Šajā sadaļā uzskaitīti indikatori un kļūdu ziņojumi, kas parādās vadības panelī un kameras displejā.

Indikators

Vadības panelī un/vai kameras displejā parādās šādi indikatori:

Indikators Problēma Risinājums
Kameras displejs Vadības panelis
H Zems akumulatora līmenis. Sagatavojiet pilnīgi uzlādētu rezerves akumulatoru.
F–– Objektīvs pievienots nepareizi. Pārliecinieties, ka objektīvs ir pareizi piestiprināts un ka ievelkamie objektīvi ir izbīdīti. Šis indikators tiek parādīts arī tad, ja objektīvs bez centrālā procesora ir piestiprināts, izmantojot savienojuma adapteri, bet šajā gadījumā nav jāveic nekādas darbības.

Bulb

(mirgo)

S režīmam ir atlasīta opcija Bulb (Spuldzīte). Mainiet aizvara ātrumu vai atlasiet M režīmu.

Time

(mirgo)

S režīmam ir atlasīta opcija Time (Laiks).

Busy

(mirgo)

Notiek apstrāde. Pagaidiet, līdz apstrāde ir pabeigta.

c

(mirgo)

Zibspuldze ir uzplaiksnījusi ar pilnu jaudu; fotogrāfija var būt nepietiekami eksponēta. Pārbaudiet fotogrāfiju displejā; ja tā ir nepietiekami eksponēta, noregulējiet iestatījumus un mēģiniet vēlreiz.
(Mirgo ekspozīcijas indikatori un aizvara ātruma vai apertūras atvēruma displeji) Objekts ir pārāk spilgts; fotogrāfija būs pāreksponēta.
 • Samaziniet ISO jutību.
 • Izmantojiet papildu neitrāla blīvuma (ND) filtru. Režīmā:

  S Palieliniet aizvara ātrumu

  A Izvēlieties mazāku apertūras atvērumu (lielāku f skaitli)

Objekts ir pārāk tumšs; fotogrāfija būs nepietiekami eksponēta.
 • Palieliniet ISO jutību.
 • Izmantojiet papildu zibspuldzi. Režīmā:

  S Samaziniet aizvara ātrumu

  A Izvēlieties lielāku apertūras atvērumu (mazāku f skaitli)

Full

(mirgo)

Nepietiek atmiņas, lai ierakstītu turpmākos attēlus ar pašreizējiem iestatījumiem, vai arī kamerai beigušies failu vai mapju numuri.
 • Samaziniet kvalitāti vai izmēru.
 • Pārkopējiet svarīgos attēlus datorā vai citā ierīcē un izdzēsiet attēlus.
 • Ievietojiet jaunu atmiņas karti.

Err

(mirgo)

Kameras darbības traucējumi. Atbrīvojiet aizvaru. Ja kļūda atkārtojas vai parādās regulāri, konsultējieties ar Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.

Kļūdu paziņojumi

Kameras displejā parādītie kļūdu paziņojumi dažreiz tiek papildināti ar indikatoru rādījumiem vadības panelī.

Paziņojums Vadības panelis Problēma Risinājums
Shutter release disabled. Recharge battery. (Aizvara atbrīvošana atspējota. Uzlādējiet akumulatoru.) Akumulators ir izlādējies.
 • Nomainīt ar rezerves akumulatoru.
 • Uzlādēt akumulatoru.

This battery cannot be used. It does not communicate properly with this camera. To use the camera safely, choose a battery designated for use in this camera. (Šo akumulatoru nevar lietot. Tas nepareizi komunicē ar kameru. Lai droši lietotu kameru, izvēlieties akumulatoru, ko paredzēts lietot ar šo kameru.)

Nav pieejama akumulatora informācija.
 • Nevar lietot akumulatoru. Sazinieties ar Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.
 • Ļoti zems akumulatora līmenis; uzlādēt akumulatoru.
Akumulators nevar piegādāt kamerai datus. Nomainiet trešo pušu akumulatorus pret oriģināliem Nikon akumulatoriem.
No memory card. (Nav atmiņas kartes.) [–E–] Kamera nevar noteikt atmiņas karti. Izslēdziet kameru un pārliecinieties, vai karte ir ievietota pareizi.

Cannot access this memory card.

Insert another card. (Nevar piekļūt šai atmiņas kartei. Ievietojiet citu atmiņas karti.)

Card, Err

(mirgo)

Atmiņas kartes piekļuves kļūda.
 • Izmantojiet Nikon apstiprinātu karti.
 • Ja pēc tam, kad karte ir atkārtoti izņemta un ievietota atpakaļ, kļūda atkārtojas, karte, iespējams, ir bojāta. Sazinieties ar mazumtirgotāju vai Nikon pilnvarotu tehniskās apkopes pārstāvi.
Nevar izveidot jaunu mapi. Pārkopējiet svarīgos attēlus datorā vai citā ierīcē un izdzēsiet failus vai ievietojiet jaunu atmiņas karti.

This card is not formatted.

Format the card. (Šī karte nav formatēta. Formatējiet karti.)

For

(mirgo)

Atmiņas karte nav formatēta, lai to varētu izmantot kamerā. Formatējiet atmiņas karti vai ievietojiet jaunu atmiņas karti.

The camera is too hot. It cannot be used until it cools. Please wait. Camera will turn itself off. (Kamera ir pārāk karsta. To nevar lietot, kamēr tā neatdzisīs. Lūdzu pagaidiet. Kamera izslēgsies pati.)

Augsta kameras iekšējā temperatūra. Iekams atsākt uzņemšanu, pagaidiet, līdz atdziest kameras iekšējās shēmas.
Augsta akumulatora temperatūra. Izņemiet akumulatoru un pagaidiet, līdz tas atdziest.
Folder contains no images. (Mapē nav attēlu.) Atmiņas kartē nav apskatāmu attēlu. Ievietojiet atmiņas karti, kurā ir apskatāmi attēli.
Atskaņošanai atlasītajā(s) mapē(s) nav apskatāmu attēlu. Izmantojiet atskaņošanas izvēlnes vienumu Playback folder (Atskaņošanas mape), lai atlasītu mapi, kurā ir apskatāmi attēli.
Cannot display this file. (Nevar parādīt šo failu.) Fails ir rediģēts datorā vai neatbilst DCF standartiem, vai arī fails ir bojāts. Failu nevar skatīt kamerā.
Cannot select this file. (Nevar atlasīt šo failu.) Atlasīto attēlu nevar retušēt. Ar citām ierīcēm izveidotus attēlus nevar retušēt.
This movie cannot be edited. (Šo video nevar rediģēt.) Atlasīto video nevar rediģēt.
 • Video, kas izveidoti ar citām ierīcēm, nevar rediģēt.
 • Video jābūt vismaz divas sekundes garam.
Check printer. (Pārbaudiet printeri.) Printera kļūda. Pārbaudiet printeri. Lai atsāktu, atlasiet opciju Continue (Turpināt) (ja pieejama) *.
Check paper. (Pārbaudiet papīru.) Printerī ievietotais papīrs neatbilst atlasītajam izmēram. Ievietojiet atbilstoša izmēra papīru un atlasiet opciju Continue (Turpināt) *.
Paper jam. (Papīrs ir iestrēdzis.) Papīrs ir iestrēdzis printerī. Izņemiet iestrēgušo papīru un atlasiet opciju Continue (Turpināt) *.
Out of paper. (Beidzies papīrs.) Printerī beidzies papīrs. Ievietojiet atlasītā izmēra papīru un atlasiet opciju Continue (Turpināt) *.
Check ink supply. (Pārbaudiet krāsas padevi.) Krāsas kļūda. Pārbaudiet krāsu. Lai atsāktu, atlasiet opciju Continue (Turpināt) *.
Out of ink. (Beigusies krāsa.) Printerī beigusies krāsa. Nomainiet kasetni un atlasiet opciju Continue (Turpināt) *.

Papildinformāciju skatiet printera rokasgrāmatā.