tālvadības (WR) Fn pogas piešķire) None (Nekas)
Airplane mode (Lidojuma režīms) Disable (Atspējot)
Slot empty release lock (Aizvara atbrīvošanas bloķēšana, ja slots ir tukšs) Enable release (Iespējot atbrīvošanu)