Iekams ievietot vai izņemt akumulatoru vai atmiņas kartes, pārliecinieties, ka kameras barošanas slēdzis ir stāvoklī OFF (IZSLĒGTS). Ievietojiet akumulatoru, orientējot to, kā parādīts attēlā, un izmantojot akumulatoru, lai piespiestu oranžo akumulatora sprūdu vienai pusei. Kad akumulators ir pilnībā ievietots, sprūds to nofiksē vietā.

Akumulatora sprūds

Turot atmiņas karti, kā parādīts attēlā, iestumiet to taisni slotā, līdz tā ar klikšķi fiksējas savā vietā.

Akumulatora izņemšana

Lai izņemtu akumulatoru, izslēdziet kameru un atveriet akumulatora nodalījuma vāku. Piespiediet akumulatora sprūdu ar bultiņu norādītajā virzienā, lai atbrīvotu akumulatoru, un pēc tam izņemiet akumulatoru ar roku.

Atmiņas karšu izņemšana

Kad esat pārliecinājies, ka atmiņas kartes piekļuves lampiņa ir nodzisusi, izslēdziet kameru, atveriet atmiņas kartes slota vāku un paspiediet karti uz iekšpusi, lai tā tiktu izstumta no ligzdas (q). Pēc tam karti var izņemt ar roku (w).

Akumulatora līmenis

Kad kamera ir ieslēgta, uzņemšanas displejā un vadības panelī tiek rādīts akumulatora uzlādes līmenis.

Ekrāns

Skatu meklētājs

Vadības panelis

  • Akumulatora līmenim samazinoties, akumulatora līmeņa displejs mainās no L uz K, J, I un H. Kad akumulatora līmenis nokrītas līdz H, pārtrauciet uzņemšanu un uzlādējiet akumulatoru vai sagatavojiet rezerves akumulatoru.
  • Ja tiek parādīts paziņojums Shutter release disabled. Recharge battery. (Aizvara atbrīvošana atspējota. Uzlādējiet akumulatoru), uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.

Atlikušo kadru skaits

Kad kamera ir ieslēgta, uzņemšanas displejā un vadības panelī tiek rādīts fotogrāfiju skaits, kuras var uzņemt ar pašreizējiem iestatījumiem (vērtības, kas ir lielākas par 1000, tiek noapaļotas līdz tuvākajam simtam, piemēram, vērtības no 1400 līdz 1499 tiek parādītas kā 1,4 k).

Ekrāns

Skatu meklētājs

Vadības panelis

Atmiņas kartes

  • Tūlīt pēc lietošanas atmiņas kartes var būt karstas. Ņemot atmiņas kartes ārā no kameras, ievērojiet pienācīgu piesardzību.
  • Iekams ievietot vai izņemt atmiņas kartes, izslēdziet barošanas slēdzi. Formatēšanas laikā vai kamēr dati tiek ierakstīti, dzēsti vai kopēti datorā vai citā ierīcē, neizņemiet atmiņas kartes no kameras, neizslēdziet kameru un neizņemiet vai neatvienojiet barošanas avotu. Neievērojot šos piesardzības pasākumus, var zaudēt datus, kā arī sabojāt kameru vai atmiņas karti.
  • Nepieskarieties kartes kontaktiem ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem.
  • Nelokiet to, nenometiet un nepakļaujiet spēcīgiem fiziskiem triecieniem.
  • Nepielietojiet spēku kartes korpusam. Neievērojot šo piesardzības prasību, var sabojāt karti.
  • Nepakļaujiet to ūdens, karstuma, liela mitruma vai tiešu saules staru iedarbībai.
  • Neformatējiet atmiņas kartes datorā.

Nav atmiņas kartes

Ja nav ievietota neviena atmiņas karte, uzņemšanas displejā tiks parādīts indikators „nav atmiņas kartes”, un gan vadības panelī, gan uzņemšanas displejā parādīsies brīdinājums [–E–].