Uzņemot ar noklusējuma iestatījumiem, video režīma i izvēlnē tiek parādīti tālāk aprakstītie vienumi.

„Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi”

Ja video uzņemšanas izvēlnes vienumiem Set Picture Control (Iestatīt Picture Control), White balance (Baltā balanss), Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) vai Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana) ir atlasīta opcija Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi), i izvēlnes augšējā kreisajā stūrī tiks parādīta h ikona, norādot, ka šiem iestatījumiem fotogrāfiju uzņemšanas režīmā atlasītie iestatījumi tiek piemēroti arī video uzņemšanas režīmā un otrādi.

Set Picture Control (Iestatīt Picture Control)

Izvēlieties Picture Control video ierakstīšanai. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Iestatīt Picture Control” (0 Set Picture Control (Iestatīt Picture Control)).

White balance (Baltā balanss)

Noregulējiet baltā balansu video ierakstīšanai. Noregulējiet baltā balansu (sīkāku informāciju skatiet sadaļā „Baltā balanss”, 0 Baltā balanss, White balance (Baltā balanss)).

Kadra izmērs, kadru uzņemšanas ātrums un video kvalitāte

Atlasiet video kadra izmēru (pikseļos) un kadru uzņemšanas ātrumu. Varat izvēlēties arī vienu no divām vienuma Movie quality (Video kvalitāte) opcijām: High quality (Augsta kvalitāte) (to norāda kadra izmēra/kadru uzņemšanas ātruma ikonas ar „m”) un Normal (Normāla). Šīs opcijas nosaka maksimālo bitu pārraides ātrumu, kā parādīts nākamajā tabulā.

Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) 1 Maksimālais bitu ātrums (Mb/s) Maks. ierakstīšanas laiks
High quality (Augsta kvalitāte) Normal
(Normāla)
r 3840 × 2160 (4K UHD); 30p 144 2 29 min 59 s 4
s 3840 × 2160 (4K UHD); 25p
t 3840 × 2160 (4K UHD); 24p
w 1920 × 1080; 120p 3
x 1920 × 1080; 100p 3
y/y 1920 × 1080; 60p 56 28
z/z 1920 × 1080; 50p
1/1 1920 × 1080; 30p 28 14
2/2 1920 × 1080; 25p
3/3 1920 × 1080; 24p
A 1920 × 1080; 30p ×4 (slow-mo) (1920 × 1080; 30p ×4 (lēna atsk.))  3 36 2 3 min
B 1920 × 1080; 25p ×4 (slow-mo) (1920 × 1080; 25p ×4 (lēna atsk.))  3
C 1920 × 1080; 24p ×5 (slow-mo) (1920 × 1080; 24p ×5 (lēna atsk.))  3 29

Vērtību 120p, 60p, 30p un 24p faktiskais kadru uzņemšanas ātrums ir attiecīgi 119,88 kadri/s, 59,94 kadri/s, 29,97 kadri/s un 23,976 kadri/s.

Movie quality (Video kvalitāte) iestatījums fiksēts uz High quality (Augsta kvalitāte).

Attēla apgabals ir fiksēts kā DX (Z 7) vai FX (Z 6); AF apgabala režīmā „automātiskais apgabala AF” nav iespējota sejas noteikšana.

Katrs video var tikt ierakstīts līdz 8 failos; katra faila izmērs ir līdz 4 GB. Failu skaits un katra faila garums mainās atkarībā no vienumiem Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) un Movie quality (Video kvalitāte) atlasītajām opcijām. Tomēr video, kas ierakstīti atmiņas kartēs, kuras ir formatētas, izmantojot kameru, neatkarīgi no izmēra tiks ierakstīti kā viens fails, ja kartes kapacitāte ir lielāka par 32 GB.

Pašlaik atlasītā opcija displejā tiek norādīta ar ikonu.

Lēnas atskaņošanas video

Lai ierakstītu lēnas atskaņošanas video bez skaņas, atlasiet vienumam Frame size/frame rate (Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums) lēnas atskaņošanas opciju. Lēnās atskaņošanas video tiek ierakstīti ar 4 vai 5 reizes lielāku ātrumu nekā nominālais ātrums, un tiek atskaņoti ar nominālo ātrumu. Video, kas uzņemti ar iestatījumu, piemēram, 1920 × 1080; 30p ×4 (slow-mo) (1920 × 1080; 30p ×4 (lēna atsk.)), tiek ierakstīti ar kadru uzņemšanas ātrumu aptuveni 120 kadri/s, bet atskaņoti ar ātrumu aptuveni 30 kadri/s, kas nozīmē, ka 10 sekunžu ierakstīšanas rezultātā tiek iegūts 40 sekunžu videoieraksts.

  Aptuveni 10 s
Ierakstīšana
Atskaņošana
  Aptuveni 40 s

Tālāk norādīti ierakstīšanas un atskaņošanas ātrumi.

Kadra izmērs/kadru uzņemšanas ātrums Ierakstīšanas ātrums Normāls
A 1920 × 1080; 30p ×4 (slow-mo) (1920 × 1080; 30p ×4 (lēna atsk.)) 120p (119,88 kadri/s) 30p (29,97 kadri/s)
B 1920 × 1080; 25p ×4 (slow-mo) (1920 × 1080; 25p ×4 (lēna atsk.)) 100p (100 kadri/s) 25p (25 kadri/s)
C 1920 × 1080; 24p ×5 (slow-mo) (1920 × 1080; 24p ×5 (lēna atsk.)) 120p (119,88 kadri/s) 24p (23,976 kadri/s)

Lēnas atskaņošanas video

Ja ir atlasīta lēnas atskaņošanas funkcija, nevar izmantot, piemēram, mirgoņas samazināšanas, elektroniskās vibrāciju samazināšanas un laika koda izvadīšanas funkcijas.

Microphone sensitivity (Mikrofona jutība)

Ieslēdziet vai izslēdziet iebūvēto vai ārējo mikrofonu vai regulējiet mikrofona jutību. Izvēlieties opciju bA, lai jutība tiktu regulēta automātiski, vai opciju Microphone off (Mikrofons izslēgts), lai izslēgtu skaņas ierakstīšanu, vai arī regulējiet mikrofona jutību manuāli, izvēloties vērtību robežās no b1 līdz b20 (jo lielāka vērtība, jo lielāka jutība).

Ja iestatītais iestatījums nav bA, pašlaik atlasītā opcija displejā tiks norādīta ar ikonu.

Ja skaņas līmenis ir parādīts sarkanā krāsā, skaļums ir pārāk liels. Samaziniet mikrofona jutību.

2 ikona

Video, kas ierakstīti ar izslēgtu mikrofonu, pilnkadra un video atskaņošanas režīmos tiek norādītas ar 2 ikonu.

Choose image area (Izvēlēties attēla apgabalu)

Izvēlieties attēla sensora apgabala izmēru, kas tiks izmantots video ierakstīšanai. Atlasiet opciju FX, lai uzņemtu video tā saucamajā FX video formātā, vai opciju DX, lai uzņemtu DX video formātā. Ilustrācijā parādītas atšķirības starp abiem formātiem.

FX   DX

Ierakstītā apgabala izmēri atšķiras atkarībā no kadra izmēra:

Formāts Kadra izmērs Ierakstītais apgabals (aptuveni)
Z 7 Z 6
FX video formāts 3840 × 2160 35,9 × 20,2 mm
1920 × 1080 35,8 × 20,1 mm 35,9 × 20,1 mm
DX video formāts 3840 × 2160 23,5 × 13,2 mm 23,4 × 13,2 mm
1920 × 1080 23,4 × 13,1 mm

Pašlaik atlasītā opcija displejā tiek norādīta ar ikonu.

Metering (Mērīšana)

Izvēlieties, kā kamera video režīmā iestata ekspozīciju. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Mērīšana” (0 Metering (Mērīšana)), taču ņemiet vērā, ka punkta mērīšanas funkcija nav pieejama.

Wi-Fi connection (Wi-Fi savienojums)

Iespējojiet vai atspējojiet Wi-Fi. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Wi-Fi savienojums” (0 Wi-Fi connection (Wi-Fi savienojums)).

Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)

Izvēlieties video režīmam Aktīvās D-Lighting opciju. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Aktīvā D-Lighting” (0 Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting)). Ņemiet vērā, ka tad, ja video uzņemšanas izvēlnes vienumam Active D-Lighting (Aktīvā D-Lighting) ir atlasīts iestatījums Same as photo settings (Tāpat kā fotogrāfiju iestatījumi) un fotogrāfiju uzņemšanas izvēlnē ir atlasīta opcija Auto (Automātiski), video tiks uzņemti ar iestatījumu, kas ir ekvivalents iestatījumam Normal (Normāla).

Electronic VR (Elektroniskā vibrāciju samazināšanas
sistēma)

Lai video režīmā iespējotu elektronisko vibrāciju samazināšanu, atlasiet opciju On (Ieslēgts). Elektroniskā vibrāciju samazināšana nav pieejama kadra izmēriem 1920 × 1080; 120p, 1920 × 1080; 100p un 1920 × 1080 (lēna atsk.). Ņemiet vērā, ka tad, ja elektroniskā vibrāciju samazināšana ir ieslēgta, skata leņķis tiks samazināts, nedaudz palielinot šķietamo fokusa garumu, un maksimālā jutība video ierakstīšanai tiek fiksēta uz ISO 25600 (Z 7) vai 51200 (Z 6).

Kamēr ir atlasīta opcija On (Ieslēgts), displejā ir redzama ikona.

Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana)

Izvēlieties video režīmam vibrāciju samazināšanas opciju. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „Vibrāciju samazināšana” (0 Vibration reduction (Vibrāciju samazināšana)).

AF-area mode (AF apgabala režīms)

Izvēlieties, kā kamera atlasa fokusa punktu, ja video režīmā ir iespējots autofokuss. Plašāku informāciju skatiet sadaļā „AF apgabala režīms” (0 AF apgabala režīms).

Opcija
d Single-point AF (Viena punkta AF)
f Wide-area AF (S) (Plata apgabala AF (S))
g Wide-area AF (L) (Plata apgabala AF (L))
h Auto-area AF (Automātiskais apgabala AF)

Focus mode (Fokusa režīms)

Izvēlieties, kā kamera fokusējas video režīmā. Papildu informāciju skatiet sadaļā „Fokusa režīma izvēlēšanās” (0 Fokusa režīma izvēlēšanās).

Opcija
AF-S Single AF (Viens AF)
AF-C Continuous AF (Nepārtraukts AF)
AF-F Full-time AF (Pilna laika AF)
MF Manual focus (Manuālais fokuss)