Radio AWL ir pieejams ar zibspuldzēm SB-5000. Pievienojiet kamerai bezvadu tālvadības ierīci WR-R10 un izveidojiet bezvadu savienojumu starp zibspuldzēm un bezvadu tālvadības ierīci WR-R10.

Bezvadu savienojuma izveidošana

Iekams izmantot uzlabotu bezvadu apgaismojumu ar radio vadību, izveidojiet bezvadu savienojumu starp WR-R10 un tālvadības zibspuldzēm.

 1. C: pievienojiet WR-R10.

  Plašāku informāciju skatiet WR-R10 dokumentācijā.

 2. C: atlasiet vienumu Radio AWL (Uzlabots bezvadu apgaismojums ar radio vadību).

  Izpildiet fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību Flash control (Zibspuldzes vadība) > Wireless flash options (Bezvadu zibspuldžu opcijas) un atlasiet opciju Radio AWL (Uzlabots bezvadu apgaismojums ar radio vadību).

  Bezvadu tālvadības ierīce WR-R10

  Noteikti atjauniniet WR-R10 aparātprogrammatūru līdz versijai 3.0 vai jaunākai; informāciju par aparātprogrammatūras atjaunināšanu skatiet jūsu reģiona Nikon tīmekļa vietnē.

 3. C: izvēlieties kanālu.

  Iestatiet WR-R10 kanālu atlasītāju uz vēlamo kanālu.

 4. C: izvēlieties saiknes režīmu.

  Izpildiet iestatīšanas izvēlnes vienumu secību Wireless remote (WR) options (Bezvadu tālvadības (WR) opcijas) > Link mode (Saiknes režīms) un atlasiet kādu no tālāk norādītajām opcijām:

  • Pairing (Pārošana): kamera izveido savienojumu tikai ar ierīcēm, ar ko tā iepriekš ir bijusi sapārota, lai nepieļautu signāla mijiedarbību ar citām tuvumā esošām ierīcēm. Ņemot vērā, ka katrai ierīcei ir jābūt sapārotai atsevišķi, veidojot savienojumus ar lielu skaitu ierīču, ieteicams izmantot opciju PIN.
  • PIN: komunikācija tiek koplietota visās ierīcēs ar vienu un to pašu četru ciparu PIN kodu, kas to padara par labu izvēli fotogrāfiju uzņemšanai, izmantojot lielu skaitu tālvadības ierīču. Ja ir vairākas kameras, kas koplieto vienu PIN kodu, zibspuldzes vadīs tikai viena kamera — tā, kas pirmā izveidos savienojumu, neļaujot pievienoties pārējām kamerām (mirgos ietekmēto kameru tālvadības ierīču WR-R10 LED indikatori).
 5. f: izveidojiet bezvadu savienojumu.

  Iestatiet tālvadības zibspuldzes darbam ar uzlabota bezvadu apgaismojuma ar radio vadību (radio AWL) tālvadības režīmu un iestatiet ierīces uz 3. darbībā atlasīto kanālu; pēc tam sapārojiet katru tālvadības zibspuldzi ar WR-R10 atbilstoši 4. darbībā atlasītajai opcijai:

  • Pairing (Pārošana): aktivizējiet tālvadības ierīcei pārošanas funkciju un nospiediet pārošanas pogu uz WR-R10. Pārošana ir pabeigta, kad WR-R10 un zibspuldžu lampiņas LINK sāk mirgot ar oranžu un zaļu gaismu; kad savienojums ir izveidots, tālvadības zibspuldzes lampiņa LINK degs ar zaļu gaismu.
  • PIN: izmantojiet tālvadības zibspuldžu vadību, lai ievadītu 4. darbībā atlasīto PIN kodu. Kad ir izveidots savienojums, lampiņa LINK uz tālvadības ierīces degs ar zaļu gaismu.
 6. f: pārliecinieties, ka visām zibspuldzēm deg zibspuldzes gatavības lampiņas.

  Uzlabota bezvadu apgaismojuma ar radio vadību (radio AWL) režīmā, kad visas zibspuldzes ir gatavas, kameras displejā iedegsies zibspuldžu gatavības indikators.

Tālvadības zibspuldžu saraksts

Lai skatītu zibspuldzes, kas pašlaik tiek vadītas, izmantojot uzlabotu bezvadu apgaismojumu ar radio vadību (radio AWL), izpildiet fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību Flash control (Zibspuldzes vadība) > Radio remote flash info (Radiovadāmu tālvadības zibspuldžu informācija). Katras ierīces identifikatoru (tālvadības zibspuldzes nosaukums) var mainīt, izmantojot zibspuldzes vadības pogas.

  Pievienotā zibspuldze

Grupa   Zibspuldzes gatavības indikators

Atkārtota savienošana

Kamēr vien kanāls, saiknes režīms un pārējie iestatījumi paliek tie paši, atlasot tālvadības režīmu, WR-R10 automātiski izveidos savienojumu ar iepriekš sapārotām zibspuldzēm, un 3. – 5. darbību var izlaist. Kad ir izveidots savienojums, zibspuldzes lampiņa LINK degs ar zaļu gaismu.

Zibspuldzes iestatījumu regulēšana

Kad fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē, izpildot vienumu secību Flash control (Zibspuldzes vadība) > Wireless flash options (Bezvadu zibspuldžu opcijas), ir atlasīta opcija Radio AWL (Uzlabots bezvadu apgaismojums ar radio vadību), atlasiet vienumam Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība) opciju Group flash (Grupas zibspuldze), Quick wireless control (Ātrā bezvadu vadība) vai Remote repeating (Tālvadāma atkārtošana) un noregulējiet iestatījumus, kā aprakstīts tālāk.

Grupas zibspuldze

Atlasiet šo opciju, lai noregulētu iestatījumus katrai grupai atsevišķi.

 1. C: atlasiet vienumu Group flash (Grupas zibspuldze).

  Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē izpildiet vienumu secību Flash control (Zibspuldzes vadība) > Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība) atlasiet opciju Group flash (Grupas zibspuldze).

 2. C: atlasiet vienumu Group flash options (Grupas zibspuldžu opcijas).

  Zibspuldzes vadības displejā iezīmējiet vienumu Group flash options (Grupas zibspuldžu opcijas) un nospiediet 2.

 3. C: izvēlieties zibspuldžu vadības režīmu.

  Izvēlieties zibspuldžu vadības režīmu un zibspuldzes līmeni galvenajai zibspuldzei un zibspuldzēm katrā grupā:

  • TTL: i-TTL zibspuldzes vadība.
  • qA: automātiskais apertūras atvērums (pieejams tikai ar saderīgām zibspuldzēm).
  • M: izvēlieties zibspuldzes līmeni manuāli
  • – – (Off (Izslēgts)): ierīces neuzplaiksnīs, un zibspuldzes līmeni nevar regulēt.
 4. f: sagrupējiet tālvadības zibspuldzes.

  Izvēlieties grupu (A – F) katrai tālvadības zibspuldzei. Galvenā zibspuldze var vadīt līdz 18 zibspuldzēm jebkādā kombinācijā.

 5. C/f: izveidojiet uzņēmuma kompozīciju.

  Izveidojiet uzņēmuma kompozīciju un izkārtojiet zibspuldzes. Sīkāku informāciju skatiet zibspuldžu dokumentācijā. Kad zibspuldzes ir izkārtotas, nospiediet i pogu zibspuldzes informācijas displejā (0 Zibspuldzes iestatījumu mainīšana) un atlasiet opciju cTest flash (c Izmēģināt zibspuldzi), lai izmēģinātu ierīces un pārliecinātos, ka tās darbojas normāli.

 6. C: Uzņemiet fotogrāfiju.

Ātrā bezvadu vadība

Atlasiet šo opciju, lai, manuāli iestatot jaudu C grupai, kontrolētu vispārējo zibspuldzes kompensāciju un relatīvo līdzsvaru starp grupām A un B.

 1. C: atlasiet opciju Quick wireless control (Ātrā bezvadu vadība).

  Izpildiet fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnes vienumu secību Flash control (Zibspuldzes vadība) > Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība) un atlasiet opciju Quick wireless control (Ātrā bezvadu vadība).

 2. C: atlasiet opciju Quick wireless control options (Ātrās bezvadu vadības opcijas).

  Zibspuldzes vadības displejā iezīmējiet vienumu Quick wireless control options (Ātrās bezvadu vadības opcijas) un nospiediet 2.

 3. C: Noregulējiet zibspuldzes iestatījumus.

  Izvēlieties līdzsvaru starp grupām A un B.

  Noregulējiet zibspuldzes kompensāciju grupām A un B.

  Izvēlieties zibspuldžu vadības režīmu un zibspuldžu līmeni C grupas ierīcēm:

  • M: izvēlieties zibspuldzes līmeni manuāli
  • – –: C grupas ierīces neuzplaiksnīs.
 4. f: sagrupējiet tālvadības zibspuldzes.

  Izvēlieties grupu (A, B vai C). Galvenā zibspuldze var vadīt līdz 18 zibspuldzēm jebkādā kombinācijā.

 5. C/f: izveidojiet uzņēmuma kompozīciju.

  Izveidojiet uzņēmuma kompozīciju un izkārtojiet zibspuldzes. Sīkāku informāciju skatiet zibspuldžu dokumentācijā. Kad zibspuldzes ir izkārtotas, nospiediet i pogu zibspuldzes informācijas displejā (0 Zibspuldzes iestatījumu mainīšana) un atlasiet opciju c Test flash (c Izmēģināt zibspuldzi), lai izmēģinātu ierīces un pārliecinātos, ka tās darbojas normāli.

 6. C: Uzņemiet fotogrāfiju.

Tālvadāma atkārtošana

Ja ir atlasīta šī opcija, zibspuldze uzplaiksna atkārtoti, kamēr ir atvērts aizvars, radot daudzkārtējas ekspozīcijas efektu.

 1. C: atlasiet opciju Remote repeating (Tālvadāmā atkārtošana).

  Fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē izpildiet vienumu secību Flash control (Zibspuldzes vadība) > Remote flash control (Tālvadības zibspuldzes vadība) un atlasiet opciju Remote repeating (Tālvadāmā atkārtošana).

 2. C: atlasiet opciju Remote repeating options (Tālvadāmas atkārtošanas opcijas).

  Zibspuldzes vadības displejā iezīmējiet vienumu Remote repeating options (Tālvadāmas atkārtošanas opcijas) un nospiediet 2.

 3. C: Noregulējiet zibspuldzes iestatījumus.

  Izvēlieties zibspuldzes līmeni (Output (Jauda)), maksimālo reižu skaitu, ko zibspuldzes uzplaiksna (Times (Reižu skaits)), un cik reizes sekundē uzplaiksna zibspuldze (Frequency (Frekvence)).

  Iespējojiet vai atspējojiet atlasītās grupas. Atlasiet opciju ON (IESLĒGTS), lai iespējotu atlasīto grupu, atlasiet opciju – –, lai atspējotu atlasīto grupu.

 4. f: sagrupējiet tālvadības zibspuldzes.

  Izvēlieties grupu (A – F) katrai tālvadības zibspuldzei. Galvenā zibspuldze var vadīt līdz 18 zibspuldzēm jebkādā kombinācijā.

 5. C/f: izveidojiet uzņēmuma kompozīciju.

  Izveidojiet uzņēmuma kompozīciju un izkārtojiet zibspuldzes. Sīkāku informāciju skatiet zibspuldžu dokumentācijā. Kad zibspuldzes ir izkārtotas, nospiediet i pogu zibspuldzes informācijas displejā (0 Zibspuldzes iestatījumu mainīšana) un atlasiet opciju c Test flash (c Izmēģināt zibspuldzi), lai izmēģinātu ierīces un pārliecinātos, ka tās darbojas normāli.

 6. C: Uzņemiet fotogrāfiju.

Piederumu pieslēgvietā uzstādītas zibspuldzes pievienošana

Radiovadāmas zibspuldzes var kombinēt ar jebkurām tālāk minētām zibspuldzēm, kas uzstādītas kameras piederumu pieslēgvietā:

 • SB-5000: iekams piestiprināt zibspuldzi, iestatiet tai radiovadāmas galvenās zibspuldzes režīmu (displeja augšējā kreisajā stūrī parādīsies d ikona) un izvēlieties grupu vai attālas atkārtotas zibspuldzes vadību. Kad ierīce ir piestiprināta, iestatījumus var regulēt, izmantojot zibspuldzes vadības elementus vai opcijas, kas pieejamas kameras izvēļņu sadaļā Group flash options (Grupas zibspuldžu opcijas) > Master flash (Galvenā zibspuldze) vai opcijas Remote repeating options (Tālvadības atkārtošanas opcijas) displeja sadaļā „M”.
 • SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600: konfigurējiet zibspuldzi, lai to lietotu kā atsevišķu zibspuldzi, un lietojiet zibspuldzes vadības elementus, lai regulētu zibspuldzes iestatījumus.
 • SB-500, SB-400, SB-300: uzstādiet ierīci uz kameras un regulējiet iestatījumus, izmantojot kameras vienumu secību Group flash options (Grupas zibspuldžu opcijas) > Master flash (Galvenā zibspuldze).